10 วิธีเลิกเหลา

โดย
| |
อ่าน : 3,959

 

10 วิธีเลิกเหลา

 

ใครหาวิธีเลิกเหล้าอยู่ ไม่ต้องกังวลแล้ว วันนี้เรามี 10 วิธีมาฝากกันคะ

1. ตั้งใจจริง การเลิกเหลาไมใชเรื่องยาก ถามีความตั้งใจความสําเร็จยอมไมไกลเกินเอื้อม

2. ตั้งเปาวาจะเลิกเหลาเพื่อใคร เพราะเหตุใด เชน เพื่อพอแม...เพราะการดื่มเหลาของ เราทําใหพอแมไมสบายใจเพื่อตัวเอง... จะไดมีสุขภาพดีแถมมีเงินเก็บมากขึ้น เพื่อลูกและครอบครัว...เพราะเหลา เขาปากทีไร เปนตองทะเลาะกันทุกที ถ้าเลิกเหลาก็คงทะเลาะกันนอยลงครอบครัวจะไดมีความสุข มีเวลาอยูดวยกันมากขึ้น...เปนตน

3. หยุดทันที! คนที่มีแนวคิดวาเพียงแคดื่มเพื่อความสนุกสนานหรือตองการเขาสังคมเมื่อตั้งใจที่จะเลิกเหลา ก็ตองพยายามหักหามใจ และหยุดดื่มทันที

4. ปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่ม สําหรับคนที่เคยดื่มเหลาเปนประจําอาจเลิกทันทีไดยาก ใหลองใชวิธีดังตอไปนี้ ซึ่งอาจชวยใหดื่มเหลานอยลงได เชน ดื่ม เหลาพรอมกับการรับประทานอาหาร หรือ หมั่นดื่มน้าเปลาควบคูไปดวยระหวางการดื่มเหลา เปลี่ยนขนาดของแกว จากแกวใหญเปนแกวเล็กดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลต่ากวาทดแทนไปกอนใน ระยะแรก

5. ตั้งเปาวาจะลดปริมาณการดื่ม เชน จากที่เคยดื่มวันละ 8 แกว ก็อาจจะลดปริมาณการดื่มลงไปเรื่อยๆ จนเหลือวันละ 1แกว และไมดื่มเลยแมแตแกวเดียวในที่สุด

6.หลีกเลี่ยงความเสี่ยงตางๆ ความเสี่ยงในที่นี้คือ สถานการณหรือสถานที่ตลอดจนปจจัยแวดลอมที่ทําใหเราดื่มเหลาไดงายขึ้น ไดแก ชวงเวลาหลังเลิกงาน วันเงินเดือนออก วาระหรือโอกาสพิเศษตางๆ การไปเที่ยวผับหรือรานอาหาร สถานบันเทิง การชักชวนจากกลุมเพื่อนที่ดื่มจัด รวมถึงสาเหตุตางๆ ที่นําไปสูอาการเหน็ดเหนื่อย ทดทอ เหงา เศรา เครียด ฯลฯ

7. เมื่อมีเวลาวาง ใหทํากิจกรรมอื่นที่สรางสรรคแทนการดื่มสังสรรคทํากิจกรรมเพื่อสุขภาพหลังเลิกงาน เชน ออกกําลังกาย - เลนกีฬาฉลองวาระพิเศษตางๆ ดวยแนวปฏิบัติแบบใหม เชน ไปทําบุญแทนการดื่มเมื่อรูสึกเหงา เศราหรือเครียด ใหหากิจกรรมสรางสรรคและจรรโลงจิตใจทําทันที อาทิ อานหนังสือ ฟงเพลง ชมภาพยนตร ตลอดจน เลนกีฬา ฯลฯ

8. ฝกปฏิเสธใหเด็ดขาด เชน ถาเพื่อนคะยั้นคะยอใหดื่ม ใหบอกเคาไปวา " หมอหามดื่ม , ไมวางตองไปทําธุระ ฯลฯ..."

9. หาที่พึ่งทางใจรวมถึงหากําลังใจจากคนรอบขาง เชน พอแม คนรัก ลูก หรือเพื่อนสนิท ที่สามารถปรึกษาหารือใหคําแนะนําดีๆ แกเราไดและพรอมใหความชวยเหลือเมื่อเราตองการ นอกจากนี้การพูดคุยหรืออานประสบการณของคนที่เลิกเหลาสําเร็จ กอนจะพบกับความสวยงามของชีวิตยอมชวยสรางกําลังใจใหกับเราไดมากอยางทีเดียว

10.ปรึกษาหนวยงานชวยเหลือ หากไมสามารถเลิกเหลาดวยตัวเองควรปรึกษาหนวยงานชวยเหลือดังตอไปนี้

สายดวนยาเสพติด สถานธัญรักษ กรมการแพทย โทร: 1165

สายดวนเลิกเหลา ศูนยปรึกษาปญหาสุรา โทร: 1413

โรงพยาบาลและสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

ที่มา : มูลนิธิเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม