การริเริ่มงาน Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข

โดย
| |
อ่าน : 6,032

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับกระแสวิกฤติและความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมซึ่งมีความผันแปรอย่างรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และมีผลกระทบเชื่อมโยงถึงกัน มีผลต่อความมั่นคงของทุกองค์กร ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้บริหารองค์กรส่วนใหญ่ต่างพยายามหาวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้องค์กรก้าวข้ามวิกฤติ และแสวงหาการพัฒนาที่นำไปสู่องค์กรที่ประสบความสำเร็จ อยู่รอด และเติบโตอย่างมั่นคง

การริเริ่มงาน Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข

แล้ววิธีการที่จะให้องค์กรบรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญนี้ได้คืออะไร ทำไมบางองค์กรจึงทำงานออกมาไม่ดี ทำไมองค์กรจำนวนมากดูไม่มีชีวิตชีวา ทำไมโครงการบางอย่างถึงใช้เวลานานและนับวันก็ยิ่งจะมีแต่ความสลับซับซ้อนโดยที่ไม่อาจทำงานได้สำเร็จอย่างแท้จริง ทั้งๆ ที่คนทุกคนในองค์กรมีพลังทั้งความคิด พลังงาน และศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง หรือนั่นเพราะเรามักจะแยก “ความสำเร็จ” กับ “ความสุข” ออกจากกัน ซึ่งจริงๆ แล้วเราสามารถนำความสุขเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ เมื่อคนในองค์กรทำงานช่วยเหลือกัน งานทั้งหลายกลับสำเร็จลงได้อย่างง่ายดายและมีความสุข

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีแผนงานหน้าตาดีและชวนสนุกมานำเสนอ นั่นก็คือ “แนวคิดองค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplace” เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุข และเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานทุกๆ คนในองค์กรอีกด้วย เพราะแนวคิดนี้เชื่อว่า “คน” คือสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กร หากคนกลายเป็น “คนทำงานที่มีความสุข” การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ องค์กรก็จะเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร ดร.จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร กล่าวว่า สิ่งที่ถือเป็นปัจจัยหลักในการริเริ่มสร้างองค์กรแห่งความสุขนั้น คือ “ผู้นำสูงสุดขององค์กร” การจะสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองพนักงานมีความสุขในการทำงาน ชื่นชอบบรรยากาศในการอยู่ร่วมกัน เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง และไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะสามารถสร้างได้ในพริบตา หากแต่ต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้นำสูงสุดขององค์กร แนวคิดของผู้นำสูงสุดขององค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญกับบุคลากร และให้ความใส่ใจพนักงานอย่างแท้จริง จะทำให้เป็นจุดเริ่มต้นความสุขที่เกิดขึ้นอย่างมั่นคง

นอกจากนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข โดย “นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ หรือ HR” ต้องมีความทุ่มเทที่จะส่งความสุขให้พนักงาน มุ่งให้พนักงานมีความสุขทุกๆวัน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งท้าทายมากเพราะวามสุขเป็นเรื่องของความรู้สึกที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นการสร้างองค์กรแห่งความสุขนั้น ไม่สามารถใช้เพียงความรู้ตามหลักวิชาการ แต่ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ ความทุ่มเท ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความใส่ใจเพื่อรักษาและเติมเต็มความสุขนั้นให้คงอยู่กับองค์กร

อีกหลักการสำคัญของการสร้างองค์กรแห่งความสุข คือการทำงานในรูปแบบของเครือข่ายที่สร้างความรู้สึกว่าทุกคนในองค์กรเป็นหนึ่งในส่วนร่วมในการคิดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมที่นำมาซึ่งความสุขในที่ทำงาน เพิ่มขีดความสามารถของคนทำงาน เมื่อนำคนหลายๆ คนมาอยู่รวมกัน มาประสานแรง ใจ และปัญญา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสมบูรณ์ของทีมงาน อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพ และการเพิ่มผลผลิตขององค์กรได้ในที่สุด
 

หากว่าผู้นำสูงสุดขององค์กร เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานทุกคนในองค์กรไม่มีความเชื่อมั่นในการนำความสุขเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ และขาดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ก็มีความสำคัญที่ควรจะปรับทัศนคติของทุกคนในองค์กรให้เชื่อว่า หากคนทำงานมีความสุข คนในองค์กรไม่รู้สึกเบื่องาน เบื่อการไปทำงานและต้องฝืนใจทำ การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ องค์กรก็จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะฉะนั้น มาร่วมสร้างองค์กรของท่านให้เป็น “องค์กรแห่งความสุขและน่าอิจฉาที่สุด” กันเถอะค่ะ
เรื่องโดย: ดร.จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทำงาน โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ครัวไทย  ประชาสังคม  ท้องถิ่นปลอด เหล้า  ปั่นไกลอีกนิด ชีวิตมีชีวา  สมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง  ฉวีวรรณ ดำเนิน  โรคยุคใหม่  ความไม่เป็นธรรม  ต้องรู้  10 ปี สสส.  การนวดเต้านม  ชมรมพยาบาลชุมชน  รวมพลังสร้างสังคมปลอดบุหรี่  ภาพ  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ  นมช็อกโกแลต  หมดระดู  เชื้อไวรัสโรตา  น้ำอุ่น  สุขศึกษา  องค์กรพัฒนาเอกชน  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานโครงการ พัฒนาศักยภาพแพทย์ การเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ลดความเครียด  พัฒนาการของสมองในเด็ก