'พินิจ' ด้วยรัก 'พิทักษ์' ด้วยใจ

| |
อ่าน : 15,265

          โอกาสในการแก้ไขปรับปรุงตัวเอง เป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องการจากสังคม แม้ว่าการกระทำผิดนั้นอาจจะโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่สังคมควรให้โอกาส อย่างที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนถือเอาการพิทักษ์เด็กและคืนเด็กดีกลับสู่สังคม ถือเป็นภารกิจหลักสำคัญของกรมฯ

          ‘เด็กกลุ่มเสี่ยง’ คำบัญญัติเด็กที่กระทำผิดทั้งปัญหายาเสพติด อาชญกรรม ฯลฯ ที่ถูกจับและคุมประพฤติ เข้าไปอยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พวกเขาจะถูกดูแลในด้านของจิตใจ และการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้เขาเหล่านั้นกลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ทางรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ ร่วมกันคิดระบบ พัฒนาโปรแกรมต่างๆในบำบัดเด็กเหล่านั้น และดูแลพวกเขาตั้งแต่เข้าไปอยู่ในความดูแลของกรมฯ จนกระทั่งออกมาสู่สังคมได้อย่างปกติ

        /data/content/2014/03/23330/cms/abmnopstuvw5.jpg  นางเพ็ญพรรณ จิตตเสนีย์  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงโครงการยกระดับมาตรฐานงานยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนว่า “ทาง สสส. ยินดีมากในการทำโครงการร่วมกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งจะทำให้พวกเขากลับมาเป็นคนดีในสังคม เราได้ร่วมทำโครงการก่อนหน้านี้มาแล้วประมาณ 3 ปี โครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการที่แล้ว เป็นการนำเครื่องมือทั้งหมดมาใช้ให้เกิดผล และมีการประเมินโครงการในแง่ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และเรียนรู้ร่วมกัน การประเมินในครั้งนี้เราได้องค์กรที่เก่งและมีประสบการณ์มากๆ คือ Australian Institute of Criminology : AIC เข้ามาช่วย และทาง สสส. เองก็หวังความสำเร็จใน 3 ประเด็นที่ทางโครงการตั้งใจไว้ เพื่อช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกลับมาอยู่ในสังคมให้ได้”

         ดร.ขัตติยา รัตนดิลก หัวหน้าส่วนงานวิจัยและพัฒนา โดยขึ้นตรงกับสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรม กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน  และเป็นหัวหน้าบริหารโครงการโครงการยกระดับมาตรฐานงานยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการที่แล้ว “โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม” ในปี 2552-2556 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรามุ่งหวังในการทำให้เด็ก และเยาวชนของไทยที่ก้าวพลาดไปแล้ว สามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ ทาง สสส. กับทางโครงการเห็นตรงกันว่า ถึงแม้ทาง สสส. จะเน้นการส่ง/data/content/2014/03/23330/cms/deghknosv367.jpgเสริมสุขภาวะคนทั่วไปให้ดีและดีขึ้นไปนั้น เด็กและเยาวชนก็น่าจะสำคัญ ที่ทำให้สังคมดีขึ้นได้ เด็กกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้จะมีโอกาสเป็นคนดีได้ อาชญากรรมโดยเด็กจะลดลง สังคมรายล้อมจะมีความสุขมากขึ้น และเด็กต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

         โครงการฯ ในงบประมาณที่แล้ว ได้พัฒนาเครื่องมือและระบบคัดกรองจำแนกเด็กและเยาวชน พัฒนาโปรแกรมการบำบัด และพัฒนาโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และติดตามหลังปล่อยเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคม ดังนั้นการต่อยอดในโครงการปัจจุบันคือ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการใช้เครื่องมือแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็น 2 พัฒนาเครื่องมือประเมินเชิงลึกด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมสำหรับเด็กที่มีปัญหาซับซ้อนรุนแรง และ 3 พัฒนาระบบบำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ

         ดร.ขัตติยา เชื่อว่าโครงการฯนี้ จะพัฒนาทั้งบุคลากรในการใช้เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้ฝึกที่มีความชำนาญในการสอนบุคลากรท่านอื่นได้ รวมถึงโปรแกรมนี้จะเป็นโมเดลในการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญเลยทีเดียว “นอกจากกรมฯ จะได้คนที่เก่งแล้ว เราจะได้โมเดลที่เป็นการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม โดยการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากร และการปฏิบัติ มีการทำเคส ประกวดการใช้โปรแกรม สอนการใช้งาน และบุคลากรที่เป็นผู้ฝึกสามารถถ่ายทอดวิธีการเป็นผู้ฝึกที่ดีต่อได้ ทางกรมฯจะได้โมเดลการพัฒนาบุคลากร”

        สำหรับด้านการพัฒนาเครื่องมือประเมินเชิงลึกด้านสุขภาพจิต และพฤติกรรมสำหรับเด็กที่มีปัญหาซับซ้อนรุนแรงนั้น ทางกรมพินิจฯ พัฒนาเครื่องมือมาครบทั้ง 10 ด้านแล้ว และได้พัฒนาแบบทดสอบให้เป็นมาตรฐาน เพราะเนื่องจากแบบทดสอบนั้นเป็นของต่างประเทศ ทางโครงการจึงดัดแปลงมาเป็นของไทย โดยการใช้บรรทัดฐาน และยึดวัฒนธรรมของไทยเป็นหลัก และผ่านการทดสอบแล้วว่าแบบทดสอบนี้สามารถใช้กับเด็กไทยได้ดีในแง่ของสุขภาพจิต และวินิจฉัยปัญหา

        ส่วนด้านการพัฒนาระบบบำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อนั้น ทางโครงการฯได้ศึกษาดูงานจากประเทศ/data/content/2014/03/23330/cms/cefgtuvx1569.jpgเนเธอร์แลนด์ โดยศึกษาจากเคสปฏิบัติจริง  การที่เด็กคนหนึ่งจะดำรงอยู่ในสังคมได้ จะต้องประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย คือ 1.มีบ้านที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย 2.คบเพื่อนที่ดี 3.มีสังคมที่ดี   4.มีอาชีพที่ดี และ 5.มีการศึกษาที่ดี ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงสามารถประคับประคองตัวเองให้อยู่ในสังคมได้

          ปัจจัยทั้งหมดนี้จะมีพี่เลี้ยงของกรมพินิจฯที่ดูแลเด็ก ช่วยประสานระหว่างเด็กกับสังคมรอบข้าง ทั้งหาที่อยู่อาศัย เพื่อน สังคม สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาให้เด็ก โดยจะดูแลเด็กนับตั้งแต่เด็กเข้ามาอยู่ในความดูแล จนกระทั่งกลับคืนสู่สังคม และจะติดตามต่อจนแน่ใจว่าเด็กสามารถอยู่ในสังคมได้ตามปกติ  “เราจะโทษคนอื่นไม่ได้ ทั้งๆที่เราเองก็ทราบดีว่าหลังจากปล่อยเด็กออกจากกรมพินิจไปสู่สังคมแล้วจะเกิดอะไรขึ้น บางรายออกไปวันเดียวก็กระทำผิดกลับเข้ามาอีก มันเป็นความรับผิดชอบของกรมพินิจฯ และสังคมรายล้อม ที่จะต้องช่วยกันดูแลเด็ก” ดร.ขัตติยา กล่าวทิ้งท้าย

          หน้าที่ของการพิทักษ์ คุ้มครองเด็กและเยาวชน คงมิใช่เป็นเพียงหน้าที่ของกรมพินิจฯเท่านั้น หากแต่เด็กคนนึงจะกลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติและดีขึ้นได้ คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายๆในสังคม...

 

 

         เรื่องโดย : อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม