ติดต่อสำนักงาน

โดย
| |
อ่าน : 323,712

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-343-1500
โทรสาร 02-343-1501
อีเมล์ info@thaihealth.or.th

เว็บไซต์ www.thaihealth.or.th

 แผนที่บน Google Maps


รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
 
ตำแหน่ง ชื่อ
กลุ่มผู้บริหารและที่ปรึกษา
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
สำนักวิชาการและนวัตกรรม
สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายอำนวยการ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนัก 1 สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก
สำนัก 2 สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
สำนัก 3 สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
สำนัก 4 สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สำนัก 5 สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
สำนัก 6 สำนักสร้างสรรค์โอกาส
สำนัก 7 สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
สำนัก 8 สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
สำนัก 9 สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
สำนัก 10 สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
สำนัก 11 สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา
สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
ศูนย์กิจการสร้างสุข