ความเป็นมาโครงการการพัฒนาทักษะสร้างเสริมสุขภาพฯ

โดย
| |
อ่าน : 1,613

ความเป็นมาโครงการการพัฒนาทักษะด้านการบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

ความเป็นมาโครงการการพัฒนาทักษะสร้างเสริมสุขภาพฯ

ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 กำหนดอำนาจหน้าที่ของ อบต.ไว้ในมาตรา 67,68 และ 73 ซึ่งเป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ควรจะทำและทำงานร่วมกับองค์กรอื่น สอดคล้องกับ พ.ร.บ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542มาตรา 16 ที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ อบต.จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ตามข้อตกลง The Ottawa Charter for Health Promotion ในปี ค.ศ.1986 ที่ให้ความตระหนักถึงความสำคัญของมิติทางสังคมที่เกี่ยวกับสุขภาพ งานตามภารกิจของ อบต.เข้าข่ายงานสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าครึ่งของภารกิจทั้งหมด

อีกทั้งจากการศึกษาภารกิจ อบต.และความเข้มแข็งของประชาคมตำบลในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชนระดับตำบลของ ดร.โกวิท พวงงาม (2544) พบว่า อบต.จัดสรรรายจ่ายในหมวดสุขภาพน้อยมาก 12.76%  และ 13.72% ของรายจ่ายเพื่อการพัฒนาทั้งหมดของ อบต.ในปี 2541 และ 2542  ปัญหาอุปสรรคสำคัญที่เป็นสาเหตุให้ อบต.ดำเนินภารกิจด้านสุขภาพไม่มากเท่าที่ควร ประกอบด้วย 3สาเหตุสำคัญ คือ 1.ด้านประชาชนที่ยังไม่เห็นความสำคัญที่เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ 2.ด้านการบริหารจัดการที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารจัดการงานสร้างเสริมสุขภาพ 3.ด้านบุคลากรทางด้านงานสุขภาพมีจำนวนน้อยและขาดนักวิชาการภายนอกมาเผยแพร่ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่

ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาทีมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ อปท.เพื่อให้ทีมสร้างเสริมสุขภาพนั้นสามารถขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย อบต.ขนาดเล็กและขนาดกลาง และไม่ใช่ อบต.ต้นแบบที่เป็นรู้จักกันโดยทั่วไป

รูปแบบการพัฒนาทักษะฯ มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยระหว่างทางมีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษา เน้นการทดลองปฏิบัติจริงมากกว่าฟังบรรยาย

 

 

ที่มา :  สำนักสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม