สสส.หนุนทุนสร้างสุขภาพ 53

โดย
| |
อ่าน : 1,537

ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงโลกร้อน

 

          ภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาหนักอึ้งของคนทั้งโลกและของประเทศไทยเวลานี้ ผลกระทบหนีไม่พ้นสุขภาพกายและใจอย่างแน่นอน กระทบยังไงน่าจะพอมองเห็นภาพ ผลกระทบนั้นมีผลตรงๆ กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ปัจจัยหนึ่งที่ผสมโรงทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเร็วขึ้นคือการทำลายธรรมชาติเพื่อนำไปใช้ในด้านพลังงานทั้งๆ ที่มีพลังงานทางเลือกให้อีกมากมาย ถ้าไม่เห็นแก่ตัว มักง่ายกันเกินไปคำนึงถึงประโยชน์แก่คนทั้งโลกภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ยากที่สุด

 

          นั่นจึงเป็นที่มาของ สสส.เปิดรับโครงการ "วิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน" โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนทุนให้นักวิจัยและชุมชน ได้ร่วมคิดค้นสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างยั่งยืนและสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว

 

          โครงการจะต้องมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็นของชุมชน และอธิบายความเกี่ยวโยงกับสุขภาพได้ ทั้งนี้ หากมีการร่วมทุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแหล่งทุนอื่นๆ เพื่อความยั่งยืนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

          สืบเนื่องจากปี 2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่จะส่งผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และสุขภาวะ จึงได้สนับสนุนทุนโครงการวิจัยและพัฒนาด้าน "พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพในชุมชน" เพื่อค้นคว้าทดสอบ พัฒนาสาธิตตลอดจนส่งเสริม เผยแพร่ และใช้ประโยชน์พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือกในชุมชนซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักในปัญหาร่วมค้นคว้าและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในชุมชน

 

          ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยจำนวน 23 โครงการผลการดำเนินงานพบว่าหลายโครงการประสบความสำเร็จในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของโครงการสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อชุมชนหรือครัวเรือน

 

          นั่นคือ ช่วยลดรายจ่ายของครัวเรือนโดยเฉพาะรายจ่ายด้านพลังงาน และยังช่วยเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ประโยชน์ตลอดจนก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายสุขภาพทางจิต สุขภาพทางสังคม และสุขภาพทางปัญญา เนื่องจากนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ หรือเป็นการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพโดยตรงเช่น ปัญหากลิ่นจากมูลสัตว์ หรือกลิ่นจากน้ำเสียต่างๆ

 

          เกิดเป็นทุนทางสังคม ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน

 

          นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดพลังทางปัญญาในการร่วมเรียนรู้ และนำภูมิปัญญามาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เป็นผลเชื่อมโยงประโยชน์ไปยังสังคมโดยรวมที่กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วย

 

          สสส.มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนทุนต่อเนื่องให้นักวิจัยและชุมชนได้ร่วมคิดค้นสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเป้าหมายหลัก "เพื่อสุขภาพ" เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการ"สร้างเสริมสุขภาพ" ของชุมชนอย่างยั่งยืน และสามารถพึ่งตนเองได้ในวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียงในระยะยาวต่อไป

 

          ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่31 มกราคม 2553 เวลา 17.00 น.

 

          สามารถดูตัวอย่างและวิธีเสนอโครงการได้ที่ www.energygreenhealth.com/www.thaihealt.or.th หรือโทร 02-298-0500 ต่อ 1515, 1114 มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 02-920-9691

 

          เสนอโครงการได้ที่สำนักสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไป สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)979/116-120 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองเสนอเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัยพลังงานทางเลือกฯ

 

          ทุนสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 200,000 บาท

 

          อย่างนี้ต้องเชิญชวนคนมีหัวใจจิตอาสาเพื่อประโยชน์แก่สังคมชาติบ้านเมืองคนไทยทั้งประเทศที่จะมีสุขภาพกายใจดีงามมาร่วมกันคิดค้นคว้าหาวิธีคิดค้นพลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพระดมกันมาให้เยอะๆ

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update 12-01-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม