มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดย
| |
อ่าน : 3,977

           สสย. ร่วมกับภาคีเครือข่ายกลุ่มแผนงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ สสส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ

/data/content/2014/04/23809/cms/bcdfjswxyz57.jpg

           เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) ภาคีเครือข่ายกลุ่มแผนงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ สสส. ประกอบด้วย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 150แห่ง ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

           โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้นำกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ไปเป็นแนวทางการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาเด็ก ในการปลูกฝังการเป็นพลเมืองเด็ก ให้เกิดทักษะชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เด็กสามารถเติบโตอย่างมีสุขภาวะดีครบทุกด้านและเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม โดยเน้นพัฒนาการและการสร้างคุณสมบัติพึงประสงค์ได้แก่ 1.อารมณ์ (ควบคุมอารมณ์ได้ ไม่ใช้ความรุนแรง มีความเมตตา)  2. ความสัมพันธ์ ความรู้จักผูกพัน การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น 3. สติปัญญา ทักษะในการแก้ปัญหา พึ่งตนเอง 4. วินัย  มีความรับผิดชอบ รู้จักถูกผิด 5. จิตสาธารณะ  รักท้องถิ่นของตนเอง คิดถึงส่วนรวม

           ซึ่งการอบรมในครั้งนี้คุณครูที่เข้าร่วม ได้เรียนรู้แนวคิดกระบวนการสื่อสร้างสรรค์กับการสร้างพลเมืองเด็ก กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ กระบวนการ/การประยุกต์ใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพลเมืองเด็ก ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่เล่นและเรียนรู้ การใช้สื่อหนังสือและกิจกรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาพลเมืองเด็ก และการใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาพลเมืองเด็ก เพื่อจะนำไปประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป

 

 

           ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม