เตรียมความพร้อม เข้าสู่ยุคผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 10,954

         สังคมไทยเริ่มเปลี่ยนไป ในระยะเวลาอันใกล้นี้จะเข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุ สสส.ตระหนักปัญหา เริ่มมองหาแนวทางวิธี พร้อมสร้างเครือข่ายภาคี ที่ทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

/data/content/2014/05/24234/cms/e_ehlnoswxyz13.jpg

          ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

          โดยมีศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อท้องถิ่นจัดการตนเอง : พื้นที่ภาคเหนือ (ล้านนา) สำนักสนับสนุนภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานส่งเสริมการพัฒนาระบบเพื่อสุขภาวะของเกษตรกรและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ศูนย์สนับสนุนวิชาการและการจัดการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

/data/content/2014/05/24234/cms/e_eginoqryz134.jpg

          ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาร่วมมือกันถึง 62 องค์กร ภายใต้ชื่อ "เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง" โดยที่ทุกๆ องค์กรในที่ประชุมมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดการความรู้และนำไปพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่การปกครองของตนเอง เพื่อให้พื้นที่ของตนมีความสามารถในการทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ

          ทั้งนี้ เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ได้ใช้ 6 ชุดกิจกรรมหลัก เป็นกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 1.พัฒนาศักยภาพ 2.พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ 3. พัฒนาระบบบริการ 4.จัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกัน 5.พัฒนาและนำใช้ข้อมูลในการส่งเสริมและจัดการปัญหาผู้สูงอายุ 6.พัฒนากฎ กติกา ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพื่อหนุนเสริมการดำเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น

/data/content/2014/05/24234/cms/e_befghiprt347.jpg

         นางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข กล่าวว่า การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง เป็นบทบาทหน้าที่ของนายก อบต. ที่ต้องให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ซึ่งได้บอกไว้ตั้งแต่ช่วงหาเสียงว่าจะมีนโยบายดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2552

          เมื่อมาดำรงตำแหน่งแล้วนโยบายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำ เช่น จัดซื้อรถพยาบาล จัดตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งมาใช้ดูแลผู้สูงอายุ จัดสร้างสถานีอนามัย เป็นต้น ซึ่งเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและเน้นสวัสดิการต่างๆ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่หากไม่มีสวัสดิการเหล่านี้จะต้องพบปัญหาต่างๆ จนไม่อยากทำอะไรส่งผลให้เกิดโรคติดเตียง รวมไปถึงโรคแทรกซ้อนต่างๆ อีกมากมาย กล่าวได้ว่าหลังจากที่มีนโยบายต่างๆ มาช่วยดูแลผู้สูงอายุ ก็ส่งผลให้ผู้สูงอายุหลายๆ คนในตำบลสมอแข มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดีขึ้นเป็นอย่างมากอีกด้วย

        ผศ.ดร.พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นตรงนี้เราใช้ชุด 6 กิจกรรมหลัก มาเป็นตัวพัฒนาความรู้ เพื่อให้องค์กรต่างๆ ได้มาเห็นของจริง ได้มาทำความเข้าใจ วิเคราะห์หลักการเพื่อนำไปพัฒนาให้ได้ผลจริง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ส่วนที่สำคัญคือ เราเชิญองค์กรต่างๆ ให้มา เรียนรู้ พูดคุย อธิบายปัญหาของตนเอง ช่วยกันแก้ไข โดยใช้หลักปฏิบัติการ 6 ชุดกิจกรรมหลักเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม และจะให้แต่ละองค์กรสรุปออกมาในช่วงท้ายกิจกรรม ซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากจบกิจกรรมนี้ไปแต่ละองค์กรจะนำสิ่งที่ได้มาเห็น ได้มาเรียนรู้ ไปพัฒนาและแก้ปัญหาในองค์กรของตนเองได้

/data/content/2014/05/24234/cms/e_bdehkloptvz6.jpg

          ด้าน จ่าสิบเอกบรรชา แสงสุวรรณ ปลัดเทศบาล ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตัวแทนเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ กล่าวว่า ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เป็นพื้นที่ที่มีประชากร 3,300 คน และมีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และส่วนมากจะถูกทิ้งให้อยู่ที่บ้าน เนื่องจากลูกหลานต้องออกไปทำนา เราจึงจัดให้มีการรวมตัวกันในพื้นที่มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ใครถนัดอะไรก็ให้มาโชว์กัน มาสอนกัน เพื่อให้เขาเห็นว่า เขาก็มีคุณค่า มีศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เราจะเน้นกิจกรรมที่ยกมาจากอดีต เช่น ตีกลองยาว รำวง เป็นต้น และจากที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดว่าจะนำระบบธนาคารความดีไปปรับใช้กับตำบล ศาลเจ้าไก่ต่อ เช่น เก็บขยะ เก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วนำมาคืน ก็จะให้คะแนนความดีกับเขาเป็นต้น

         ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ขององค์กร 62 องค์กร ที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลผู้สูงอายุทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้ผู้สูงอายุทุกๆ คนรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ มีคุณค่าเช่นเดียวกันกับทุกๆ วัยที่อยู่ร่วมกันในชุมชน

 

 

        ที่มา: เว็บไซต์คม ชัด ลึก  

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม