"มุมนมแม่" ธ.สแตนดาร์ด

โดย
| |
อ่าน : 4,273

สานสายใยรัก "แม่" สู่ "ลูก" จากที่ทำงาน

 

          รายงานข่าวชิ้นนี้อยากให้ส่งถึงหูถึงตาคนไทยทั้งประเทศจัง โดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ เมื่อได้รับรู้แล้วน่าจะได้สืบสานขานรับแนวทางนี้อย่างจริงจัง "มุมนมแม่" ประเทศไทยร่วมกันสานต่อเลย ก่อนที่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกจะฉวยทำตัดหน้าไปซะก่อน

 

          ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด(มหาชน) เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดตั้ง "มุมนมแม่ในสถานประกอบการ"ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้พนักงานหญิงที่กำลังตั้งครรภ์และเพิ่งคลอดบุตรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวเลขของพนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือนสูงถึงร้อยละ 68 จนได้รับคัดเลือกจาก "ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย" ให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบ ที่ได้มีการขยายผลการดำเนินงานออกไปสู่ธนาคารต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

          นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประทานพระวโรกาสเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน "มุมนมแม่" ของ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และที่กำลังวางแผนจะมีบุตรในอนาคต ให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและของประเทศ

 

          นายเอ็ด สารสาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารกลาง และบริหารทรัพย์สินธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว และส่งเสริมให้พนักงานสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว ภายใต้นโยบายในการให้ความเท่าเทียมและเสมอภาคต่อสตรีในการทำงานและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่จะเอื้อให้ผู้หญิงในที่ทำงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ จึงได้จัดให้มี "ห้องคุณแม่" ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2549 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานที่กลับมาทำงานภายหลังคลอดบุตร แต่ยังต้องการที่จะให้นมลูกต่อ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่ทางธนาคารฯ ได้สานต่อและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างรากฐานสายใยรักแห่งครอบครัวสมดังคำขวัญพระราชทานของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวที่ว่า "นมแม่คือหยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว"

 

          "ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแรกในกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดทั่วโลกที่มีมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการให้กับพนักงานและเป็นประเทศตัวอย่างที่ริเริ่มจัดทำมุมนมแม่ให้กับธนาคารฯ ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานที่เป็นคุณแม่ได้ทำงานอย่างมีความสุข ปราศจากความกังวลใจ และเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานลาออก ซึ่งธนาคารฯ เชื่อว่าถ้าพนักงานมีสุขภาพจิตที่ดี จะส่งผลให้ผลประกอบกิจการของธนาคารฯดีไปด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรักและความอบอุ่นของครอบครัว ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี" นายเอ็ดกล่าวโดยนับตั้งแต่มีการตั้ง "ห้องคุณแม่" ขึ้นมาปัจจุบันมีพนักงานหญิงจำนวนทั้งสิ้น 81 คนที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีสถิติของพนักงานหญิงที่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานที่สุดถึง 12 เดือน5 คน และระหว่าง 6-11 เดือน 55 คน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยที่สุด 5 เดือน จำนวน 21 คนซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากการมีนโยบายและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงที่ชัดเจนในการใช้เวลางานไปปั๊มนมให้ลูก รวมถึงความเข้าใจของพนักงานทุกคนในองค์กร

 

          แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช  เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่ารู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อทราบว่า ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ได้จัด "ห้องคุณแม่" เพื่อให้พนักงานที่เป็นแม่มาปั๊มเก็บน้ำนมไว้ให้ลูก ทางศูนย์นมแม่ฯจึงได้มาขอเยี่ยมชม และได้เล่าถึงให้ผู้บริหารของธนาคารฯ ทราบถึงพระปณิธานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อันเนื่องมาจาก"โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว" และพระดำริเรื่องแม่ทำงานที่ทรงสนับสนุนให้มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ต่อเนื่อง โดยหน่วยงานต่างๆที่สามารถสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้โดยทางใดทางหนึ่งก็น่าจะร่วมมือช่วยกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานและแม่ทำงานด้วย ทางผู้บริหารของธนาคารฯ จึงได้น้อมนำพระดำริมาดำเนินการ และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงได้พัฒนา "ห้องคุณแม่" หรือที่เรียกกันว่า "มุมนมแม่" ให้เป็นมาตรฐาน นอกจากนั้นยังได้ให้คำแนะนำกับศูนย์นมแม่ฯ ในการขยายผลไปยังธนาคารต่างๆ ในระดับประเทศ รวมถึงให้คำแนะนำและวิธีการดำเนินงานจนทำให้ธนาคารหลายๆแห่งสามารถจัดตั้งมุมนมแม่ได้สำเร็จ

 

          "ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด(มหาชน) เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็น มุมนมแม่ต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับธนาคารและหน่วยงานต่างๆ สิ่งที่สำคัญที่ได้นำมาใช้เป็นแบบอย่างทั่วประเทศก็คือ การเก็บสถิติ เวลาที่ใช้ในการบีบน้ำนม และปริมาณของน้ำนมของแม่แต่ละคนที่มาใช้บริการซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ยืนยาวขึ้น จากการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องวิธีการทำให้มีน้ำนมเพียงพอและวิธีการบีบเก็บน้ำนม" แพทย์หญิงยุพยง ระบุ

 

          โดยความสำเร็จของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของพนักงานหญิงของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด สามารถวัดได้จากอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนสูงถึงร้อยละ 68 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของประเทศคือร้อยละ 25 อันเป็นผลมาจากการที่ผู้บริหารขององค์กรให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง มีนโยบายที่ชัดเจน มีทีมงานที่รับผิดชอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีคุณแม่ที่เห็นความสำคัญและคุณค่าของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 

          "ผลสำเร็จจากมุมนมแม่แห่งนี้ จะได้เป็นตัวอย่างแก่กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดทั่วโลก ซึ่งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในการจัดสวัสดิการสำหรับแม่ทำงานตามแนวทางขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ International Labors Organization) อีกทางหนึ่ง"

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update 22-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม