พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในสถานบริการแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดย
| |
อ่าน : 4,811

การนวดแผนไทยเป็นการให้บริการตามภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มาจากวัฒนธรรม ความรู้ ปรัชญา ของแต่ละท้องถิ่นจนได้กลายมาเป็นที่นิยมของคน เพราะกระแสตื่นตัวต่อการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยที่มีความใส่ใจต่อสุขภาพมีมากขึ้น

พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในสถานบริการแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

จนกระทั่งได้เล็งเห็นถึงการบรรเทาความเครียดหรืออาการเจ็บปวดที่ไม่ต้องพึ่งยา แต่ใช้วิธีธรรมชาติบำบัดและอบประคบด้วยสมุนไพร(โสมนัสสา โสมนัส,2549) หลายคนจึงนิยมไปใช้บริการนวดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า

การทำงานในโลกปัจจุบันเป็นเรื่องของการแข่งขันทำให้คนเกิดความเครียดมากขึ้นจึงแสวงหาสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิต การพักผ่อนด้วยการนอนหลับอย่างเดียวอาจไม่พอ รูปแบบการดำเนินชีวิตจึงมีการปรับเปลี่ยนช่วยเอื้อต่อการดูแลสุขภาพมีมากขึ้น ทำให้การนวดแผนไทย ซึ่งในอดีตได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มกลายเป็นที่นิยมและเผยแพร่ไปทั่วโลก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในสถานบริการแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2550 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 50 คน มีรูปแบบของการใช้บริการในสถานบริการนวดแผนไทยแห่งนี้ ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการนวดทั้งตัวมากที่สุด ร้อยละ50.63 รองลงมา นวดฝ่าเท้าคิดเป็นร้อยละ 28.58 นวดเฉพาะจุดเช่นหลังเอวคิดเป็นร้อยละ 16.45 ตามลำดับ และผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการ อบสมุนไพร ประคบสมุนไพรเพียงแค่ ร้อยละ 3.8 และ 2.53ตามลำดับ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการจำแนกตามรูปแบบบริการที่เลือกใช้
 
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการจำแนกตามรูปแบบบริการที่เลือกใช้

ส่วนเหตุผลในการมาใช้บริการ ผู้ที่มาใช้บริการในสถานบริการนวดแผนไทยแห่งนี้ ส่วนใหญ่พบว่า ผู้ใช้บริการมาใช้บริการ เพื่อคลายเครียดมากที่สุด ถึงร้อยละ 40.9 รองลงมา เพื่อใช้บำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ คิดเป็น ร้อยละ 22.73 ดูแลสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 17.04 มีเพื่อนหรือผู้แนะนำชวนมาคิดเป็นร้อยละ 7.95 และต้องการทดลอง กับ สนใจเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาไทย คิดเป็นร้อยละ 4.55 เท่ากัน ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมาเพื่อ มีอาการปวดเมื่อย และ มีเวลาว่าง ไม่รู้จะทำอะไร คิดเป็นร้อยละ 2.27 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการจำแนกตามเหตุผลที่มาใช้บริการ
 
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการจำแนกตามเหตุผลที่มาใช้บริการ

ที่มา: พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในสถานบริการแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2550 โดยนางสาวศศิวิมล ดีโนนโพธิ์

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

ยอดนิยม

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม