คุณภาพชีวิตคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

โดย
| |
อ่าน : 6,588
คุณภาพชีวิตคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

ชีวิตการทำงานนั้น ครอบคลุมประมาณ ๑ ใน ๓ ของชีวิตทั้งหมดในแต่ละวัน อีกทั้งยังเกี่ยวพันไปถึงการกำหนดรูปแบบวิถีชีวิตในด้านอื่นๆ ทั้งในแง่การเดินทาง การเลือกที่พักอาศัย การพักผ่อน ไปจนถึงการดูแลครอบครัว

ด้วยเหตุนี้ เงื่อนไขปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานจึงเป็นตัวสะท้อน "สุขภาวะ" ของคนไทยได้ในระดับหนึ่ง

ด้านความปลอดภัยในชีวิต คนทำงานร้อยละ ๕๑.๕ เดินทางมาทำงานด้วยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซต์ส่วนตัว โดยคนทำงานภาคบริการมีความยากลำบากในการเดินทางมาทำงานมากกว่าภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ ๒๔ และร้อยละ ๑๔.๔ ตามลำดับ

กราฟแสดงร้อยละวิธีการเดินทางมาทำงานของคนทำงาน

กราฟแสดงร้อยละวิธีการเดินทางมาทำงานของคนทำงาน

ด้านสถานะครอบครัว ครอบครัวของคนทำงานกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นครอบครัวเดี่ยว มีประมาณร้อยละ ๑๗ เท่านั้นที่เป็นครอบครัวขยาย และอยู่คนเดียวร้อยละ ๑๖ ที่เหลืออีกร้อยละ ๑๑ อยู่กับญาติหรือเพื่อน

กราฟแสดงร้อยละของลักษณะครอบครัวคนทำงาน

กราฟแสดงร้อยละของลักษณะครอบครัวคนทำงาน

ด้านสังคมในส่วนการปฏิบัติศาสนกิจ พบว่า ประมาณร้อยละ ๑๗ ของคนทำงานทั้งหมดปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำทุกวัน มีประมาณร้อยละ ๒๐ ที่ไม่เคยปฏิบัติศาสนกิจหรือกิจกรรมทางศาสนาเลยในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบคนงานระหว่างสองภาค พบว่า คนทำงานภาคบริการปฏิบัติศาสนกิจช่วงใดช่วงหนึ่งในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมามากกว่าคนทำงานภาคอุตสาหกรรม โดยประมาณ ๑ ใน ๓ จะทำเป็นบางวัน

กราฟแสดงร้อยละการปฏิบัติศาสนกิจในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามสถานประกอบการ

กราฟแสดงร้อยละการปฏิบัติศาสนกิจในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามสถานประกอบการ

ด้านเศรษฐกิจภาวะการออมเงิน พบว่า คนทำงานมากถึงร้อยละ ๗๔ ที่มีเงินออม โดยเฉพาะคนทำงานหญิง ซึ่งมีเงินออมมากกว่าชาย คือร้อยละ ๖๔ และ ๓๖ ตามลำดับ

กราฟแสดงร้อยละภาวะการออมเงินของคนทำงาน

กราฟแสดงร้อยละภาวะการออมเงินของคนทำงาน

กราฟแสดงร้อยละภาวะการออมเงินของคนทำงานจำแนกตามเพศ

กราฟแสดงร้อยละภาวะการออมเงินของคนทำงานจำแนกตามเพศ

ที่มา: คุณภาพชีวิตคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม