`นิทาน` ตัวช่วยกระตุ้นสมองเด็กปฐมวัย

| |
อ่าน : 18,882

          เปิดตัวโครงการ "อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี" ส่งเสริมครู-ผู้ปกครอง ใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อกระตุ้นเซลล์สมองของเด็กปฐมวัย เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา สู่การพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์สมวัย

          ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี" พร้อมด้วย ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) รังสรรค์ วิบูลอุปถัมภ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ริสรวล อร่ามเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (ตุ๊บปอง) กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก  ณ ห้อง Learning Auditorium อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

/data/content/2014/03/23529/cms/agjqtvyz1367.jpg

          สำหรับโครงการ "อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี" เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้ปกครองเข้าใจถึงวิธีการใช้หนังสือนิทาน เป็นสื่อกระตุ้นเซลล์สมองของเด็กให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ กระทั่งเด็กสามารถเรียนรู้สิ่งรอบตัว ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ตามพัฒนาการที่สมบูรณ์อย่างเป็นธรรมชาติและสมวัย โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ รวมถึงการสนับสนุนอย่างดีจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา องค์การยูนิเซฟประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อมุ่งดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี โดยให้โรงเรียนในพื้นที่ศึกษาจัดกิจรรมและกิจวัตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็ก โดยการใช้หนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีครบทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสามารถในการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายพัฒนาการ, อารมณ์, สังคม, การคิดและสติปัญญา, ภาษา, จริยธรรม และการสร้างสรรค์

          ดร.ผุสดี เปิดเผยว่า กทม. ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการ "อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี" อย่างเต็มที่ เพื่อหวังจะช่วยเพิ่มสมรรถนะ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยได้ส่งครูอาสา และครูระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 ในสังกัด กทม. เข้าร่วมกับโครงการนี้ด้วย เพื่อให้ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและนักเรียนที่อยู่ในความดูแล สำหรับใน กทม. พ่อแม่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจ ทำงานนอกบ้าน ซึ่งอาจทำให้มีเวลาให้ลูกไม่เพียงพอ ครูพี่เลี้ยง ครูอาสา รวมถึงครูในระดับชั้นอนุบาล จึงมีส่วนสำคัญในการสร้างเด็ก ทั้งนี้ ในปี 2558 ทาง กทม. ตั้งเป้าหมายว่า เด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จะต้องเป็น 0

          กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กได้ดำเนินงานด้านการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูทราบถึงเทคนิควิธีการในการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยการนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ โดยก่อนหกน้านี้มีการทำวิจัยจากโครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กแรกเกิด (Book Start) จากเด็กตัวอย่าง 108 คน เป็นเวลา 8 ปี ปรากฏว่าเด็กในกลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะที่ดีพร้อมสมวัย มีผลการเรียนที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข จึงได้มีการริเริ่มทำ โครงการ อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี เพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้อย่างถูกวิธีและเป็นระบบสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจำเป็นที่ต้องต้องให้ครู และผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสมรรถนะของเด็กให้แข็งแรง ยั่งยืน ดั่งรากแก้วที่มั่นคง

          ด้าน ริสรวล อร่ามเจริญ บอร์ด แปลน ฟอร์ คิดส์เผยว่า แปลน ฟอร์ คิดส์ เป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กเป็นสำคัญ เราจึงร่วมสนับสนุนโครงการนี้ ด้วยการคัดสรรนิทานหลากหลาย มาจัดเป็น นิทานตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย ในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี พร้อมกับจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย 3-5 ปีสำหรับครู เพื่อเป็นต้นทาง ในการสร้างสมรรถนะของเด็กที่ประสบ ความสำเร็จแล้วมาขยายผล ง่ายต่อการนำไปใช้ และต่อยอดการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งหากครูมีความเข้าใจในศาสตร์ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย จะช่วยให้เด็กสนุกกับการเรียน และส่งผลให้เด็กมีคุณภาพ และสมรรถนะที่ดี

 

 

          ที่มา : โครงการ "อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี"

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม