ความเสี่ยงของโรคติดต่ออุบัติใหม่

โดย
| |
อ่าน : 2,867

จากผลการประเมินความเสี่ยงของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในประเทศไทย ที่ดำเนินการประเมินระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2553 โดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 1-12และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร คาดการณ์ว่าในประเทศไทยจะมีโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข จะต้องให้ความสำคัญ โดยผลการประเมินพบว่า โรคที่มีคะแนนความเสี่ยงสูงมากและความเสี่ยงสูงรวม 8โรค ได้แก่ 1. โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 2. โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร / โรคมือ เท้า ปาก 3. โรคไข้หวัดนก 4. โรคชิคุนกุนยา 5. โรคไข้กาฬหลังแอ่น 6. โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 7. โรคติดเชื้อจากสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส และ 8. โรคโบทูลิซึม

ในการนี้ เมื่อสำรวจปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าวในแต่ละพื้นที่แล้ว พบรายละเอียดของความเสี่ยงที่สำคัญของแต่ละโรค ดังแสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 1 (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 25 คะแนน, ระดับความเสี่ยงสูง = 12-20 คะแนน, ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 5-10 คะแนน, ระดับความเสี่ยงต่ำ= 2-4 คะแนน, ระดับความเสี่ยงน้อยมาก = 1 คะแนน)

รูปที่ 1 แผนที่แสดงความเสี่ยงของโรคติดต่ออุบัติใหม่ จำแนกตามพื้นที่ สคร.และ กทม.

ความเสี่ยงโรคอุบัติใหม่

 

 

 ที่มา :  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม