หน่วยงานรัฐเห็นชอบร่วมต้านรุนแรง

โดย
| |
อ่าน : 1,845

 

ในเด็กและสตรี

 

          ด้วยคำพูดที่ว่า "อย่าไปยุ่งเรื่องของครอบครัวเขาเลย" ทำให้เด็กและสตรีจำนวนหนึ่งถูกทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้สถิติความรุนแรงในเด็กและสตรีมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และหากไม่มีหน่วยงานใดเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว เชื่อว่าในอนาคตสังคมไทยจะต้องเป็นสังคมที่อ่อนแอและไร้เหตุผล นิยมความรุนแรงในการตัดสินปัญหา   

 

 

 

          นายจะเด็จ เชาว์วิไล ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า เดือน พ.ย.ถือเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ทั้งนี้ปัจจุบันสังคมส่วนใหญ่มองว่าผู้ชายต้องเป็นใหญ่ในครอบครัว แต่ปรากฏว่า เมื่อมูลนิธิเพื่อนหญิงได้ทำแบบสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของผู้ชาย หัวข้อ "แค่เลิกคิดว่า..ชายเป็นใหญ่..สิ่งดีๆ ก็เกิดขึ้นได้" ระหว่างวันที่ 17 – 23 ต.ค.2553 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายทั้งหมด 1,139 คน จาก 9 จังหวัด กรุงเทพฯ สุรินทร์ อำนาจเจริญ ชุมพร สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ เชียงใหม่ และลำพูน พบว่าทัศนคติของผู้ชายในมิติความเสมอภาคหญิงชายนั้นดีขึ้นกว่าอดีตมาก อาทิ ผู้ชายส่วนใหญ่เห็นว่าการแสดงออกถึงความเป็นชายคือการรักและรับผิดชอบครอบครัว ไม่ใช่การดื่มเหล้า โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่งในประเด็นนี้กว่าร้อยละ 89.60 และเมื่อถามว่า "ผู้ชายเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามในบ้านควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ยึดความคิดตัวเองเป็นหลัก" พบว่ามีผู้ชายที่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งรวมสูงถึงร้อยละ 91.90

 

          ส่วนประเด็น "ผู้ชายที่ช่วยทำงานบ้าน เป็นการช่วยกันแบ่งเบาภาระของผู้หญิงและถือเป็นงานของครอบครัว" พบว่า ผู้ชายที่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งกว่าร้อยละ 89.80 และเมื่อถามว่า "ผู้ชายรักเดียว ใจเดียว ซื่อสัตย์กับภรรยาน่ายกย่อง" มีผู้ชายมากถึงร้อยละ 86.90 ที่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง

 

          นายจะเด็จ กล่าวต่อว่า เมื่อถามว่า "ภรรยาไม่ใช่สมบัติของสามี จึงต้องให้เกียรติ ไม่ดุด่า ทุบตี บังคับหลับนอน" ปรากฏว่าเป็นที่น่าดีใจ เพราะกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 82.60 ที่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนประเด็นการยอมรับความสามารถของผู้หญิงกับคำถามว่า "ความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ ผู้หญิงก็มีความสามารถไม่ด้อยไปกว่าผู้ชาย" นั้นพบว่า ผู้ชายกว่าร้อยละ 85.60 ที่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามผลในทางปฏิบัติจริงของผู้ชายจะสอดคล้องกับความคิดเห็นที่ได้มานี้หรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป ซึ่งคงต้องรณรงค์กันอย่างเข้มแข็ง จริงจังและต่อเนื่องโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

 

          ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อนหญิง และเครือข่ายผู้ชายเลิกเหล้ายุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในละครและภาพยนตร์ โดยได้เสนอข้อเรียกร้องเพื่อนำไปพิจารณา 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ให้เข้มงวดกับผลงานละคร ภาพยนตร์ ที่จงใจสื่อมิติความรุนแรง การกดขี่ทางเพศดื่มเหล้าทุบตี จนกลายเป็นการบ่มเพาะความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องต่อเด็กและเยาวชนและผู้คนในสังคม 2.ขอให้ส่งเสริมภาพยนตร์ ละคร และรายการโทรทัศน์ รวมถึงมิติทางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนความเสมอภาคหญิงชาย บทบาทของผู้ชายที่ดี ผู้ชายที่รับผิดชอบครอบครัวไม่ปลูกฝังค่านิยมแบบชายเป็นใหญ่ และ 3.สร้างพื้นที่ ช่องทางสำหรับสาธารณชนเพื่อใช้ร้องเรียนหรือเสนอแนะสื่อต่างๆ ทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

         

 

          ทางด้าน วธ.ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ที่มีนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อผลักดันการดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้ยังจะประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อร่วมกันหามาตรการควบคุมการใช้พฤติกรรมความรุนแรงและภาพความไม่เหมาะสมในละคร และภาพยนตร์ไทยด้วย

 

          ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศธ.ได้ขานรับข้อเสนอ เพื่อขจัดหรือลดความรุนแรงในเด็กและสตรีของมูลนิธิเพื่อนหญิง ได้แก่ 1.ต้องมีระบบในการคุ้มครองผู้เสียหายในกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศที่ร้องเรียนในสถาบันการศึกษาอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้เสียหาย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม มากกว่าการคำนึงถึงชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา 2.ให้นำกฎสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 มาปรับใช้ในกฎที่มีอยู่ของกระทรวงศึกษาธิการ และ 3.ขอให้เร่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างหญิงชายให้เกียรติผู้หญิงและเปลี่ยนวิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่ โดยบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

 

          ซึ่งปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กทำให้มีผลกระทบต่อจิตใจและความเหลื่อมล้ำทางเพศของผู้เสียหายอย่างมาก ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องมีบทบาทหน้าที่ในการหล่อหลอมค่านิยม แนวคิดมิติหญิงชายที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนรองจากสถาบันครอบครัว ซึ่งต้องทำอย่างจริงจังและเป็นกระบวนการตั้งแต่ระดับประถมมัธยมจนถึงอุดมศึกษา

 

          อย่างไรก็ตาม การจะลดความรุนแรงในเด็กและสตรีได้นั้นทุกสถาบันจะต้องร่วมปลูกฝังค่านิยมในการใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าการใช้กำลัง

 

          สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ www.thaihealth.or.th สอบถาม 0-2298-0500 ต่อ 1222

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

 

 

Update : 23-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม