รูปแบบและโครงสร้างครอบครัว

โดย
| |
อ่าน : 18,405

-  ปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนครอบครัวประมาณ 18.3 ล้านครอบครัวแบ่งเป็น ครอบครัวเดี่ยว
ร้อยละ 53.9 ครอบครัว ขยายร้อยละ 34.5 อยู่คนเดียวร้อยละ 11.2 อยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติร้อยละ 0.6    ( ที่มา : เครื่องใช้วัดภาวะสังคมไทยที่สําคัญ, สํานักงานสถิติแห่งชาติ,2551) โดยมีแนวโน้มว่าครอบครัวเดี่ยวและคนที่อยู่คนเดียวมีจํานวนมากขึ้นในขณะที่ครอบครัวขยายมีแนวโน้มลดลง

รูปแบบและโครงสร้างครอบครัว

-  ขนาดของครอบครัวโดยเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้าน ณ ปัจจุบัน
โดยเฉลี่ย 4.3 คน (รายงานการวิจัยสัมพันธภาพในครอบครัว, สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน) และ
คาดวาจะลดลงเหลือ 3.4 คน ต่อครอบครัวในปีพ.ศ.2558 และจะลดลงไปอีกโดยเหลือ 3.09 คน ในอีก 10 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงพ่อแม่ลูก หรือผู้สูงอายุกับเด็ก

-  คนที่อาศัยอยู่ตามลำพังหรือครัวเรือนคนเดียวมีมากขึ้น โดยปี 2542 มีคนที่อาศัยอยู่คนเดียวร้อย
ละ 11 เป็นร้อยละ 11.5 และ 11.8 ในปี 2544 และ 2545 ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหญิงหรือชายพอใจที่จะอยู่เป็นโสดมากขึ้น (ที่มา : เครื่องชี้วัดภาวะสังคมไทยที่สําคัญ, สํานักงานสถิติแห่งชาติ,2551)

คนที่อาศัยอยู่ตามลำพังหรือครัวเรือนคนเดียว

-  ครอบครัวขยายมีแนวโน้มลดลงจากปี 2548 ร้อยละ 34.6 ลดลงเหลือร้อยละ 33.9 ในปี 2549
(ที่มา : คุณภาพชีวิตคนไทย ปี 2550 สถิติ : ตัวชี้วัดการขบเคลื่อนสังคม)

-  ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุ 11- 22 ปี จํานวน 11.4
ล้านคน อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกว่า 2.5 ล้านครอบครัวและยังพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1,000 ราย
ระบุสาเหตุของการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว อันดับ 1 เกิดจากการหย่าร้างรองลงมาคู่สมรสถึงแก่กรรม (ที่มา :
การศึกษาสถานการณ์ครอบครัวไทยในช่วงเดือน ม.ค. 2552, มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัว และ สสส.)

-  ครอบครัวที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม มีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศในปี 2547
จํานวน 3,403 ครอบครัว (ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม