1 ทศวรรษ สสส. สร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ

| |
อ่าน : 4,606

สสส. ผนึกภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพกว่า 300 องค์กร เตรียมจัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่ “สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” 28-29 พ.ค. นี้ที่ไบเทค บางนา หมอวิชัยเผยครบรอบ 10 ปี สสส. นานาชาติยกย่อง “องค์กรต้นแบบด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” กว่า 20 ประเทศแห่มาเรียนรู้การดำเนินงาน เอาอย่างไปตั้งองค์กรสร้างเสริมสุขภาพในประเทศตนเอง

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวงาน “สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ : 1 ทศวรรษ สสส. สร้างเสริมสุขภาพสู่สังคมไทย” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคมนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยเป็นมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสการดำเนินงานของ สสส. ครบรอบ12 ปี

โดยนพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 2 กล่าวว่า การสร้างสุขภาวะทั้งกายและใจไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานเพียงลำพัง ซึ่ง 12 ปีที่ผ่านมา สสส. ได้ดำเนินการร่วมกับ “ภาคีสร้างเสริมสุขภาพ” จากทุกภาคส่วน จนมีภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมสุขภาวะมากกว่า 300 หน่วยงาน/องค์กร รวมทั้งสิ้น 10,942 ราย เกิดโครงการสร้างสุขภาพถึง 12,365 โครงการ

“จากการทำงานทั้งหมดจำเป็นต้องทบทวน และสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ สอดคล้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมา สสส. ได้ถูกประเมินการดำเนินงานในโอกาสครบรอบ 10 ปี เมื่อปี 2554 จากคณะผู้ประเมินจากองค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก และออสเตรเลีย ได้ประเมินไว้ว่า สสส. เป็นองค์กรต้นแบบด้านนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ”

นพ.วิชัย กล่าวว่า สสส. ได้สร้างวัฒนธรรมสร้างสุขภาพครอบคลุมทั่วประเทศ เข้าถึงทุกกลุ่มอายุ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง โดยสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ อุบัติเหตุ และปัจจัยเสี่ยงทางสังคมต่างๆ โดยมีต่างประเทศมาศึกษาการดำเนินงานของ สสส. มากกว่า 20 ประเทศ อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย เกาหลีใต้ มองโกเลีย ภูฏาน และ สปป.ลาว และนำองค์ความรู้จาก สสส. ไปดำเนินการจัดตั้งองค์กรสร้างเสริมสุขภาพในประเทศของตน  ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีการนำเสนอให้ภาคีเครือข่ายทราบและร่วมพัฒนากลยุทธ์ในอนาคต เพื่อเข้าสู่ทศวรรษหน้า จึงจำเป็นต้องมีความเข้มแข็งในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ การสร้างงานวิจัย แนวทาง ความรู้ใหม่ๆ การประเมินผล และการพัฒนาศักยภาพ

นายสมพร ใช้บางยาง กรรมการกองทุน สสส. ในฐานะประธานกรรมการจัดงาน “สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” กล่าวว่า การจัดเวทีสานงาน เสริมพลังฯ หรือ Thaihealth Forum เป็นการรวมพลังจากภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ เอกชน นักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ สถาบันการศึกษา ชุมชน กว่า 3,000 คน ในรอบ 12 ปีของการทำงาน ถือเป็นการร่วมขับเคลื่อนงาน กำหนดทิศทางอนาคตร่วมกัน และบูรณาการเชื่อมโยง   ภาคส่วนต่างๆ โดยหวังว่า จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน ทำให้ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการร่วมกันกำหนดและผลักดันทิศทางและยุทธศาสตร์ในอนาคตของ สสส. และ ขยายผลจากนวัตกรรมสู่ปฏิบัติการ เพื่อทำให้งานสร้างเสริมสุขภาพดำเนินไปอย่างยั่งยืน

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า การรวบรวมภาคี เครือข่ายครั้งใหญ่ในรอบ 12 ปีในการทำงานของ สสส. จะทำให้เกิดการพัฒนายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพระยะยาว ซึ่งเน้นการผนึกพลังของภาคีเครือข่ายของ สสส. ร่วมกันสร้างแนวทางการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ โดยภายในงานจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลาย ทั้งองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิงวิชาการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่การผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น และระดับชาติด้วย โดยเฉพาะในช่วงเช้าของวันที่ 28 พ.ค. นี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมทางสังคมกับการพัฒนาประเทศ” การแสดงทรรศนะของนักวิชาการสาธารณสุขทั้งไทยและต่างชาติ  และในวันที่ 29 พ.ค. มีการปาฐกถาพิเศษจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี หัวข้อ “สุขภาพในทศวรรษต่อไป”

นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายห้องย่อย และมีลานกิจกรรมหรือ Market Place ที่จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์จากทุกภาคีเครือข่ายมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยทุกภาคส่วนจะได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวคิดของกันและกันเพื่อนำไปสู่การทำงานบูรณาการร่วมกันในอนาคต

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม