สสส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฟิลิปปินส์

| |
อ่าน : 16,834

           สสส. Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) และ Health Justice Philippines ได้ร่วมกันจัดการดูงานให้กับเจ้าหน้าที่จากประเทศฟิลิปปินส์

/data/content/2014/05/24343/cms/e_adilmrsty148.jpg

          คณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี เมือง Balanga เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง และ Health Justice Philippines จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากภาษีเหล้าและบุหรี่ ซึ่งฟิลิปปินส์ได้ผ่านกฎหมายการปฏิรูปโครงสร้างการเก็บภาษีของสินค้าทั้งสองประเภทในปี 2556 ที่ผ่านมา

           โดยขณะนี้อยู่ในขั้นของการศึกษาการนำเอารายได้ที่เพิ่มขึ้นไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในอนาคต คณะดูงานเห็นว่า สสส. เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพมาเป็นเวลานาน และมีประเด็นการทำงานที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเป็นแหล่งศึกษาที่ดีให้กับประเทศฟิลิปปินส์ต่อไป

            พร้อมกันนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างคณะดูงานกับภาคีจากสำนัก 1 สำนัก 3 และสำนัก 5 ใน 2 ประเด็นใหญ่คือ 1) ประสบการณ์การปฏิรูปโครงสร้างภาษีเหล้าและบุหรี่ของฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จประการหนึ่งคือ การสนับสนุนให้นำเอาภาษีที่เก็บเพิ่มมาใช้ในพัฒนาสุขภาพโดยรวมของประชาชน และ 2) การสร้างเสริมสุขภาพในระดับท้องถิ่นของเมือง Balanga ที่ริเริ่มจากการต้องการพัฒนาให้ Balanga เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และพัฒนาไปสู่โครงการสร้างสุขภาพต่างๆ อาทิเช่น การจัด Zoning ขายเหล้าและบุหรี่ให้ห่างจากสถานศึกษา การส่งเสริมโภชนาการที่ถูกต้อง และการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอ เป็นต้น ทั้งนี้ เมือง Balanga ประสบความสำเร็จในการผลักดันประเด็นต่างๆ ผ่านกฎหมายท้องถิ่นจำนวนมาก ส่งผลให้โครงการมีความยั่งยืน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ดีให้กับการผลักดันเชิงนโยบายของภาคี สสส. ได้อย่างดี

 

 

             ที่มา : ภาคีสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม