เปิดผลสำรวจผู้หญิงเกินครึ่งละเลยสุขภาพ

โดย
| |
อ่าน : 2,416

เปิดผลสำรวจ 70% “สุขภาพ” – “คุณภาพชีวิต” คนในครอบครัวขึ้นอยู่กับ “ผู้หญิง” ขณะที่ “ผู้หญิง” เกินครึ่งละเลยปัญหาสุขภาพ “42.6%-67.5%” ไม่เคยตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก ที่สำคัญ ทำงานเต็มเวลาทั้งนอกบ้านในบ้าน วอนสังคมให้ความสำคัญการสร้างเสริมศักยภาพ-คุณภาพชีวิตของผู้หญิง

เปิดผลสำรวจ 70% “สุขภาพ” – “คุณภาพชีวิต” คนในครอบครัวขึ้นอยู่กับ “ผู้หญิง”

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ลานกิจกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้มีเสวนา “ผู้หญิง..หัวใจสุขภาพของสังคม” โดย รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผอ.สำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สสส.กล่าวว่า สังคมมักมองว่า ผู้หญิงเป็นแม่ได้โดยธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ขาดหายไป ทั้งที่งานวิจัยจำนวนมากระบุว่า คุณภาพของเด็กที่ดีเริ่มจากคุณภาพของผู้หญิงและแม่ จากผลการวิจัย เรื่อง "ผู้หญิง...หัวใจสุขภาพของสังคม" โดยสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในเพศหญิงที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ใน กทม.และปริมณฑล 1,029 คน ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2555 เพื่อสะท้อนบทบาทของสตรีและแม่ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว โดยกลุ่มตัวอย่าง สมรสและมีบุตร 53% โสด  25.9%

รศ.ดร.วิลาสินี กล่าวว่า เมื่อสำรวจเรื่องความรับผิดชอบในการดูแลสมาชิกในครอบครัว พบว่า ผู้หญิงต้องดูแลลูกเป็นหลัก 42.1% และดูแลคนชรา 16% ในเรื่องการทำงานนอกบ้าน พบว่า ผู้หญิงต้องทำงาน 75% แบ่งเป็นนอกบ้านเต็มเวลา 50.9% และทำงานนอกบ้านบางช่วงเวลา 14.9% ในเรื่องการดูแลอาหารให้สมาชิกในครอบครัว พบว่า 71.8% ประกอบอาหารเอง ในขณะที่คำตอบว่ามีผู้อื่นดูแล ได้แก่ แม่ 56.8%  สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีบุตรจะให้ความสำคัญเรื่องโภชนาการของลูก 74.2% และพยายามเสาะหาข้อมูลโภชนาการที่เหมาะสม 58.1% โดยรวมแล้ว 68.7% ของผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว

"จะเห็นว่าบทบาทและภาระในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว ฝากไว้กับผู้หญิง แต่สังคมมักมองเรื่องนี้ด้วยความเคยชินว่า เป็นหน้าที่ที่ติดตัวมากับความเป็นหญิง จึงมักไม่ได้ใส่ใจที่จะหาทางช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้หญิงมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่นเมื่อมาดูเรื่องความสนใจในการดูแลสุขภาพตัวเอง กลับพบว่า ผู้หญิง 49.6% ไม่เคยตรวจมะเร็งเต้านม 42.6% ไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกเลย 67.5% ไม่เคยตรวจสุขภาพเลย 26.1% ไม่เคยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลย 54.8% ในเรื่องการคุมกำเนิด 54.8 % ไม่เคยใส่ใจและไม่เคยขอให้คู่ครองคุมกำเนิดด้วยการใช้ถุงยางอนามัย และ 71.4% ไม่เคยปั๊มนมให้ลูกจากที่ทำงานเลย  ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ผู้หญิงต้องอดทนเพื่อลูก และเห็นด้วยว่าผู้ชายควรแบ่งเบาภาระเรื่องงานบ้านด้วย ซึ่งครอบครัวและสังคมจำเป็นต้องปรับโครงสร้างเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้หญิงให้ดีขึ้น” รศ.ดร.วิลาสินี กล่าว

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลและจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กล่าวว่า การสร้างคุณภาพชีวิตของผู้หญิง ต้องเริ่มจากการสร้างสมดุลทั้งเรื่องงานและครอบครัว โดยสังคมและครอบครัวสามารถช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้ด้วยการทำความเข้าใจ สื่อสาร สนับสนุน และส่งเสริมผู้หญิง เริ่มจากพื้นฐานความเข้าใจว่า ทั้งการทำงานและครอบครัว ถือเป็นการสร้างผลผลิตทางสังคมหากทั้งสองมิติเกื้อกูลกันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้หญิงและสังคมดีขึ้น เพราะผู้หญิงจะสามารถจัดการดูแลทั้งตัวเองและคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม คนในครอบครัวมีส่วนสำคัญมากประกอบกับหากสังคมการทำงานเอื้อให้ผู้หญิงสามารถรับผิดชอบครอบครัวไปพร้อมกัน ได้ เช่น มีพื้นที่สำหรับเลี้ยง หรือ ห้องปั๊มน้ำนม หรือกิจกรรมสำหรับครอบครัว ก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นด้วย

คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต โครงการปลุกสังคมด้วยหัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ทุกชีวิตมีค่าอยู่ที่การกระทำ ไม่ว่าจะเกิดเป็นหญิงหรือชาย โดยเฉพาะเพศหญิงควรใช้โอกาสที่ปลุกหัวใจเพศหญิงขึ้นมา ให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริง อย่าเป็นเหยื่อทางอารมณ์ แต่ให้เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูง ความเป็นแม่ต้องเริ่มต้นจาก “หัวใจเป็นแม่” และ “หัวใจเป็นโพธิสัตว์” พร้อมที่จะเกื้อกูลสรรพสิ่งทุกชีวิต ที่รายล้อมตัวเรา ซึ่งจะทำให้โลกใบนี้เป็นสุขและน่า อย่างไรก็ตาม การพัฒนาจิตวิญญาณของผู้หญิง ก็คือ การทำให้ดีขึ้น ทำให้เจริญขึ้น ซึ่งหมายความว่า ควรจะต้องมีการพัฒนาจิตใจตนเองให้อยู่ในวิถีชีวิต ให้เป็นกิจวัตร ซึ่งต้องเริ่มฝึกฝนขึ้นจากครอบครัว และควรทำให้บ้านเป็นห้องเรียนห้องแรกของการฝึกให้เด็กเจริญเติบโต สามารถอยู่บนโลกได้อย่างอาจหาญ

นายโสภณ ฉิมจินดา กล่าวว่า ตนคิดว่า แม่เป็นผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตของเรา เพราะตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบัน ท่านก็ยังอยู่ดูแลเรา ไม่เพียงเท่านั้น ตนยังคิดว่า ครอบครัว เป็นแรงขับให้เรามุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิต ที่ตนต้องฝ่าฟันกับเรื่องธุรกิจครอบครัวล้มละลาย และยังจะต้องมาประสบอุบัติเหตุจนร่ายกายพิการเมื่อ 9 ปีก่อน จนไม่เหลือแม้กระทั่งต้นทุนชีวิต แต่ถึงวันนี้ ครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่ เป็นแรงยึดเหนี่ยวใจของตัวเราให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างสง่างาม ทั้งยังประคับประคองทั้งร่ายกายและจิตใจของลูกๆ ให้ยืนหยัดกับชีวิตให้ได้เหมือนคนปกติ ทั้งนี้ เนื่องในวันที่ 12 ส.ค. เป็นวันแม่แห่งชาติ อยากฝากให้ลูกๆ ทุกคน นึกถึงพระคุณของบุพการี โดยเฉพาะอยากฝากว่าทุกวินาทีในการดำเนินชีวิตของคนเราไม่แน่นอน เมื่อเรามีเวลาที่เหลืออยู่ ก็ควรจะปฏิบัติต่อแม่ให้ดีที่สุด หากวันใดวันหนึ่งที่ไม่เหลือท่านแล้ว ก็จะได้ไม่มาเสียใจในภายหลัง

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  ท้องอืด  กลลวงโฆษณาของพ่อค้าบุหรี่  ถอดบทเรียนสู้ภัยน้ำท่วม  เคล็ดลับคนดัง  ห่วงโซ่อาหาร  บก.ปคบ.  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth เด็กติดเกมส์ ปัญหาเด็ก วัยรุ่น อินเทอร์เน็ต ร้านเกมส์  bike for kid  เครือข่ายองค์กรสุขภาวะ  คณะแพทยศาสตร์  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth สร้างสรรค์ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อสุขภาพ แนวทางสนับสนุนทุน มูลนิธินโยบายสุขภาวะ คนไทย  อาการบาดเจ็บ  คนไทยห่างไกลโรค  สร้างจิตสำนึก คนไทย นิทรรศการ เล่าเรื่องโกง หนังสือ  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย  ครูหยุย  เดินหายใจ  ระบบกล้ามเนื้อ  ผักชี  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม