ปัญหาใช่แค่เทศกาล 'สกัดภัยเมา' ขึงขัง...แต่ไม่ถึงไหน?

โดย
| |
อ่าน : 2,994

เลยช่วงเทศกาลปีใหม่ กระแสเรื่อง "เมาแล้วขับ" ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ก็มักซาลงไป แล้วพอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์กระแสเรื่องนี้ก็จะหวนกลับมาแรงอีก เป็นอย่างนี้มาทุกปี อย่างไรก็ตาม กับเรื่องมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเมืองไทย ก็สอดแทรกกับกระแสนี้มาอย่างต่อเนื่อง และดูจะขึงขังขึ้นเรื่อยๆ

เพียงแต่เอาเข้าจริงยังมีประเด็นติดๆ ขัดๆ อยู่ ?

ทั้งนี้ ย้อนดูอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ข้อมูลจากสรุปผลตามแผนคมนาคมปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2554 ช่วง 29 ธ.ค. 2553-4 ม.ค. 2554 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ กับมูลเหตุสันนิษฐานการเกิดอุบัติเหตุนั้น อันดับ 1 จำนวน 434 ครั้ง คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด อันดับ 2 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด 154 ครั้ง ส่วน เมาสุรา และยาบ้า รวมกันแล้วเป็นมูลเหตุอันดับ 3 จำนวน 123 ครั้ง

ข้อมูลนี้ก็น่าคิด - น่าพิจารณา..ขณะที่ถ้าจะว่ากันถึงมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการใหม่ๆ ที่ต้องติดตามดูกันก็ได้แก่ ร่าง 4 อนุบัญญัติ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย 

1. ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. . 

2. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. . .

3. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะในการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. . .

4. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. . .

กับเจตนารมณ์ร่าง 4 อนุบัญญัตินี้ เรียงตามลำดับ โดยสรุปคือ

1. หากมีการบังคับใช้ ข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ บนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจเป็นไปได้ที่ประสิทธิผลจะสูงเหมือนกรณีบุหรี่

2. ความหนาแน่นของร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อการเพิ่มแรงจูงใจในการดื่ม เพิ่มนักดื่ม และมีร้านที่ทำผิดกฎหมายในการจำหน่ายให้นักเรียน การ ควบคุมการจำหน่ายรอบสถานศึกษา เป็นสิ่งจำเป็น

3. การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมในน้ำหวาน น้ำผลไม้ หรือสิ่งอื่นใด แล้วปั่นรวมกัน เช่น เหล้าปั่น เป็นปากทางสู่การดื่มของวัยรุ่น หากไม่ควบคุมจะเพิ่มนักดื่มหน้าใหม่อย่างรวดเร็ว

4. เดิมกฎหมายกำหนดห้ามบริโภคเฉพาะสถานที่หน่วยงานราชการ ควร ห้ามบริโภคในสถานที่ของรัฐวิสาหกิจ และบริเวณของหน่วยงาน เพื่อให้ครอบคลุม และในส่วนของยานพาหนะทางบก เป็นการห้ามบริโภคภายในหรือบนยานพาหนะที่อยู่ในที่หรือทางสาธารณะ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าคนนั่งมีการส่งให้คนขับดื่ม จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่าย

ดูแล้วก็เข้าทีแต่ฝ่ายผู้ประกอบการก็มีข้อคิดเห็นโดยสังเขป..ก็คือ...เรื่องคำเตือน..ควรมีลักษณะเตือนถึงโทษและพิษภัยของลักษณะและปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสม..เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศที่กำหนดให้มีคำเตือนบนฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น มาตรฐานการดื่ม หรือสแตนดาร์ด ดริงค์ (Standard Drink) คำเตือนบนฉลาก..ควรมีจำนวนและขนาดที่เหมาะสมได้สัดส่วนกับพื้นที่ของฉลาก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข้อความคำเตือนและข้อความสำคัญอื่นๆ ได้ชัดเจน..และให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสามารถเลือกข้อความคำเตือนจากข้อความที่กำหนดได้ตามความเหมาะสม

ไม่ควรใช้รูปภาพคำเตือน..เพราะไม่เหมาะสมกับลักษณะ คุณสมบัติ..และประเภทของสินค้า..เครื่องดื่มแอลกอฮอล์..ซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์ อันตรายด้วยลักษณะและคุณสมบัติของตัวเอง หากแต่อันตรายนั้นเกิดขึ้นจากการบริโภคในลักษณะและปริมาณที่ไม่เหมาะสม ขอให้ภาครัฐ..เข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในเรื่องการขายให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และตรวจจับผู้ที่เมาแล้ว

ขับให้มากขึ้นโดยควรลงโทษให้เฉียบขาดเพื่อให้เข็ดหลาบและไม่กล้ากระทำผิดกฎหมาย อันเป็นการช่วยลดความสูญเสียของสังคม และเศรษฐกิจซึ่งข้อนี้ล่าสุดก็มีภาคประชาชน - เยาวชนออกมาเรียกร้อง ภาครัฐควร มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกต้อง เช่น การดื่มในลักษณะและปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป การให้ความรู้เกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบ เป็นต้น ควรให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมส่งเสริมรณรงค์ ให้การศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การดื่มอย่างรับผิดชอบ หรือมาตรฐานการดื่ม เป็นต้นทั้งนี้ กับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเหล่านี้ ดูๆ แล้วก็ใช่ว่าไม่น่ารับฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะให้มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในไทย มีออกมา และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ติดๆ ขัดๆ

ตั้งป้อมแบ่งฝ่ายโต้กันไปมาก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นร่วมมือกันทุกฝ่ายหาแนวทางที่ลงตัว น่าจะดีกว่าการ 'สกัดภัยจากการเมา" จะได้เดินหน้าเต็มที่!!!

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม