"ชุมชนตำบลบางปู" วิสาหกิจแห่งความสุข

| |
อ่าน : 12,261

          เศรษฐกิจ ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว รวมไปถึงเด็กและเยาวชน ไม่ได้เป็นปัจจัยแห่งปัญหาของ ชุมชนตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ อีกต่อไป

/data/content/2014/03/23470/cms/acdfijlmqt89.jpg

          เป็นระยะเวลากว่า 18 เดือนแล้ว ที่ชุมชนตำบลบางปู ในฐานะวิสาหกิจชุมชนที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้าน เพื่อทำผ้าเช็ดเท้าส่งขายในปี 2540 ได้นำ "เฮฮา" (HeHa) หรือ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะอุตสาหกรรมแบบมากมีศรีสุข (สบม.) หนึ่งในเครื่องมือจากหลักคิด องค์กรสุขภาวะ หรือแฮปปี้ เวิร์กเพลส (Happy Workplace) เข้ามาสร้างให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุข

          จากการวิเคราะห์ปัญหาในครั้งแรก โดย สายหยุด พูลสวัสดิ์ ประธานกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบางปู ร่วมกับเหล่าสมาชิกในชุมชน และได้กำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ต่อใน 5 ประการด้วยกัน คือ 1. คนในชุมชนมีงานทำ 2.เกิดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 3. หนี้สินนอกระบบของชุมชนลดลง 4.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและเด็กเยาวชน และ5.รวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมของชุมชน

          โดยมีความเชื่อว่า "ถ้าคนในชุมชนมีเศรษฐกิจดีแล้ว จะมีเวลาดูแลครอบครัวและดูแลลูกมากขึ้น ปัญหาด้านครอบครัวและเยาวชนจะลดลง" การพัฒนาชุมชนตำบลบางปู จึงเน้นให้ความสำคัญต่อเรื่องปากท้อง ด้วยการส่งเสริมให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แต่ก็ทำกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านครอบครัวและเยาวชนควบคู่กันไปด้วย

/data/content/2014/03/23470/cms/cdelprtu1379.png

          เพื่อให้แผนพัฒนาชุมชนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน แผนกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนตำบลบางปู จึงเป็นไปในลักษณะทยอยคิด ทยอยทำ และต่อยอดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิก รูปแบบของการจัดกิจกรรมเน้นการให้สมาชิกมีส่วมร่วมมากที่สุด ทั้งการมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมและการปฏิบัติในช่วง 1 ปีครึ่ง จึงเกิดกิจกรรมแห่งความสุขขึ้นมากมายในที่แห่งนี้ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 แผนงาน 16 กิจกรรมด้วยกัน ดังนี้

          1.แผนงานการส่งเสริมอาชีพในชุมชน มี 7 กิจกรรม ได้แก่ สร้างอาชีพหลักให้กลุ่มแม่บ้านเป็นการทำพรมเช็ดเท้าส่งขาย เปิดร้านค้าชุมชน ริเริ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ ระดมเงินทุนชุมชน จัดกิจกรรมออมวันละบาท และตั้งกองทุนหมู่บ้าน

          2.แผนงานเพิ่มความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และลดปัญหาเด็กเยาวชน มี 9 กิจกรรม ได้แก่ จัดงานวันชุมชน ริเริ่มกิจกรรมสวดมนต์วันอาทิตย์และกิจกรรมนอนวัดวันโกน จัดการสอนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และ ICT ให้ในชุมชน บอกต่อและลงมือทำโครงการลดพุง สร้างชุมชนดีด้วยการจัดโครงการงดหล้างดบุหรี่ เปิดโครงการแนะนำการดูแลสุขภาพฟัน เพิ่มโครงการฌาปนกิจชุมชน และรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และลดปัญหาเด็กเยาวชน

/data/content/2014/03/23470/cms/ajkoqrux1345.png

          นอกจากนี้ ยังเกิดปรากฎการณ์การตั้งบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันของชุมชน ซึ่งสมาชิกได้ถือปฏิบัติกันเองโดยไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ตัวอย่างเช่น ยกย่องบุคคลตัวอย่างที่เลิกเหล้าและบุหรี่ให้เป็นบุคคลต้นแบบของชุมชน ซึ่งก็คือ พัก จันโชติ ขณะที่การกู้ยืมเงินนอกระบบของสมาชิกก็จะถูกต่อต้าน ด้วยการไม่พูดคุยกับผู้ที่หันไปพึ่งการกู้เงินนอกระบบ และทางกลุ่มชุมชนยังมีมติให้หยุดทำงานเป็นเวลา 3 วัน เป็นต้น

          ผลลัพธ์ที่ได้จากนำเฮฮามาพัฒนาให้ตำบลบางปูกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างสุข จึงเกิดเป็นรูปธรรม ส่งผลดีทั้งต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การที่คนในชุมชนมีงานทำจำนวน 150 คน ด้วยอาชีพที่หลากหลายทั้งทำผ้าเช็ดเท้าจากเศษพรม การตัดเย็บเสื้อผ้าทั้งถุงมือ เสื้อ กางเกง ผ้าม่าน ผ้าเอี้ยม ที่นอนปิกนิค กระเป๋าผ้า ฯลฯ การขายสินค้าในร้านค้าชุมชน การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ซึ่งในจำนวนนี้ มีทั้งผู้ที่ทำเป็นอาชีพหลักและทำเป็นอาชีพเสริม รวมถึงมีการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนด้วย

/data/content/2014/03/23470/cms/adehkmnqvwy4.png

          ไม่เพียงเท่านั้น เพราะเกิดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 5 กลุ่ม จากเงินกู้กองทุนบทบาทสตรี เพื่อมาประกอบอาชีพ ปัจจุบันมีอยู่ 5 กลุ่มอาชีพด้วยกัน คือ ร้านค้าชุมชนพอเพียง ร้านค้ารีไซเคิล ซึ่งทั้งสองอาชีพนี้มีความก้าวหน้ามากที่สุด และยังมีโครงการรับทำป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณา โครงการเลี้ยงปลาช่อนและปลาสลิด รวมถึงโครงการรับตัดเย็บเสื้อผ้า

          ขณะที่หนี้สินนอกระบบของชุมชนก็ลดลงเหลือเพียง 2 ครอบครัว ในที่นี้มีตัวชี้วัดที่สำคัญคือ การพูดคุยของสมาชิกเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบลดลง ผู้ให้กู้นอกระบบไม่ค่อยเข้ามาในชุมชน และสถิติการกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านเพิ่มขึ้น

          การรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่สมาชิกแต่ละคนสนใจก็เป็นไปได้ด้วยดี เช่น กลุ่มแอโรบิคบางปูพัฒนา กลุ่มรำไทย กลุ่มสัจจะ กลุ่มประมง กลุ่มผู้สูงอายุ และชมรมเยาวชน ที่ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 52 คน เป็นเด็กอายุระหว่าง 12 - 18 ปี โดยทางกลุ่มเน้นการรณรงค์เรื่องยาเสพติดในชุมชน

          ผลพลอยได้จากการพัฒนาชุมชนให้เป็นสุข ยังทำให้วิสาหกิจชุมชนตำบลบางปู มีอัตราการเกิดขโมยในชุมชนและปัญหายาเสพติดลดลงอีกด้วย จากสถิติที่เก็บโดยชุมชน พบว่าการร้องเรียนต่อผู้ใหญ่บ้านในกรณีรถมอเตอร์ไซต์หายลดลง รวมไปถึงอุปกรณ์ในการทำประมง เช่น น้ำมัน อวน ฯลฯ แทบไม่มีผู้มาร้องเหมือนเมื่อก่อน ด้านปัญหาการติดยาเสพติดของคนในพื้นที่ ก็เปลี่ยนกลายเป็นหมู่บ้านสีขาว โดยเฉพาะในชุมชนหมู่ 4 บ้านคลองบางปู ที่รณรงค์จนประสบความสำเร็จ

          โครงการเสริมสร้างสุขภาวะอุตสาหกรรมแบบมากมีศรีสุข (สบม.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เฮฮา" เป็นโครงการของสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) โดยเฮฮานำเสนอแนวทางการสร้างองค์กรให้มีความสุขปัจจุบันทดลองใช้ในองค์กรต่างๆ กว่า 100 องค์กร ซึ่งวิสาหกิจชุมชนตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ทดลองใช้เครื่องมือเฮฮาจนประสบความสำเร็จ กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนมีสุข.

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เล่นน้ำปลอดภัย  พระสังฆาธิการ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สวนเงินมีมา ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมผู้บริโภคสีเขียว โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์ greenfair ตลาดสีเขียวสัญจร วารสารตลาดสีเขียว ศูนย์รับและกระจายผักไร้สารพิษ เกษตรอินทรีย์  ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ  นพ.สุปรีดา อดุลยานนท์  ปั่นปัน  ไฟฟ้าช๊อต  Call Taker  เครื่องดื่มรสหวาน  บริโภคอาหารที่มีไขมัน  ผิวหมองคล้ำ  มีลูก  ยาดอง  เส้นทางจักรยาน  พิษสุนัขบ้า  เกณฑ์มาตรฐาน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 Best Investments for Health เปิดรับบทคัดย่อ  การจาม  รอยด่างดำ  สม่ำเสมอ