สถิติร้องเรียนปัญหามลพิษ

โดย
| |
อ่าน : 3,296

 

ในปี พ.ศ. 2552 มีการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษมายังกรมควบคุมมลพิษ จำนวนทั้งสิ้น 394 เรื่อง ปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดคือ ปัญหากลิ่นเหม็น คิดเป็นร้อยละ 39.8 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยการดำเนินการที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ มากที่สุด คือ กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี

กรมควบคุมมลพิษดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผล ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาจนเป็นที่ยุติได้ 239 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 61 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด กรมควบคุมมลพิษดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผล ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาจนเป็นที่ยุติได้ 239 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 61 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

 

 

 

รูปที่ 1 สัดส่วนปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี พ.ศ.2552

 

ตารางที่ 1 สถิติการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหามลพิษ 5 อันดับแรก แยกตามประเภทการดำเนินการ

 

ลำดับที่

ประเภทการดำเนินการ

จำนวนเครื่อง

1

กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี เช่น การกลั่นน้ำมัน ผลิตพลาสติก สารกำจัดศัตรูพืช สารเคมีประเภท กรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทำละลาย เป็นต้น

37

2

กิจการเกี่ยวกับการเกษตร เช่น การสีข้าว การผลิตปุ๋ย การผลิตยางดิบ การตากมันสำปะหลัง การสกัดน้ำมันจากพืช เป็นต้น

35

3

กิจกรรมเกี่ยวกับกับการเผา เช่น การเผาขยะ เผาถ่าน เป็นต้น

33

4

กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล เช่น อู่ซ่อม ปะผุ พ่นสี รถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

31

5

กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ เป็นต้น

19

รวม 5 ลำดับแรก

155

กิจการประเภทอื่นๆ

239

รวมทั้งหมด

394

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์มายังกรมควบคุมมลพิษมีหลายช่องทาง โดยช่องทางที่มีการใช้บริการมากที่สุด คือโทรศัพท์คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมาได้แก่ อินเตอร์เน็ตและจดหมาย คิดเป็นร้อยละ 28.7 และ 21.1 ตามลำดับ (รูปที่ 2)

 

 

จังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 5อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร โดยมีจำนวนเรื่องร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 71ของเรื่องร้องเรียนทั้งประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 2จังหวัดที่มีการร้องเรียนสูงสุด 5อันดับแรก ปี พ.ศ. 2552

 

จังหวัด

จำนวน

ร้อยละ

กรุงเทพ

186

47.2

สมุทรปราการ

25

6.4

นครปฐม

16

4.1

ปทุมธานี

14

3.6

นนทบุรี/สมุทรสาคร

13

3.3

สมุทรสาคร

13

3.3

รวม

267

67.9

จังหวัดอื่น

127

32.1

รวมทั้งหมด

394

100

 

สถิติปัญหาด้านมลพิษประจำปี 2552 เดือนมกราคม - ธันวาคม (ทั้ง 76 จังหวัด)

 

 

 

 

 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม