ชูโรงพยาบาลนำร่องธรรมภิบาลระบบยา

โดย
| |
อ่าน : 4,104

ชู 5 โรงพยาบาลนำร่องธรรมภิบาลระบบยาด้วยการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา พร้อยขยายไปยังโรงพยาบาลอีกหลายแห่ง
 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมภิบาล เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติ ของโรงพยาบาลนำร่อง ซึ่งสอดคล้องกับธรรมภิบาลขององค์การอนามัยโลก

โดยนพ.ชาญวิทย์ กล่าวว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่เป็นสากล หรือการแก้ปัญหาคอรัปชั่นเป็นหนึ่งใน 16 นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน กำหนดเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ซึ่งจากข้อมูลสถานการณ์ด้านยาโลก ปี 2011 ในเรื่องธรรมาภิบาลในระบบยา ได้กล่าวถึงผลการสำรวจในเชิงปริมาณใน 25 ประเทศ พบว่า การส่งเสริมการขายยาเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการคอรัปชั่นมากที่สุดในระบบยา และเป็นจุดอ่อนที่สุดของระบบยา ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 มีมติเห็นชอบในหลักการต่อเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย และให้ออกประกาศเป็นเกณฑ์กลางของประเทศต่อไป

“ในส่วนกระทรวงสาธารณสุข กำลังจะทำแผนยุทธศาสตร์ของธรรมาภิบาลระบบยา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งประเด็นการส่งเสริมการขายยาจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีโรงพยาบาลพร้อมนำเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าว ไปปฏิบัติใช้แล้ว 5 แห่ง ได้แก่ รพ.บางบ่อ สมุทรปราการ, รพ.บ้านธิ จ.ลำพูน, รพ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา, รพ.สงขลา จ.สงขลา และรพ.จุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่อีก 3 แห่ง ที่เตรียมจะนำเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าวไปปฏิบัติ ได้แก่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, รพ.ราชวิถี และรพ.รามาธิบดี ทั้งนี้ จะมีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งที่เตรียมจะนำเกณฑ์จริยธรรมไปปฏิบัติต่อไป” นพ.ชาญวิทย์ กล่าว

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) และรองประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กล่าวว่า แม้การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยาดังกล่าวเสร็จสิ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาะระบบยาแห่งชาติเห็นชอบแล้ว ขอเน้นย้ำว่า เกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าว เป็นเกณฑ์กลางของประเทศที่ให้คำแนะนำแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าพึงหรือไม่พึงปฏิบัติในเรื่องใดบ้าง ไม่ได้เป็นข้อบังคับทางกฎหมาย และก็ไม่ได้ขัดแย้งกับเกณฑ์ใดๆ รวมทั้งได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาและรับฟังความเห็นหลายครั้ง ขณะนี้โรงพยาบาลหลายแห่งมีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอในการดำเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และพร้อมเป็นโรงพยาบาลนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลอื่นต่อไป นับเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญในการสร้างธรรมาภิบาลในระบบยา เพื่อประโยชน์ให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลซึ่งจะช่วยลดการใช้ยาที่ไม่จำเป็น และนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายด้านยาซึ่งมีสัดส่วนสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น ในค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศในปัจจุบัน

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม