โครงการ ดี แอมบาสเดอร์ D Ambassador

โดย
| |
อ่าน : 4,983

โครงการ ดี แอมบาสเดอร์ D Ambassador

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2554 D Ambassador 2011 เป็นการเปิดเวทีความดี เพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบที่มี จิตอาสา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ กล้าทำความดี โดยยึดหลักแนวคิดที่ว่า “ความดี ยิ่งพูดยิ่งทำ ยิ่งมีพลัง” ดังพระราชบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลักการและเหตุผล

ด้วยโครงการ “คนไทยหัวใจสีขาว” ร่วมด้วยองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันวิมุตตยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ คือ การปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องและดีงามแก่เยาวชน ทั้งในด้านความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ไม่ให้เยาวชนถูกครอบงำโดยกระแสวัตถุนิยม และขาดมิติของการกล้าแสดงออกในวิถีทางที่ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของ โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2554 D Ambassador 2011 เป็นการเปิดเวทีความดี เพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบที่มี จิตอาสา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ กล้าทำความดี โดยยึดหลักแนวคิดที่ว่า “ความดี ยิ่งพูดยิ่งทำ ยิ่งมีพลัง” ดังพระราชบรมราโชวาท พระราชทานเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ความตอนหนึ่งว่า

“การทำความดีนั้น แม้ไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้น ยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้แก่ตน แก่ส่วนรวมตลอดถึงชาติบ้านเมือง...”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตในอุดมคติเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตั้งมั่นในการทำความดี
 2. เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักศึกษาและบัณฑิตในอุดมคติ ในด้านการเป็นผู้มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีภาวะผู้นำ กล้าทำความดี และภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 3. เพื่อสร้างนักศึกษาและบัณฑิตต้นแบบ (Ideal Graduates) ที่แบ่งปันและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่น
 4. เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการสร้างคนดีและคนเก่ง ให้เป็นมาตรฐานของการศึกษาในประเทศไทย
 5. เพื่อประสานความร่วมมือจากองค์กรทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรและสมาคมผู้จ้างงานในการสนับสนุนบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมค่านิยมดังกล่าวข้างต้น
 6. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดโอกาสได้เปลี่ยนแปลงตนเอง และร่วมถ่ายทอดความดีสู่สังคม
 7. เพื่อแผ่ขยายความดีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมไทยในยุคปัจจุบันให้ออกไปในวงกว้าง

รูปแบบ

ดี แอมบาสเดอร์ เป็นรายการกึ่งเรียลลิตี้โชว์ที่เปิดเวทีความดีให้ประชาชนทั่วประเทศได้โหวตเพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบที่มีจิตอาสา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ กล้าทำความดี โดยยึดหลักแนวคิดที่ว่า “ความดี ยิ่งพูดยิ่งทำ ยิ่งมีพลัง” เพื่อเป็นทูตความดีแห่งประเทศไทยประจำปี 2554 ชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติต่อไป

 

 

 

ที่มา : สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม