จับมือปรับโฉมร้านอาหารรัฐสภาต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ หลังพบอ้วนล้นเมือง

โดย
| |
อ่าน : 2,564

 

รัฐสภา ผนึก กทม. สสส. เครือข่ายคนไทยไร้พุง สมาคมภัตตาคารฯ ปรับโฉมสร้างร้านอาหารต้นแบบ ขานรับโครงการ  “มหานครแห่งสุขภาพ” ชู 3 อ. อาหาร ออกกำลัง อารมณ์ หลังพบคนไทยอ้วนล้นเมือง อ้วนติดอันดับ 5 ของเอเชียแปซิฟิก เสี่ยง 5 โรคเรื้อรัง เล็งขยายร้านต้นแบบ 4 พื้นที่กทม. ก่อนกระจายทั่วเมือง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา 1 ได้มีการจัดแถลงข่าวโครงการ ร้านอาหารรัฐสภาต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการให้ความรู้ด้านโภชนาการอย่างเหมาะสม และถูกหลักโภชนาการ ปลอดภัย โดยคำนึงถึงระบบห่วงโซ่อาหารตั้งแต่กระบวนการผลิต พร้อมทั้งสร้างค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

โดยนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรในประเทศประสบปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคอ้วนลงพุง ที่ส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข และคุณภาพของประชาชนในประเทศ ดังนั้น วุฒิสภา กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมภัตตาคารอาหารไทย และเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้เหล่าสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในรัฐสภา ที่อุทิศตนทำงานเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เหมาะสม และต่อเนื่อง

“ล่าสุด ได้มีการดำเนินโครงการ “ร้านอาหารรัฐสภาต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ที่เข้ามารับประทานอาหาร และเพิ่มทางเลือกในการบริโภคอาหารสุขภาพ สะอาด  ปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคทางเดินอาหาร โดยใช้ร้านอาหารของรัฐสภาเป็นต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ทั้งด้านอาหารปลอดภัย โรงครัวมาตรฐานกรมอนามัย โรงอาหารมาตรฐาน ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย เมนูชูสุขภาพ” นายนิคมกล่าว

นพ.สามารถ ตันอริยกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “มหานครแห่งสุขภาพ” ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ทางโภชนาการ ภายใต้หลัก 3 อ. ได้แก่ 1 อ.อาหาร ที่มีประโยชน์ในปริมาณเพียงพอและเหมาะสมกับร่างกาย วัย 2 อ.ออกกำลังกาย ที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอเสริมสร้างร่างกายและสร้างภูมิคุ้มกัน และ 3 อ.อารมณ์ ที่เน้นทำกิจกรรมสร้างความสุข สดชื่น แจ่มใส ให้จิตใจเข้มแข็ง มีสติและมีสมาธิ ซึ่งจะสร้างสุขภาพกาย ใจ และห่างไกลโรคได้ ทั้งนี้  ร้านอาหารส่งเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่นำร่องของกรุงเทพฯ 4 เขต ได้แก่ เขตบางรัก เขตราชเทวี เขตภาษีเจริญ และเขตหนองแขม ก่อนขยายไปพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ข้อมูลจากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่4 ปี 2551-2552 โดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำรวจพบว่า 3 ใน 10 ของผู้ชายไทย และ 4 ใน 10 ของผู้หญิงไทย อยู่ในเกณฑ์อ้วน ซึ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 10 ส่งผลให้คนไทยอายุ15 ปี ขึ้นไปเป็นโรคอ้วน ติดอันดับ 5 ของเอเชียแปซิฟิก จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และรณรงค์เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการเลือกบริโภคอย่างถูกวิธี โดยคำนึงถึงระบบห่วงโซ่อาหาร เน้นส่งเสริมวัตถุดิบที่มาจากการผลิตและการเพาะปลูกที่ปลอดภัยสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น เพื่อให้ได้อาหารที่ดีทั้งต่อสุขภาพของผู้เพาะปลูกไปจนถึงสุขภาพของผู้บริโภค

“ร้านอาหารต้นแบบที่สโมสรรัฐสภา จะถูกปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการได้รับความรู้ด้านการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ โดยมีป้ายแสดงค่าพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคอาหารแต่ละชนิด เปรียบเทียบกับการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกกิน และวิธีออกกำลังกาย นอกจากนี้ จะมีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาหาร ให้ทราบถึงเมนูที่ถูกหลักโภชนาการ และการจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการบริโภคอาหารปลอดภัยด้วย” ทพ.กฤษดากล่าว

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม