อ่านแต่เล็ก ‘เด็กฉลาด’

| |
อ่าน : 5,618

          /data/content/2014/03/23357/cms/cgklqrtx1239.jpgการอ่านเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก โดยเฉพาะในช่วงหกปีแรกของชีวิต เมื่อพ่อแม่ใช้หนังสือกับลูก อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจนถึงวัยเข้าเรียน เด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างมากทั้งลักษณะนิสัย พฤติกรรมการแสดงออก รวมถึงมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่รวดเร็วกว่าเด็ก ทั่วไปในทุกด้าน

          จากความสำคัญนี้ องค์กรที่เป็นผู้นำในการดูแลเด็กและครอบครัวอย่างมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จึงร่วมมือกันจัดกิจกรรม "อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี" โดยเสริมสร้างให้ครูเข้าใจถึงวิธีการ ในการกระตุ้นเสริมให้ก้านสมองของเด็ก แตกยอดทอดกิ่ง เกิดการพัฒนาสมรรถนะ กระทั่งเด็กสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ ตามพัฒนาการที่สมบูรณ์อย่างเป็นธรรมชาติที่เหมาะกับช่วงวัย

          "มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา องค์การยูนิเซฟประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนในพื้นที่ศึกษาจัดกิจรรมและกิจวัตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็ก โดยการใช้หนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัย

          ให้มีครบทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการเคลื่อนไหว และสุขภาวะทางกายพัฒนาการ ด้านสังคม อารมณ์ การคิดและสติปัญญา ภาษา จริยธรรม และการสร้างสรรค์ ซึ่งที่ผ่านมา ทางมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กก็ได้ดำเนินงานด้านการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูทราบถึงเทคนิควิธีการในการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยการนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่ หนังสือ" เรืองศักดิ์/data/content/2014/03/23357/cms/cdjklnrtuz15.jpg ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก กล่าว

          สอดคล้องกับแนวคิด และนโยบายการดำเนินงานของบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ที่มี ริสรวล อร่ามเจริญ กรรมการผู้จัดการ เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดกิจกรรม กล่าวเสริมว่า

          "แปลน ฟอร์ คิดส์ เป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กเป็นสำคัญ เราจึง ไม่รอช้าที่จะต่อยอดความคิดนี้ด้วยการจัดกิจกรรม "อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี" ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก มีหลายงานวิจัยพบว่า เด็กที่อ่านหนังสือนิทานเป็นประจำ จะมี ความสามารถและพฤติกรรมตามวัยในทุกๆ ด้านดีกว่าเด็กที่ไม่ได้อ่าน ในฐานะที่เราเป็นผู้นำด้านการผลิตหนังสือและสื่อสำหรับเด็ก เราจึงเข้าใจกระบวนการและวิธีการที่จะช่วยพัฒนาทางด้านภาษาสำหรับเด็ก รู้ถึงความสนใจ และความต้องการของเด็กเป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมนี้ เราได้คัดสรรนิทานหลากหลาย มาจัดเป็น นิทานตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย ในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี มาพร้อมกับแผน การจัดประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย 3-5 ปีสำหรับครู เพื่อเป็นต้นทาง ในการสร้างสมรรถนะของเด็กที่ประสบ ความสำเร็จแล้วมาขยายผล ง่ายต่อการนำไปใช้ เพื่อสังเกตพฤติกรรมและจะได้เข้าใจความ แตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กมากยิ่งขึ้นอีกด้วย"

          หากครูมีความเข้าใจศาสตร์ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ก็จะช่วยทำให้เด็กสนุก เพลิดเพลิน เรียนรู้ได้โดยไม่รู้สึกเบื่อ ส่งผลให้เด็กมี คุณภาพ และมีสมรรถนะที่ดีขึ้นด้วย

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม