หนุน “รัฐสภา” ต้นแบบองค์กรสุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 3,408

เช็คฟิต “ตำรวจรัฐสภา” รับมือเปิดสมัยประชุมสภาฯ จับรีดไขมัน-เสริมแกร่งหัวใจพร้อมลุยงานหนัก ขณะที่ สสส.เผยผลตรวจสมรรถนะร่างกายดีขึ้น ชี้ผลตรวจวัดความดัน-ไขมันปกติดี พร้อมหนุน “รัฐสภา” เป็นต้นแบบองค์กรสุขภาวะ

ที่รัฐสภา วันที่ 19 มิ.ย.2556 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดโครงการ “ตำรวจรัฐสภาไทย สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง” ประจำปี 2556 เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ตำรวจรัฐสภา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปด้วยความราบรื่น พร้อมจัดให้มีการมอบรางวัล “ตำรวจรัฐสภาไทย ใส่ใจสุขภาวะ” เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาวะ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา และบุคลากรทั่วไปหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองยิ่งขึ้น

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า ภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะต้องทำหน้าที่ในการอารักขาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญต่างๆ ในรัฐสภา การรักษาความปลอดภัยการประชุมสภาฯ ที่มีภารกิจหนักต่อเนื่อง การอารักขาบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมรัฐสภา ตลอดจนรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาในสถานการณ์การเมืองที่มีความเข้มข้น การชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รัฐสภาถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญของประเทศ ดังนั้นการมีบุคลิกภาพที่สง่างามของตำรวจรัฐสภาก็มีความสำคัญ เพราะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับรัฐสภาด้วย

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า การที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมมือ สสส. จัดกิจกรรม “โครงการตำรวจรัฐสภาไทย สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง” ขึ้น เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและควรสนับสนุน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนได้ใส่ใจสุขภาพที่ดีของตัวเองทุกด้าน ทั้งด้านสุขภาพกาย ใจ และปัญญา อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภามีสุขภาพที่ดีขึ้น มีบุคลิกภาพที่สง่างาม มีสุขภาพจิตใจที่สดใสพร้อมปฏิบัติงาน และสามารถส่งผลให้รัฐสภาเป็นองค์กรแห่งการมีสุขภาวะที่ดี เป็นองค์กรต้นแบบให้องค์กรอื่นๆยึดเป็นแนวทางต่อไป

ขณะที่ นางพรรณิภา เสริมศรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาอย่างรอบด้าน นอกจากเป็นการกระตุ้นและรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักหันมาใส่ใจต่อการมีสุขภาพที่ดีของตัวเองมากขึ้นแล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ประจำวันให้กับตัวเองและครอบครัว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภายังมีภารกิจที่ต้องประสานงานกับองค์กรต่างๆ ภายนอก ดังนั้นการมีบุคลิกภาพที่ดี มีกิริยา วาจาและการแต่งกายที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะชนด้วย

ด้าน คุณนวลอนันต์ ตันติเกตุ รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส.รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ ซึ่งการมีสุขภาวะที่ดีในทุกด้าน ไม่ว่ากาย ใจ จิต และปัญญา ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้มีการการอบรม การตรวจวัดสมรรถภาพ และการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ซึ่งจากผลการตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อและสัดส่วนของร่างกาย ค่าความดันโลหิต ค่าดัชมีมวลกาย ค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภามีแนวโน้มด้านสุขภาพที่ดีขึ้น โดยผลตรวจล่าสุดพบว่าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 65.5 มีค่าความดันปกติ และค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.9 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงให้เห็นว่าถึงแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาจะมีอายุมากขึ้นแต่สุขภาพยังดี ระบบหัวใจและการไหลเวียนของเลือดยังทำงานได้ปกติดี และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” คุณนวลอนันต์ กล่าว

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม