จับมือปรับโฉมร้านอาหารรัฐสภาต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ หลังพบอ้วนล้นเมือง

โดย
| |
อ่าน : 2,171

 

รัฐสภา ผนึก กทม. สสส. เครือข่ายคนไทยไร้พุง สมาคมภัตตาคารฯ ปรับโฉมสร้างร้านอาหารต้นแบบ ขานรับโครงการ  “มหานครแห่งสุขภาพ” ชู 3 อ. อาหาร ออกกำลัง อารมณ์ หลังพบคนไทยอ้วนล้นเมือง อ้วนติดอันดับ 5 ของเอเชียแปซิฟิก เสี่ยง 5 โรคเรื้อรัง เล็งขยายร้านต้นแบบ 4 พื้นที่กทม. ก่อนกระจายทั่วเมือง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา 1 ได้มีการจัดแถลงข่าวโครงการ ร้านอาหารรัฐสภาต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการให้ความรู้ด้านโภชนาการอย่างเหมาะสม และถูกหลักโภชนาการ ปลอดภัย โดยคำนึงถึงระบบห่วงโซ่อาหารตั้งแต่กระบวนการผลิต พร้อมทั้งสร้างค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

โดยนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรในประเทศประสบปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคอ้วนลงพุง ที่ส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข และคุณภาพของประชาชนในประเทศ ดังนั้น วุฒิสภา กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมภัตตาคารอาหารไทย และเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้เหล่าสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในรัฐสภา ที่อุทิศตนทำงานเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เหมาะสม และต่อเนื่อง

“ล่าสุด ได้มีการดำเนินโครงการ “ร้านอาหารรัฐสภาต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ที่เข้ามารับประทานอาหาร และเพิ่มทางเลือกในการบริโภคอาหารสุขภาพ สะอาด  ปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคทางเดินอาหาร โดยใช้ร้านอาหารของรัฐสภาเป็นต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ทั้งด้านอาหารปลอดภัย โรงครัวมาตรฐานกรมอนามัย โรงอาหารมาตรฐาน ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย เมนูชูสุขภาพ” นายนิคมกล่าว

นพ.สามารถ ตันอริยกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “มหานครแห่งสุขภาพ” ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ทางโภชนาการ ภายใต้หลัก 3 อ. ได้แก่ 1 อ.อาหาร ที่มีประโยชน์ในปริมาณเพียงพอและเหมาะสมกับร่างกาย วัย 2 อ.ออกกำลังกาย ที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอเสริมสร้างร่างกายและสร้างภูมิคุ้มกัน และ 3 อ.อารมณ์ ที่เน้นทำกิจกรรมสร้างความสุข สดชื่น แจ่มใส ให้จิตใจเข้มแข็ง มีสติและมีสมาธิ ซึ่งจะสร้างสุขภาพกาย ใจ และห่างไกลโรคได้ ทั้งนี้  ร้านอาหารส่งเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่นำร่องของกรุงเทพฯ 4 เขต ได้แก่ เขตบางรัก เขตราชเทวี เขตภาษีเจริญ และเขตหนองแขม ก่อนขยายไปพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ข้อมูลจากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่4 ปี 2551-2552 โดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำรวจพบว่า 3 ใน 10 ของผู้ชายไทย และ 4 ใน 10 ของผู้หญิงไทย อยู่ในเกณฑ์อ้วน ซึ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 10 ส่งผลให้คนไทยอายุ15 ปี ขึ้นไปเป็นโรคอ้วน ติดอันดับ 5 ของเอเชียแปซิฟิก จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และรณรงค์เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการเลือกบริโภคอย่างถูกวิธี โดยคำนึงถึงระบบห่วงโซ่อาหาร เน้นส่งเสริมวัตถุดิบที่มาจากการผลิตและการเพาะปลูกที่ปลอดภัยสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น เพื่อให้ได้อาหารที่ดีทั้งต่อสุขภาพของผู้เพาะปลูกไปจนถึงสุขภาพของผู้บริโภค

“ร้านอาหารต้นแบบที่สโมสรรัฐสภา จะถูกปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการได้รับความรู้ด้านการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ โดยมีป้ายแสดงค่าพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคอาหารแต่ละชนิด เปรียบเทียบกับการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกกิน และวิธีออกกำลังกาย นอกจากนี้ จะมีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาหาร ให้ทราบถึงเมนูที่ถูกหลักโภชนาการ และการจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการบริโภคอาหารปลอดภัยด้วย” ทพ.กฤษดากล่าว

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม