นายกฯ เปิด “ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์” ใต้ทางด่วนเพลินจิต

โดย
| |
อ่าน : 2,276

นายกฯ เปิด “ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์” ต้นแบบแห่งแรกในไทยใต้ทางด่วนเพลินจิต ประสานพลัง “สธ. - คม. – ไอซีที - พม. - สสส. พลิกที่ร้างเป็นทางเลือกใหม่ของชุมชน  ห้องสมุด กีฬา ดนตรี สสส. ตั้งเป้าปีแรก เปิด 3 แห่ง ก่อนขยายทั่วประเทศ 200 แห่ง หวังเทียบชั้น the Highway มหานครชั้นนำ - คลองชองเกชอน กรงุโซล ลดมลพิษได้ถึง 35%

นายกฯ เปิดศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 21 ม.ค. ที่บริเวณใต้ทางด่วนถนนสุขุมวิท (เพลินจิต) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์” โดยความร่วมมือของ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงคมนาคม (คม.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายกว่า  10 องค์กร จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ใต้ทางด่วน และพื้นที่ต่างๆ ให้เป็น “พื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์” เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน อาทิ เกิดกิจกรรมเรียนรู้ ศิลปะ เทคโนโลยีไอทีสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว แหล่งให้ปรึกษาด้านสุขภาพ จัดฝึกทักษะอาชีพสร้างรายได้ จัดกิจกรรมออกกำลังกายของชุมชน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เด็กและเยาวชนควรได้เติบโตและเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ ผู้หญิงมีโอกาสใช้ศักยภาพและบทบาทอย่างเต็มที่ ทุกคนในฐานะสมาชิกของครอบครัวมีสุขภาวะที่ดี ไทยจะเติบโตมั่นคงไม่แพ้ชาติอื่น  รัฐบาลจึงต้องการสนับสนุนให้เกิดศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ กระจายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใต้ทางด่วน พื้นที่สาธารณะในชุมชน  ซึ่งตนยินดีที่ได้มาเป็นประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. ทำให้ได้ร่วมขยายกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ประชาชนพื้นที่ โดยอยู่บนหลักการว่า ชุมชนต้องเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วม จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์แห่งแรก ที่บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิตแห่งนี้ และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
 
นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า เด็กไทยมีรูปแบบการดำรงชีวิตเปลี่ยนไป มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง ขาดทางเลือกในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง ผลสำรวจสุขภาพปี 2551-2552 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน เป็นเด็ก 1.6 ล้านคน ผู้ใหญ่ 17.6 ล้านคน และอ้วนลงพุง 16.2 ล้านคน นอกจากนั้นพบคนไทยสูบบุหรี่ 12 ล้านคน ดื่มแอลกอฮอล์ 23 ล้านคน ด้านสติปัญญาพบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 1 ใน 5 มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป ดังนั้นศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นดำรินายกฯ ที่ต้องการให้เกิดการระดมความคิดและการสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคประชาชน ในการพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

พ.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.คมนาคม กล่าวว่า ยินดีอย่างยิ่งที่เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นจริง และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะร่วมมือกับ สสส. และทุกหน่วยงานเพื่อขยายพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย
 
นอกจากนั้น ในเวลา 08.00 น. ได้มีการจัดรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยพูดคุยถึงการเปิดพื้นใต้ทางด่วน และพื้นที่ต่างๆ ให้เป็น “พื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์” เพื่อเป็นพื้นที่เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน โดยมีนายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที และ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในฐานะองค์กรร่วมจัดกิจกรรม ร่วมออกรายการด้วย

นายวิทยา กล่าวว่า อยากเห็นชุมชนเชิงสร้างสรรค์ มีสถานที่ให้ใช้ประโยชน์ทั้งสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ สถานที่ของการรถไฟ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นดำริของนายกฯ ในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน กีฬา กิจกรรม สร้างอาชีพ โดยเฉพาะ กทม. มีชุมชนด้อยโอกาสเยอะมาก สธ.ดูแลสุขภาพ สุขภาพจิตต่างๆ ต้องบูรณาการร่วมกัน เดิมเป็นที่ทิ้งขยะ ที่รกร้าง แต่ขณะนี้มีแต่สิ่งดีๆ เพื่อมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส.
กล่าวว่า งานวิจัยองค์การอนามัยโลก พบว่า หากเด็กมีพื้นที่สร้างสรรค์จะทำให้เกิดพฤติกรรมบวก ลดพฤติกรรมรุนแรง และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ หากเพิ่มพื้นที่ี่สร้างสรรค์ ตามนโยบายนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมกองทุน สสส. และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. จะแก้ปัญหาแบบบูรณาการ เพราะหากเราแก้ปัญหาเหล้าโดยบอกให้คนไม่กินเหล้าคงไม่ได้ผล ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยกัน ลูกมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ลดพฤติกรรมเสี่ยงด้านต่างๆ  ทั้งยังเป็นจุดร่วมเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันของชุมชนไปด้วยกัน ในปีนี้ สสส. ตั้งเป้าขยายศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นใน กทม. 3 แห่ง และทั่วประเทศ 200 แห่ง ซึ่งระยะแรก สสส.เป็นพี่เลี่้ยง และให้ผู้แทนชุมชนเป็นคณะกรรมการร่วมดูแล เมื่อชุมชนเข้มแข็งก็สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง จากข้อมูลพบว่า ใต้ทางด่วน กทม. ยังมีพื้นที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ 45 พื้นที่สวนสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ 390 แห่งทั่วประเทศ พื้นที่ส่วนกลางของชุมชน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ รวมไปถึง เส้นทางสัญจรสาธารณะ เช่น คลอง ทางเท้า ถนน เป็นต้น

“การพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้เป็นพื้นที่สุขภาวะสามารถสร้างความพอใจ และส่งผลกระทบวงกว้าง ทั้งในมิติสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สร้างสรรค์ มีต้นแบบจากต่างประเทศหลายแห่ง อาทิ  โครงการพื้นที่สีเขียว ลอยฟ้าบนทางรถไฟยกระดับเก่า (the Highway) เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โครงการปรับปรุง คลองชองเกชอน กรงุโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่ให้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ถึง 25 พันล้านเหรียญสหรัฐ และช่วยลดฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศลงได้ถึงร้อยละ 35 ซึ่งผมเชื่อว่า เมื่อความร่วมมือขยายวงกว้างขึ้นพื้นที่สร้างสุขภาวะสามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไม่ยาก” ทพ.กฤษดา กล่าว

 


ที่มา : สำนักข่าว สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม