ทส.จัดงาน “น้ำกับพลังงาน”

| |
อ่าน : 6,167

 /data/content/2014/03/23533/cms/adfgnqrvx279.jpg

          กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน "น้ำกับพลังงาน" เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตลอดจนรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและเยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ

          คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้สัปดาห์ที่ตรงกับวันที่ ๒๒ มีนาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกอบกับองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันน้ำโลก (World Water Day)

          กรมทรัพยากรน้ำจึงได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างบูรณาการ นอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ให้เกิดการรักและหวงแหนทรัพยากรน้ำ โดยช่วยกันดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสำหรับอนาคต

          ในปี 2557 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อของวันน้ำโลกว่า "Water and Energy" : น้ำกับพลังงาน โดยเน้นถึงความสำคัญในการร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและระดับสากล ให้ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำ และรู้จักใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกับพลังงาน รวมไปถึงทรัพยากรอื่นๆ อย่างรู้คุณค่าต่อไป

          กรมทรัพยากรน้ำได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและสนับสนุนกิจกรรมขององค์การประชาชาติ จึงได้กำหนดจัดงาน เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ในวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2557 ณ แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม