ประกวดวาดภาพ ป้องกันภัยน้ำเมา

โดย
| |
อ่าน : 7,569

เพื่ออนาคตประเทศ

 

            เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา ก่อให้เกิดการเสพติด นิยมบริโภคและเกิดผลกระทบต่างๆ รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ อาชญากรรมรุนแรง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

 

            ดังนั้น การส่งเสริมให้เยาวชนรู้ทันภัยร้ายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และถ่ายทอดความคิดในการป้องกันผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อสารไปยังสังคม ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มพร้อมสามารถบ่งชี้ได้ว่า สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา จึงควรมีมาตรการเพื่อป้องกันอนาคตของชาติจากภัยน้ำเมา

 

            ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เป็นองค์กรภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กับกรมสุขภาพจิต โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ ดำเนินการวิจัยและจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและประเมินผลนโยบาย มาตรการและการดำเนินการต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

            ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประการ คือ 1.ยุทธศาสตร์การสร้างความรู้และเครือข่ายนักวิชาการ 2.ยุทธศาสตร์การสื่อสารวิชาการเพื่อผลักดันนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย 3.ยุทธศาสตร์การสร้างฐานข้อมูลและการสื่อสารที่เหมาะสม 4.ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือต่างประเทศ และ 5.ยุทธศาสตร์การสร้างศูนย์วิจัยปัญหาสุราให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

 

            ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจึงได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรและเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "แผนยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ" และได้จัดให้มีการประกวดภาพวาดผลกระทบจากการป้องกันภัยร้ายน้ำเมาเพื่ออนาคตประเทศ ในงานประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงปัญหาที่เกิดจากผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

            มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เรียนรู้เท่าทันโทษพิษภัยจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรู้จักนำเสนอในรูปแบบภาพวาด และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงการป้องกันอนาคตของประเทศจากจากภัยร้ายน้ำเมา

 

            กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ จัดส่งผลงานภาพวาดภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 โดยจะคัดเลือกผลงานเข้ารอบแรกจำนวน 10 ภาพ ซึ่งจะได้นำเสนอในวันงานประชุม และเข้ารับรางวัลในวันที่ 26 พฤศจิกายน ชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาท อันดับ 2 รับเงินรางวัล 3,000 บาท และอันดับ 3 รับ 2,000 บาท ผู้ชนะเลิศเป็นผู้มอบภาพให้กับประธานในพิธีเปิดในวันเปิดงาน

 

            ทั้งนี้ น้องๆ นักเรียนที่สนใจแสดงความสามารถทางศิลปะ ขอเชิญส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หลังอาคารหลังพัสดุ ซอยสาธารณสุข 6 ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-2376, 0-2590-2380, 08-5357-7170

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

Update 11-12-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม