อัดความรู้แม่ให้นมลูก ลดภาวะทารกตัวเหลือง

| |
อ่าน : 12,286

         รพ.นครพิงค์ ศึกษาพบการให้ความรู้แม่ลูกอ่อนเข้าใจการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกต้อง ก่อนออกจากโรงพยาบาล ช่วยลดภาวะตัวเหลืองของทารกได้กว่าการเลี้ยงดูตามปกติ

/data/content/2014/03/23564/cms/aceimotv2459.jpg

        น.ส.ปัณฑิตา ศรีจันทร์ดร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง “ผลของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่ออาการตัวเหลืองของทารกแรกเกิด ใน 48 ชั่วโมงแรกหลังคลอด” ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 15 ว่า แม้ปัจจุบันจะมีนโยบายส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น แต่การดูแลทารกแรกเกิดในสถานพยาบาลกลับเปลี่ยนแปลงคือ จำหน่ายทารกออกจากโรงพยาบาลเร็วขึ้น ทำให้มารดายังไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการให้นมบุตร รวมถึงขาดการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเรื่องการให้นมบุตรให้สมบูรณ์ก่อนออกจากโรงพยาบาล ทำให้ทารกได้รับน้ำนมไม่เพียงพอและตัวเหลืองตามมา ซึ่งพอทารกตัวเหลืองมารดาก็ยิ่งกังวล และอาจล้มเลิกความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ สำหรับ รพ.นครพิงค์พบสถิติทารกแรกเกิดมีภาวะตัวเหลืองปี 2555 ร้อยละ 41.52 หอผู้ป่วยพิเศษ 1/4 ให้การดูแลมารดาหลังคลอดพบร้อยละ 45.34 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดในหอผู้ป่วยพิเศษมีจำนวนมาก

/data/content/2014/03/23564/cms/bcgmsux25689.jpg

        น.ส.ปัณฑิตา กล่าวว่า รพ.นครพิงค์จึงทำการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากมารดาและทารกทุกรายที่ได้รับการดูแลตามปกติ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2555 และมารดาและทารกที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2556 ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วย 1/4 ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอดไปในแนวทางเดียวกัน, เพิ่มพยาบาลวิชาชีพขึ้นปฏิบัติงานในเวรเช้าอีก 1 คน เพื่อให้ความรู้และดูแลมารดาหลังคลอดทุกราย, กำหนดกระบวนการสอน ตาม วัน เวลา ที่เหมาะสม โดยให้ความรู้แก่มารดาหลังคลอด 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 พยาบาลเข้าให้ความรู้และช่วยเหลือมารดาหลังคลอดพร้อมญาติเป็นรายบุคคลในห้อง ทันทีที่เข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วย พร้อมทั้งแจกเอกสารแนะนำการปฏิบัติตัวหลังคลอดและการดูแลบุตร ครั้งที่ 2 ให้ความรู้ในมารดาหลังคลอดรายกลุ่มเพื่อแนะนำ ซักถามและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการดูบุตร และครั้งที่ 3 โทรศัพท์ติดตามหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยซักถามปัญหา 

        น.ส.ปัณฑิตา กล่าวด้วยว่า ผลการศึกษา พบว่า ทารกกลุ่มที่มารดาได้รับความรู้มีระดับบิลิรูบิน หรือสารที่ทำให้เกิดภาวะตัวเหลืองเฉลี่ย 10.285 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ส่วนทารกกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติมีระดับบิลิรูบินเฉลี่ย 11.392 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เมื่อนำกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบการเกิดภาวะตัวเหลือง โดยใช้สถิติทดสอบ Independent t-test พบว่า ทารกกลุ่มที่มารดาได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เกิดภาวะตัวเหลืองน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ รวมถึงพบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ในมารดาที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ

 

 

         ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เนต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม