เข้าพรรษา มากกว่าทำบุญ ตั้งสัตย์รักษาศีลห้า

โดย
| |
อ่าน : 3,336

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทั้งพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนใช้โอกาสนี้ถือศีลและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ผู้คนจำนวนมากที่ตกลงใจจะตั้งสัตย์ปฏิญาณที่จะรักษาศีลตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตามพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เข้าพรรษา มากกว่าทำบุญ ตั้งสัตย์รักษาศีลห้า

วันเข้าพรรษาจึงเป็นโอกาสในการทำให้ชาวพุทธมีชีวิตอิ่มเอิบไปด้วยการหล่อเลี้ยงทางธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงนิสัยของตนเอง เข้าสู่กระแสธรรม และมีชีวิตที่มีความสุข จากการสัมภาษณ์ พระสมุห์ สุรพงษ์ ปสันนจิตโต พระนักพัฒนาในฐานะผู้ประ สานงานเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาต้านเหล้าภาคอีสาน ที่ได้ขับเคลื่อนมรดกคำสอนของพระพุทธเจ้าควบคู่กับการทำให้คนทุกวัยเข้าถึงหลักพุทธศาสนา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเรื่องศีลเน้นที่ศีลข้อที่ 5

พระสมุห์ สุรพงษ์ ปสันนจิตโต กล่าวว่า ศีล 5 เป็นสิ่งที่ชาวพุทธรู้จัก แต่ยังขาดการให้ความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการนำศีล 5 ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ที่จะเป็นหนทางนำชีวิตไปสู่ความสุข โดยเฉพาะการรักษาศีลข้อที่ 5 อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากทุกข์จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เมาจนขาดสติ ทำให้ชีวิตอยู่ในความประมาท

และยังอาจนำไปสู่การละเมิดศีลข้ออื่นๆได้ง่าย ทั้งการทำร้ายชีวิตผู้อื่นโดยไม่คิดพิจารณาหรือดื่มจนขาดสติสัมปชัญญะไปลักขโมยของที่เป็นของคนอื่นแล้วยังมีที่แย่กว่านั้น ขาดสติไปล่วงละเมิดทางเพศ หรือประพฤติผิดในกามต่อลูกและเมียผู้อื่นหรือผิดศีลข้อที่ 4 พูดปดหลอกลวง ฉะนั้นสุรายาเมาเป็นที่ตั้งของความประมาทอย่างที่พระพุทธองค์สอน

"ช่วงเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน พระสงฆ์ปวารณาตัวจะรักษาศีลและฝึกฝนปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น ขณะที่ในชีวิตประจำวันของชาวพุทธ 365 วัน ทำความดีบ้าง ทำความชั่วบ้าง แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษาจะเป็นประเพณีปฏิบัติละเว้นความชั่วทั้งปวง รวมถึงงดเหล้าเข้าพรรษา ต้องตั้งจิตมั่นไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติด เป็นช่วงเวลาคิดทบทวน เห็นถึงสัจธรรมสิ่งที่เป็นพิษภัยจากฤทธิ์แอลกอฮอล์"

พระนักพัฒนายังเห็นว่าการเดินตามรอยธรรมพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสำคัญ ปีนี้เป็นปีฉลอง 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นโอกาสให้ชาวพุทธเรียนรู้แก่นพระพุทธศาสนา สิ่งสำคัญที่สุดย้อนหลังไป 2,600 ปี ทรงชนะจิตใจตนเองจากความโลภ โกรธ หลง และทรงอยู่เหนืออำนาจกิเลสตัณหา โดยใช้สติและปัญญานำไปสู่การตรัสรู้ ชาวพุทธสามารถน้อมนำไปเป็นแบบอย่าง ทรงสอนให้มนุษย์ทำความดีกับตัวเอง ทำความเข้าใจจิตใจตัวเอง เพราะทุกวันนี้คนในสังคมมีแต่ปัญญา คือ ความรู้ทั่วไป แต่ขาดสติ หรือการรู้จักตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะสภาพสังคมเวลานี้มีแต่สิ่งที่นำไปสู่ความเสื่อมรวมถึงกลยุทธ์มากมายของกลุ่มทุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็รุกหนักทำอย่างไรให้มีสติรู้เท่าทัน

"ผู้ที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง นี่คือชัยชนะ จะต้องมีจิตสำนึกและเอาชนะกิเลส รวมทั้งทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา โดยเฉพาะละทิ้งสิ่งที่จะทำลายชีวิต ทั้งการเหล้า บุหรี่ การพนัน อีกทั้งความคิดที่จะเอารัดเอาเปรียบสังคมและเห็นแก่ตัว ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งหมดนี้คือการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา"

การเข้าวัดทำบุญฟังพระธรรมเทศนาในวันพระใหญ่นั้น เป็นแนวทางการปฏิบัติพื้นฐานของชาวพุทธ แต่พระสมุห์ สุรพงษ์ ปสันนจิตโต ก็แนะนำให้ชาวพุทธใช้วันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ตื่นรู้มากขึ้นและสร้างเมล็ดพันธุ์ธรรมะในจิตใจ อยากให้ทำมากกว่าการทำบุญ แต่ได้งดเว้นสิ่งที่ชั่วร้าย เลิกพฤติกรรมที่จะก่อเกิดทุกข์ นำธรรมะไปใช้ แล้วจะได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริง

ศีลห้า ฝึกปฏิบัติเข้าพรรษา

ศีลข้อที่ 1 ตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการทำลายชีวิตผู้คน สรรพสัตว์ พืชพันธุ์ ตั้งจิตมั่นที่จะไม่ทำลายชีวิต รวมทั้งไม่ส่งเสริมการทำลายชีวิต ศีลข้อที่ 2 ตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการหาประโยชน์ส่วนตัว การลักขโมย และไม่ครอบครองสิ่งที่ควรเป็นของผู้อื่นศีลข้อที่ 3 ตระหนักรู้ทุกข์จากการประพฤติผิดในกาม ไม่ยุ่งเกี่ยวมีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสและครอบครัวของผู้อื่น

ศีลข้อที่ 4 ตระหนักรู้ถึงการกล่าวถ้อยคำที่ขาดความยั้งคิด พูดแต่ความจริง ละเว้นจากการกล่าววาจาที่ทำให้เกิดความแตกแยก และศีลข้อที่ 5 ตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการบริโภคที่ขาดสติ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์สิ่งให้โทษ เพราะนี่คือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัย พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง ละเว้นจากการบริโภคน้ำเมาเพื่อตัวเองและสังคม.

"ผู้ที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง นี่คือชัยชนะ จะต้องมีจิตสำนึกและเอาชนะกิเลส รวมทั้งทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา โดยเฉพาะละทิ้งสิ่งที่จะทำลายชีวิต ทั้งเหล้า บุหรี่ การพนัน ความคิดเอารัดเอาเปรียบสังคมและเห็นแก่ตัว ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ คือการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา"

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม