“ภก.ภาณุโชติ" ปธ.ชมรมเภสัชชนบท คว้ารางวัลฯ เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม

โดย
| |
อ่าน : 3,742

 

 

“ภก.ภาณุโชติ

ภก.ภาณุโชติ ทองยัง คว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม จากประสบการณ์ทำงานกว่า 22ปี เน้นงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุก เฝ้าระวังการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสม นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังในโรงพยาบาลชุมชน/ทั่วไป ขยายผลไปสู่ระบบเฝ้าระวังทั้งประเทศ

วันที่ 3 เมษายน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ภญ.ดร.พรเพ็ญ เปรมโยธิน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2554กล่าวว่า มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส.) ร่วมกับ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม (วจภส.) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี 2554โดยผู้ได้รับรางวัลประจำปีนี้คือ  ภก.ภาณุโชติ ทองยัง เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภก.ภาณุโชติ เป็นเภสัชกรที่มีจิตสาธารณะสูง ทุ่มเททำงานหนักในการพัฒนาและดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามมานานกว่า ๒๒ ปี เป็นผู้ประสบความสำเร็จด้วยดี ทั้งด้านการพัฒนาความรู้และด้านการยอมรับจากผู้ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคและผู้คนในสังคมโดยทั่วไป  ผลงานของภก.ภาณุโชติ  ทองยัง มีผลทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเภสัชกรในส่วนภูมิภาค ทั้งเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

รศ.ภญ.ดร.พรเพ็ญ กล่าวว่า ผลงานล่าสุดของภก.ภาณุโชติ ได้ดำเนิน โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการยาไม่เหมาะสมในชุมชน,โครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการใช้ยาสเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสม ในเขต ๕ ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการทำให้พบเส้นทางของสเตียรอยด์ นำไปสู่การก่อกำเนิดศูนย์เฝ้าระวังในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ที่สำคัญ คือ สามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบระบบการเฝ้าระวังสเตียรอยด์ในระดับประเทศได้ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมงานกับเภสัชกรจากโรงพยาบาลในการทำงานกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อให้เท่าทันต่อการหลอกลวงให้ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ  และยังได้ทำงานเพื่อสังคมร่วมกับภาคประชาชนต่างๆ เช่น ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มหาวิชชาลัยชีวิต ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้ ในปี 2555 ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง ได้รับความวางใจจากทางเครือข่าย ให้รับบทบาทใหม่ เป็นประธานชมรมเภสัชชนบท ซึ่งมีภารกิจประสานงานเภสัชกรทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลัง

สำหรับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่เภสัชกรที่ทำงานในพื้นที่ชนบท ที่มีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพสังคมอย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3ของการมอบรางวัลนี้ โดยที่ผ่านมาผู้ที่ได้รางวัลนี้คือ ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี และ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ตามลำดับ

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม