ถึงเวลา..เคลียร์น้ำเมารอบมหา'ลัย

โดย
| |
อ่าน : 5,043

ทุกวันนี้มีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ในเมืองและต่างจังหวัดพยายามปฏิเสธแหล่งบันเทิงที่อยู่รายล้อมสถาบันเพื่อเป็น "พื้นที่ปลอดน้ำเมา" มหาวิทยาลัยที่ว่านั้นมี 15 สถาบันที่ตอบรับและร่วมในการจัดโซนนิ่งรอบสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

เป็น 15 สถาบันนำร่องที่ลุกขึ้นหาแนวทางคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เป็นการผนึกกำลังกันระหว่าง มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษา

ปัญหาธุรกิจสถานบันเทิงที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และได้กระจายพื้นที่กิจการเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในเมืองใหญ่ โดยเปิดและขยายกิจการรายรอบสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก กำลังกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกและหลายฝ่ายหวั่นวิตก มีข้อมูลจากการสำรวจของศูนย์วิจัยปัญหาสุราและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสุ่มสำรวจรอบมหาวิทยาลัย 15 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า มีร้านค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรอบมหาวิทยาลัยในรัศมี 500 เมตร จำนวนมากถึง 1,712 ร้าน

การสำรวจยังพบว่า 3 สถาบันการศึกษาหลักที่มีสถานบันเทิงรายล้อม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจำนวนร้านขายเหล้ามากที่สุด 407 ร้าน อันดับ 2 คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 164 ร้าน ส่วนที่ 3 เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 129 ร้าน ในมหาวิทยาลัยที่ทำการสำรวจเป็นร้านขายประเภทเหล้าปั่นถึงร้อยละ 93 รวมทั้งมีร้านเหล้าปั่นอยู่ในรัศมี 200 เมตรถึงร้อยละ 87 ในรายงานชี้ด้วยว่า ม.รามคำแหงมีร้านเหล้าปั่นมากที่สุด 16 ร้าน ผลสำรวจก็ระบุร้านเหล้ามีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนว่าปัญหาน้ำเมารอบสถาบันไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่ก็ใช่ว่าจะจัดการไม่ได้ เพียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความกล้าและจริงใจผลักดันมาตรการคุมร้านเหล้าออกมาให้เป็นเกราะป้องกันเยาวชนออกมาให้เป็นเกราะป้องกันเยาวชน

กรองทอง ผักใหม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก แกนนำเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยนำร่องโซนนิ่งคุมเหล้ารอบสถานศึกษา กล่าวว่า การที่มีสถานบันเทิงที่อยู่ล้อมรอบมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษาทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิต การปลูกฝังจิตสำนึกและศีลธรรมอันดี ที่ผ่านมาหลายฝ่ายมีการรณรงค์และการตรวจติดตามสถานบันเทิง เพราะกฎหมายมีข้อกำหนดว่า สถานที่ขายสุราต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณสถานศึกษาหรือศาสนสถาน รวมทั้งพื้นที่ต่อเนื่องติดกับสถานศึกษา แต่ปัญหาร้านเหล้ารอบสถาบันก็ยังเกิดขึ้น เพราะการปล่อยปละละเลยของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ และถึงแม้จะสร้างกระแสรณรงค์ต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักรู้พิษภัยแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนนักศึกษา ตลอดจนผลเสียของการขยายตัวสถานบันเทิงโดยรอบมหาวิทยาลัย แต่ยังมีเยาวชนจำนวนหนึ่งยังข้องเกี่ยวกับน้ำเมานี้

นิสิตสาว ม.นเรศวร บอกด้วยว่า เวลานี้ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยกลายเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะจำนวนสถานบันเทิงรอบรั้วมหาวิทยาลัยหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เป็นช่องทางในการเพิ่มนักดื่มหน้าใหม่ แถมผู้ประกอบการยังมีวิธีการเอาเปรียบสังคมด้วยการกระทำผิดกฎหมาย จะเห็นได้จากกลยุทธ์ลด แลก แจก แถม ใช้เทคนิคทางการตลาดกระตุ้นยอดขายจนก่อให้เกิดปัญหามากมาย ทำให้ผลการเรียนตกต่ำลง บางรายเกิดอุบัติเหตุ และเหล้ายังเป็นตัวการก่ออาชญากรรมได้อีกด้วย จึงอยากเห็นพื้นที่รอบสถานศึกษาปลอดร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรัฐควรมีมาตรการควบคุมร้านเหล้าอย่างเป็นรูปธรรม

พิทักษ์ ทองสวัสดิ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า ในการประชุมทำให้มีราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า ในการประชุมทำให้มีความเห็นร่วมกันของเครือข่ายนักศึกษา ในการผลักดันมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณพื้นที่รอบสถาบันการศึกษา โดยหวังทำให้เป็นพื้นที่นำร่องและมหาวิทยาลัยที่น่าศึกษาน่าอยู่ ประกอบด้วยผู้ประกอบการไม่จำหน่ายและให้ผู้ที่สวมใส่ชุดนักศึกษาเข้าใช้บริการ และให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการออกใบอนุญาต และควรให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการเห็นชอบ เพราะปัจจุบันนี้การขอใบอนุญาตจำหน่ายสุราทำได้ง่ายมาก

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือสถานบริการไม่เปิดบริการช่วงการรับน้องใหม่ ช่วงสอบ หรือรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้สถาบันออกประกาศไม่ให้ผู้ที่มึนเมาสุราเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย อีกมาตรการสำคัญเป็นการรณรงค์ให้ความรู้และเข้มงวดกวดขันการจราจรภายในหรือรอบมหาวิทยาลัย และจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษในการจัดการจราจร สุดท้ายเครือข่ายเห็นว่าสถาบันจะต้องสร้างความร่วมมือและความเข้าใจ ในการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับสถานประกอบการ

สำหรับมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในโครงการนำร่องพื้นที่ปลอดน้ำเมารอบสถาบัน ก็มีความพยายามจะปลุกกระแสเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้านน้ำเมาเช่นกัน อย่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต เสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาสังคมในกรณีสถานบันเทิงอยู่ล้อมรอบมหาวิทยาลัย โดยจัดโปรเจ็กต์ "กู๊ดคลิป GOOD  iDEA คิด.พูด.ทำ" ภายใต้แนวความคิดดีๆ “ร่วมปฏิเสธแหล่งสถานบันเทิงรอบรั้วมหา'ลัย” หวังเป็นอีกแรงทำให้สังคมน่าอยู่ และปลูกจิตสำนึกในการสร้างสภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัยให้ปราศจากแหล่งสถานบันเทิง ซึ่งเป็นตัวการก่อเกิดปัญหาสังคมในวงกว้าง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม