ปภ.แนะข้อสังเกตก่อนเตือนภัยชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง

โดย
| |
อ่าน : 1,050

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยให้คนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมวางแผน และดำเนินการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ปภ.แนะข้อสังเกตก่อนเตือนภัยชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุม รวมทั้งจดบันทึกหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตลอดจนจัดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพร้อมจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในพื้นที่ เนื่องจากคนในชุมชนรู้สภาพความเสี่ยงภัยและศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติของชุมชนเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติที่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถนำไปดำเนินการรับมือภัยพิบัติในเบื้องต้น ดังนี้ ร่วมกันประเมินความเสี่ยง ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมกำหนดแนวทางลดความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาปรับใช้ในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งกำหนดบทบาทภารกิจและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดการภัยพิบัติที่ครอบคลุมในทุกขั้นตอนทั้งการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย และประสานการช่วยเหลืออพยพเมื่อเกิดภัยรวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากภัยพิบัติให้กับคนในชุมชน ตลอดจนเตรียมพร้อมในการประสานงาน

กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ โดยจดบันทึกหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อซักซ้อมและเรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ภัย นอกจากนี้ ให้จัดอาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง ประกาศแจ้งเตือนภัย

หากสังเกตพบความผิดปกติ เช่น มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน มีเสียงดังผิดปกติจากป่าต้นน้ำ สัตว์ป่าแตกตื่น น้ำในลำน้ำเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินบนภูเขา เป็นต้น ให้รีบแจ้งเตือนชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่ไปยังจุดอพยพตามเส้นทางปลอดภัยที่วางแผนไว้

นายวิบูลย์ กล่าวต่อไปว่า หากชุมชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ใส่ใจเรียนรู้ พร้อมติดตามประกาศแจ้งเตือนภัย และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนปฏิบัติตามแผนและประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติ รวมถึงส่งผลให้ชุมชนรอดพ้นจากภาวะวิกฤติ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม