เปิดตัว สปกช. องค์กรอิสระฟื้นฟูเกษตรกรไทย

โดย
| |
อ่าน : 4,456

ชูเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยชุมชน

 

             หมอประเวศ แนะรัฐบาลส่งเสริมเกษตรยั่งยืน ยึดประชาชนเป็นหลัก จัดพื้นที่ทำกินครอบครัวละ 5 ไร่ หนุนคนไทยมี 2 อาชีพ ทำเกษตรเป็นงานหลัก ยันสร้างอาชีพได้จริง 

 

             ที่โรมแรมรามาการ์เด้น คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเทศต้องปฏิรูปอย่างไรเพื่อเกษตรกรไทยพ้นวิกฤตโดย คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ประธานคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ กล่าวเปิดงานประชุมว่า  ปัจจุบัน เกษตรกรไทยมีปัญหาหลายด้าน จนคุณภาพชีวิตเสื่อมถอยลง มีเกษตรกรไทยมากกว่า 1.5 ล้านครอบครัว ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าที่ดินเกษตรจากกลุ่มนายทุน อีกกว่า 70% มีหนี้สินล้นตัว มีโอกาสน้อยที่จะปลดหนี้ เพราะปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ปุ๋ย สารเคมีราคาแพง ราคาผลผลิตตกต่ำ ปัญหาสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการทำเกษตร ถูกกลุ่มนายทุน พ่อค้าคนกลางเอาเปรียบกดขี่ ทำให้คนรุ่นใหม่ทิ้งชีวิตชนบทมุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่ เพื่อหาอาชีพที่มีรายได้ดีกว่า

 

             สำนักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชนและสังคม(สปกช.) ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และมีการสนับสนุนการดำเนินการจาก สสส.โดยมีภาคีเครือข่ายภาคเกษตร ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเกษตรกรรมยั่งยืน การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรและอาหาร นักวิชาการและภาคการเมือง ร่วมบูรณาการระบบการเกษตรใหม่ร่วมกันทั้งระบบ อาทิ ระบบการผลิต การตลาด การเงิน ทิศทางความร่วมมือจากต่างประเทศ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การศึกษา กฎหมาย เป็นต้นคุณหญิงสุพัตรา กล่าว

 

             คุณหญิงสุพัตรา กล่าวต่อว่า ขณะนี้ สปกช. อยู่ระหว่างการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อตรากฎหมายรองรับสถานภาพของสปกช.  โดยบทบาทของสปกช. จะมีหน้าที่ศึกษาสถานการณ์ หาแนวทางแก้ปัญหา และเสนอนโยบาย กฎหมายที่เหมาะสมต่อรัฐบาล รวมให้เป็นหน่วยงานให้ความรู้วิชาการเกษตรแก่ประชาชน ส่งเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างบทเรียน ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ข้อมูล นวัตกรรม การรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย สุขภาวะที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภคอาหาร และสร้างการมีส่วนร่วมให้เกษตรกรไทยเข้ามามีบทบาทหามาตรการแก้ไขปัญหา เพราะถึงเวลาที่ต้องปฏิรูประบบเกษตรเพื่อให้ประเทศไทยพ้นวิกฤต

 

             ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตร ว่า ความยั่งยืนของเกษตรกรคือความยั่งยืนของสังคมทั้งหมด เพราะเกษตรกรรมเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก หากพัฒนาด้านการเกษตรให้เข้มแข็งจะส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายใน 8 มิติ คือ เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษา และประชาธิปไตย ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน เน้นการผลิตเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน ผลผลิตการเกษตรที่เหลือค่อยส่งไปค้าขาย ส่วนการเกษตรเพื่อการส่งออก หรือการค้าในระดับอุตสาหกรรมยังสามารถทำได้ โดยให้นักเศรษฐศาสตร์คำนวณความเหมาะสมในด้านต่างๆ ให้เกิดความชัดเจน

 

             ศ.นพ.ประเวศ กล่าวต่อว่า  ที่สำคัญควรเปลี่ยนชื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นกระทรวงเกษตรกร หรือกระทรวงเกษตรเพื่อเกษตรกร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ามีเป้าหมายการทำงานเพื่อภาคประชาชน ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดผลประโยชน์ของภาคเอกชน ภาครัฐควรจัดที่ดินทำกินให้คนไทยมากที่สุดหรือครอบครัวละ 5 ไร่ ส่งเสริมให้คนไทยมี 2 อาชีพ มีอาชีพหลักทำการเกษตรยั่งยืน เวลาที่เหลือทำอาชีพรอง เช่น การค้า รับราชการ พยาบาล เป็นต้น เป็นแนวทางทำให้คนไทยมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ บ่อเกิดความร่มเย็นเป็นสุข ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อม มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้

 

              การเกษตรกรรมทำให้เกิดอาชีพ ต่างจากอุตสาหกรรมที่เน้นกำไร ทำให้มีคนตกงานจำนวนมาก  ซึ่งเกษตรกรรมจะทำให้คนมีอาชีพ ประเทศมีความมั่นคงทางอาหาร มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่ความยั่งยืนของประเทศและคนในสังคมทั้งหมด ที่ผ่านมารัฐสนใจพัฒนาประเทศจากส่วนยอดไม่สนรากฐาน จนทำให้สังคมเกิดช่องว่าง เกิดเป็นปัญหาคน ปัญหาสังคม จึงต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่โดยการปฏิรูประบบเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ศ.นพ.ประเวศ กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

 

 

Update 04-02-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม