ปลุกพลังเยาวชน สู่วิถีแห่งความดี

โดย
| |
อ่าน : 1,955

สสส. เปิดค่าย “พลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี” ต.หัวง้ม จ.เชียงราย เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน แสดงพลัง กระตุ้นต่อมอยากทำดี สร้างสังคมน่าอยู่ พร้อมร่วมประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เพื่อเด็กฯ ยึดหลัก 10 ประการ หล่อหลอมเด็กเปลี่ยนสังคมได้จริง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่โรงเรียนป่าแดง ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ (ค่าย) “พลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี” ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2556 โดยมีเด็กและเยาวชนตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายตำบลสุขภาวะ 137 แห่ง จากทั่วประเทศกว่า 400 คนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อหล่อหลอมสร้างความเป็นพลเมืองที่เป็นพละกำลังของชุมชนและของสังคม เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในทุกด้าน ทั้งนี้ ภายในงานมีการประกาศ “ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ด้านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน” เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกัน

นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า ค่ายพลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี ที่ จ.เชียงราย ถือเป็นพื้นที่ที่ได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมไทยให้น่าอยู่ ซึ่งถึงเวลาที่สังคมจะร่วมสนับสนุนการทำความดีให้เป็นวิถีของพลเมืองเยาวชน โดยผ่านการให้สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมคิดร่วมสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตนเอง และรวมตัวเป็น “เครือข่ายพลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี” เพื่อร่วมทำให้สังคมไทยน่าอยู่ต่อไปในอนาคต ปัจจุบันเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีท้องถิ่นเป็นสมาชิกกว่า 2,000 แห่ง

นายวินัย เครื่องไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ผู้แทนพลเมืองคนหัวง้ม และคณะผู้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ค่าย “พลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี” กล่าวว่า การสร้างสุขภาวะคนในชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ถือเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ และเป็นสิ่งสำคัญทำให้พลเมืองในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมและพัฒนานโยบายสุขภาวะในกลุ่มเด็กและเยาวชน สำหรับกิจกรรมค่าย“พลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี” ในครั้งนี้  มีกิจกรรมสำคัญจาก  “6 เมนูการทำความดี ซึ่งได้จากการถอดบทเรียนในการทำงาน ที่จะใช้ความดีเป็นตัวขับเคลื่อนงานร่วมกัน อาทิ วิถีพอเพียง คนดีมีอาชีพ วัฒนธรรมดีสร้างคนดี ฯลฯ

นายวินัย กล่าวต่อว่า สาระสำคัญของประกาศปฏิญญา เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนฯ ได้ยึดหลักในการปฏิบัติ 10 ประการ คือ 1.อปท. สนับสนุนและจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบล ให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมของชุมชน2.สนับสนุนงบประมาณให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ 3.เด็กและเยาวชนเข้าร่วมทุกกิจกรรมของชุมชน 4.สร้างนโยบายร่วมกับหน่วยงานบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ในครรภ์จนถึงวัยรุ่น 5.จัดทำพื้นที่สร้างสรรค์ หรือลานกิจกรรม อย่างน้อยตำบลละ 1 พื้นที่ 6.ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จัดตั้งศูนย์คลายทุกข์เพื่อยุติความรุนแรงแก่เด็กและครอบครัว และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความรุนแรง 7.สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ บูรณาการตามบริบทพื้นที่ 8.จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะเด็กและเยาวชนทุกด้าน 9.ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และ 10.จัดทำฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

จิตเภท  EARTH DAY  สารอนุมูลอิสระ  ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ  ธนารัตน์ พัฒนศิริ  ดร. ณัฏฐา โกมลวาทิน  การไฟฟ้านครหลวง  WD Happy Workplace Cluster Camp 2012  เสพติดเซ็กส์  จินตนาการ  เชื้อมาลาเรีย  หยุดพนัน  ความมั่นคงทางอาหาร ครัว ชุมชน น้ำท่วม แผ่นดินไหว  เจริญสติปัญญา  เึครือข่ายนานาชาติ  เชื้อเอ็นเทอโรไวรัส 7  เจี๊ยบ วรรธนา  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สุขภาวะองค์กร happy workplace ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  ตัดต้นไม้  ปั่นไป  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม