สร้างโครงการเพื่อชุมชน สสส.พร้อมสนับสนุนการลงทุน

โดย
| |
อ่าน : 2,802

ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพ

 

          จากความสำเร็จของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า โครงการต่างๆที่มีผู้เสนอขอรับทุน เพื่อนำไปส่งเสริมสังคมให้เกิดประโยชน์ทางด้านสุขภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคม นอกเหนือจาก สังคมจะได้ผลประโยชน์โดยตรงจากตัวโครงการแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิด นักคิดโครงการ และ นักวิจัย ที่จะทำงานเพื่อสังคม มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

 

          ข้อมูลของ สสส. พบว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหลายโครงการประสบความสำเร็จในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของโครงการ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อชุมชนหรือครัวเรือน นั่นคือ ช่วยลดรายจ่ายของครัวเรือนโดยเฉพาะรายจ่ายด้านพลังงาน และยังช่วยเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต สุขภาพทางสังคม และสุขภาพทางปัญญา เนื่องจากนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ หรือเป็นการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพโดยตรง เช่น ปัญหากลิ่นจาก มูลสัตว์ หรือกลิ่นจากน้ำเสียต่างๆ เกิดเป็นทุนทางสังคม ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน นอกจากนี้ก่อให้เกิดพลังทางปัญญา ในการร่วมเรียนรู้ และนำภูมิปัญญามาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน อีกด้วย

 

          ด้วยเหตุนี้เอง ในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ทาง สสส. จึงได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งสำหรับในปี 2553 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทาง สสส. ได้ ประกาศ เปิดรับโครงการ "วิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน" โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนทุน ให้นักวิจัยและชุมชน ได้ร่วมคิดค้นสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพ ให้นำมาใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างยั่งยืน และสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว โดยโครงการจะต้องมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็นของชุมชน สามารถอธิบายความเกี่ยวโยงกับสุขภาพได้ ทั้งนี้ หากมีการร่วมทุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ แหล่งทุนอื่นๆ เพื่อความยั่งยืน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษด้วย

 

          ผู้ที่ต้องการจะเสนอโครงการ สามารถติดต่อกับ สสส. ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 ภายในเวลา เวลา 17.00 น.

 

          สำหรับ แนวทางที่ผู้จะเสนอโครงการ จะต้องคำนึงถึง ในการนำเสนอโครงการต่างๆเพื่อขอการสนับสนุนเงินทุนในการจัดทำโครงการ มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 

          1. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนต่างๆ หรือการอนุรักษ์พลังงาน ที่เอื้อต่อสุขภาพ และเหมาะสมสำหรับการพึ่งตนเองของชุมชน

 

          2. เป็นโครงการที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิคในการประยุกต์ใช้หรือการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนหรือการอนุรักษ์พลังงาน

 

          3. เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

 

          4. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับความจำเป็นหรือสภาพปัญหาของชุมชน และสอดคล้องกับศักยภาพทรัพยากร และระบบนิเวศน์วัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการในชุมชนเมื่อสิ้นสุดโครงการ

 

          5. ผู้ดำเนินโครงการจะต้องประกอบด้วย ก) หัวหน้าโครงการและนักวิจัย และ ข) ผู้ร่วมดำเนินการในชุมชน ซึ่งจะช่วยกันรับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิคและการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

          6. ผู้เสนอโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพในชุมชนในปีที่หนึ่ง โครงการที่ทำจะต้องไม่เป็นการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเดิมในพื้นที่ชุมชนเดิมที่เคยดำเนินการ แต่ต้องเป็นการพัฒนาต่อยอดโครงการวิจัยหรือขยายผลการดำเนินงานจากโครงการวิจัยเดิม โดยต้องเน้นให้เห็นถึงการนำไปใช้ได้จริงในชุมชน เช่น การพัฒนาต้นแบบเพื่อลดต้นทุน,การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้,การ matching กับท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เป็นต้น

 

          7. เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชน (Action Research) เน้นความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายพื้นที่ ได้แก่ ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล และสถาบันการศึกษาในพื้นที่

 

          8. หากมีการร่วมทุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาและการใช้ทุนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

          สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไป สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ 02-2980500 ต่อ 1515, 1114 (คุณปวีณา ประภาพักตร์) www.thaihealth.or.th และ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ โทรศัพท์ 02-920-9691 (คุณกัลยา นาคลังกา)  

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

Update: 23-12-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อภิชัย วรสิทธิ์ขจร

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม