เชื่อมพลังความรู้สู่ "พลังสุขภาวะ"

| |
อ่าน : 9,746

          ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ผุด 4 โปรแกรมเรียนรู้ “โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก-การจัดการความปลอดภัยทางถนนของชุมชน-การเตรียมความพร้อมโรงเรียนปลอดบุหรี่-ท้องถิ่นปลอดเหล้า” ปลื้มอบรมความรู้ ขยายผลไปสู่การปฏิบัติใช้จริงในชุมชน

/data/content/2014/04/23725/cms/abdhmtuz2689.jpg

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดงานนิทรรศการวิชาการและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ศูนย์เรียนรู้ : พลังความรู้...สู่พลังสุขภาวะ” เพื่อร่วมกันทบทวนความรู้ ความเข้าใจจากการอบรมทั้ง 4 ชุดความรู้ คือ อาหาร เหล้า บุหรี่และอุบัติเหตุ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุดความรู้อื่นๆ ที่มีความสนใจเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ สุขภาวะไปสู่ในสังคมต่อไป

          โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ภาคีสุขภาวะ ทั้งภาคีเดิม และภาคีใหม่ๆ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ ผ่านชุดความรู้ที่สสส.มีอยู่หลากหลาย โดย “โครงการสร้างสรรค์โอกาสและพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ภาคีสุขภาวะปี 2556” (สพร.) ได้นำชุดความรู้เรื่องอาหาร เหล้า บุหรี่ และอุบัติเหตุ มาจัดกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน ที่สำคัญเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งผลการประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ สพร.ในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้  ได้รับความรู้และบางส่วนได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ขยายผลและต่อยอดการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ของตนเอง

          “หวังว่า จุดเริ่มต้นจากกลุ่มคนเล็กๆ 100 กว่าคนที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ จากโครงการฯ นี้ จะนำไปสู่ความต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ครอบครัว และชุมชน มีทัศนคติว่า การมีสุขภาวะที่ดีต้องเริ่มจากตนเอง ต้องร่วมมือกันภายในชุมชน ไม่หวังเพียงให้หน่วยงานภายนอกเข้าไปช่วยจัดการเมื่อตนเองและชุมชน มีความเข้มแข็งเพียงพอแล้ว ก็สามารถไปช่วยถ่ายทอดส่งต่อความรู้ให้คนในชุมชนอื่นๆต่อไปได้” ทพ.กฤษดา กล่าว

          ด้าน นางเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า  ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ทำงานร่วมกับภาคีเจ้าของชุดความรู้ 4 ภาคีอย่างใกล้ชิด คือ 1.โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย 2.ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 3.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 4.มูลนิธิเพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เบื้องต้นได้โปรแกรมการเรียนรู้ 4 ชุด คือ โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก การจัดการความปลอดภัยทางถนนของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน การเตรียมความพร้อมในการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และท้องถิ่นปลอดเหล้า โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 รูปแบบ คือ การอบรม  ลานเสวนา (Learning Café) เวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากต้นแบบ (Match Maker) และการทำสื่อ DIY ที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประมาณ 150 คน

/data/content/2014/04/23725/cms/cdefjlqsx569.jpg

          “การจัดงานครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ รวมทั้งเรียนรู้ชุดความรู้อื่นๆตามความสนใจ ขณะเดียวกันก็เป็นเวทีสะท้อนความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะต่อไป” นางเบญจมาภรณ์ กล่าว

          สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในงานนี้ ได้แก่ นิทรรศการและเวทีเสวนา ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงหลักคิด กระบวนการที่มาและสาระความรู้ของโปรแกรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ชุด รวมทั้งผลงานของภาคีเครือข่ายที่นำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงการผลิตเอกสารคู่มือ และ CD เพื่อบรรจุเนื้อหาสาระของชุดความรู้ทั้ง 4 รวมทั้งจัดทำคลิปวิดีโอเสนอผลงานของพื้นที่ต้นแบบที่นำความรู้ไปต่อยอดขยายผลในพื้นที่ของตนเองได้น่าสนใจ เพื่อนำไปเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ ต่อไปด้วย

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม