การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

โดย
| |
อ่าน : 7,863

กลางปี 2553  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้  “ปี 2554-2563  เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road  Safety)” ตั้งเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน  10 ต่อประชากร 100,000

เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตทั้งหมด  ทุกสาเหตุในรอบ 10 ปี พบว่า พ.ศ.  2542-2545 มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรคิดเป็นร้อยละ  3-3.5 ของการเสียชีวิตทั้งหมด และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา สัดส่วนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  สำหรับ พ.ศ. 2552 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรคิดเป็นร้อยละ  2.4 ของการเสียชีวิตทั้งหมด เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ชายเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจราจรสูงกว่าผู้หญิงประมาณ  3 เท่า และอาจเป็นไปได้ที่จะกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จากปรากฎการณ์ข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่าในประเทศไทยจะมีการตายจากอุบัติเหตุประมาณร้อยละ 2.4 หรือเท่ากับ 10,560 รายต่อปี คิดเป็นอัตราเท่ากับ  16.6 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งยังสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

 

 

 

ที่มา : คำนวณจากรายงานในสถิติสาธารณสุข  พ.ศ. 2542-2552

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม