สร้าง “พื้นที่ต้นแบบ” ป้องกันการพิการแต่กำเนิด

| |
อ่าน : 5,895

         ความพิการแต่กำเนิด เพราความไม่รู้ ขาดการวางแผนและมีบุตรเมื่อพร้อมของหญิงวัยเจริญพันธุ์ หน่วยงานเร่งสร้างคู่มือให้ความรู้  พร้อมสร้างพื้นที่ต้นแบบ

/data/content/2014/05/24293/cms/e_bcdgiortx148.jpg

          ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาเชิงวิชาการ “ระบบป้องกันดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิด” เหลียวหลัง-แลหน้าระบบป้องกันดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดของไทย: ผลการดำเนินงานโครงการ (2554-2557) ในงาน “อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า จากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแพทย์ 8 แห่ง และภาคีเครือข่ายสำคัญกว่า 3 ปีที่ผ่านมา เราได้มีการทำงานเป็นขั้นตอนและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

         โดยในปีแรกได้จัดทำคู่มือ 5 กลุ่มโรคพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย คือ กลุ่มอาการดาวน์ หลอดประสาทไม่ปิด ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ความพิการของแขนขา และกล้ามเนื้อเสื่อมพันธุกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการวางแผนและมีบุตรเมื่อพร้อมของหญิงวัยเจริญพันธุ์ เนื่องจากประเทศไทยยังขาดความเข้าใจและการตระหนักในความสำคัญของเรื่องดังกล่าว เช่น การได้รับโฟเลตต้องเริ่มต้นตั้งแต่ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ ไม่ใช่แค่ตอนตั้งครรภ์ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการมีบุตรพิการแต่กำเนิดสูงถึงร้อยละ 50-75 โดยเฉพาะความพิการจากโครโมโซม เป็นต้น

        ต่อมาในปีที่ 2 จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำ Birth Defects Registry Online พร้อมแผ่นพับให้ความรู้ และรณรงค์อย่างต่อเนื่องถึงความพิการ 5 โรคในเด็ก เพื่อเป็นการกระตุ้นย้ำให้รู้ถึงอันตรายและผลกระทบ เนื่องจากที่ผ่านมาได้พยายามรณรงค์ให้กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคความพิการแต่กำเนิดให้มากขึ้น แต่ก็ยังไม่ประสพผลสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นในปีที่ 3 จึงได้ลงพื้นที่นำร่องใน 22 จังหวัด พร้อมทั้งสร้าง “อำเภอต้นแบบ” รวม 11 อำเภอ ในการวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิด โดยก้าวต่อไปจะทำเรื่องป้องกันโรคธาลัสซีเมีย เพราะยังไม่มีการให้ความรู้ในชุมชนรู้ถึงวิธีการป้องกัน ซึ่งจะเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้ด้วย

        “ปัจจุบันแม่วัยรุ่นของไทยมีสถิติสูงเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ทำให้เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดและนำไปสู่ความไม่สมบูรณ์ของทารกหรือความพิการแต่กำเนิดและยังพบอีกว่าร้อยละ 50 ของหญิงตั้งครรภ์ไม่มีการวางแผนและไม่มีความพร้อมในการมีบุตรทำให้ไม่ได้รับโฟเลต ฉะนั้นในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนควรรับประทานโฟเลต เพื่อป้องกันทารกพิการแต่กำเนิดซึ่งประเทศไทยยังไม่ค่อยมีการตื่นตัวมากนัก จึงอยากให้แม่ทุกคนเห็นความสำคัญกับการป้องกันโรคความพิการแต่กำเนิดมากขึ้น เพราะความพิการแต่กำเนิดเป็นปัญหาสำคัญต่อระบบสาธารณสุขเนื่องจากมีค่าใช้จ่าย 667 ล้านบาทต่อปีในการดูแล ล่าสุดมีค่าใช้จ่ายเกือบถึง 1 พันล้านบาท ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขต้องมีการดูแลหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้ได้รับโฟเลต โดยออกเป็นนโยบายจึงจะทำให้โรงพยาบาลปฏิบัติตาม” ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ กล่าว

        รศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า สถานการณ์ความพิการแต่กำเนิดมีมากกว่า 7,000 โรค สาเหตุจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม โดยพบทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทยประมาณ 24,000-40,000 รายต่อปี ข้อมูลจากทั่วโลกพบทารกเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดกว่า 8,000,000 คน หรือร้อยละ 6 ของทารกแรกเกิดทั่วโลก 135,000,000 คน ทั้งนี้ ร้อยละ 60-70 ของความพิการแต่กำเนิดสามารถป้องกันหรือรักษาให้หายขาดหรือดีขึ้นได้ โดยนโยบายการป้องกันความพิการแต่กำเนิดในปัจจุบันให้สตรีตั้งครรภ์ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงของทารกในครรภ์และคัดกรองทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อน ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน และภาวะ Phenylketonuria (PKU) รวมถึงให้คนที่จะตั้งครรภ์ได้รับสารโฟเลตภายใต้โครงการลูกครบ 32 สมองดี เริ่มต้นที่ 6 สัปดาห์ก่อนตั้งครรภ์

        “แผนการดูแลรักษาปัญหาเด็กพิการแต่กำเนิดของประเทศไทยปี 2555-2557 จัดให้มีระบบจดทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิดใน 20 จังหวัด โดยเพิ่มความครอบคลุมการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดมากกว่า 95% ทารกแรกเกิดที่มีผลตรวจผิดปกติได้รับการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลที่ผิดปกติให้มากกว่า 95% และให้ได้รับการรักษามากกว่า 90% จัดระบบการดูแลติดตามทารกที่ได้รับการรักษา ได้รับยาอย่างต่อเนื่องจนครบเกณฑ์มากกว่า 90% พร้อมทั้งผสานโครงการต่างๆ ของ สธ.ให้เพิ่มเรื่องวิธีการป้องกันการเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิก และไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์มากกว่า 90% และการป้องกันการเกิดโรคธาลัสซีเมียหญิงตั้งครรภ์และสามีได้รับการตรวจคัดกรองมากกว่า 70% รวมถึงพัฒนาระบบการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด” รศ.พญ.ศิราภรณ์ กล่าว

/data/content/2014/05/24293/cms/e_elnprtvxy456.jpg

        รศ.นพ.ถวัลยวงศ์ รัตนสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์นำร่องในพื้นที่ สปสช. เขต 7 ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานระดับชุมชนใน 4 จังหวัด คือร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ พบว่าระดับชุมชนมีการจัดทำโครงการป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ อสม.ของแต่ละตำบลอย่างต่อเนื่อง จัดทำโครงการอำเภอต้นแบบเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

        นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่คัดเลือกอำเภอต้นแบบโดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 เทศบาลเมืองมหาสารคามและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับคัดเลือกเป็นอำเภอต้นแบบ โดยชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดตั้งอำเภอต้นแบบ สร้างระบบการดำเนินงานประสานงานและจดทะเบียนเพื่อป้องกันดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิด เพื่อให้ทราบอุบัติการณ์ พัฒนาระบบประเมินเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้น (early detection) พร้อมส่งต่อข้อมูลและผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง โดยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการดูแล ป้องกันและฟื้นฟูให้กับเด็กพิการแต่กำเนิดในแต่ละพื้นที่ ให้มีการพัฒนาระบบการติดตาม ระบบส่งต่อในการดูแลรักษาต่อเนื่องในชุมชนระดับท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากการสื่อสารที่ยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในการป้องกันความพิการแต่กำเนิด เพราะชุมชนท้องถิ่นมักมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจยาก ต้องใช้เวลาในการอธิบาย ดังนั้น การลงพื้นที่รณรงค์สร้างความเข้าใจและการสร้าง “อำเภอต้นแบบ” จึงถือเป็นเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำอีกในครอบครัว

 

 

       ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง

      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม