การสำรวจความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน

โดย
| |
อ่าน : 10,186

 

ผลการสำรวจจากประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป ในปี 2553 พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 50.3 ล้านคน ในรอบปีที่ผ่านมามีผู้ที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางทางถนน จำนวน 48.7 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 96.9 และมีผู้ที่เคย ประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางทางถนน จานวน 1.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 จะเห็นได้ว่า ในแต่ละวันโดยเฉลี่ยแล้วมีประชาชนประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บจากการเดินทางทางถนนถึงวันละ 4,384 คน

จำนวนประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป จำแนกตามประสบการณ์ การประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางทางถนน

เมื่อพิจารณาถึงเพศของผู้ประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางทางถนน พบว่า เพศชายมีจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางทางถนน 1.1 ล้านคน หรือ ร้อยละ 69.7  ส่วนเพศหญิงมีผู้ประสบอุบัติเหตุ 5 แสนคน หรือร้อยละ 30.3 โดยเพศชายเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างมากกว่าเพศหญิงเกือบ 3 เท่าตัว

จากการสำรวจแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า ผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุ 18 - 24 ปี จะเป็นกลุ่มอายุที่มีสัดส่วนของผู้ประสบอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ร้อยละ 4.9 (หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 18 - 24 ปี 100 คน มีผู้ประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางทางถนน 4.9 คน) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 25 – 34 ปี ร้อยละ 3.6 กลุ่มอายุ 35 – 34 ปี ร้อยละ 3.1 กลุ่มอายุ 45 - 54 ปี ร้อยละ 2.7 และกลุ่มอายุ 55 – 59 ปี ร้อยละ 2.5 ส่วนกลุ่มอายที่มีสัดส่วนของผู้ประสบอุบัติเหตุน้อยที่สุดเป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1.4 จากข้อมลกลุ่มผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานที่เป็นกาลังหลักของทั้งครอบครัวและประเทศเป็นกลุ่มผู้ที่เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ซึ่งทําให้ประเทศเกิดความสูญเสียทรัพยากรของชาติ

มื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคที่มีสัดส่วนของผู้ประสบอุบัติเหตุ และได้รับบาดเจ็บมากที่สุดเป็นประชากรที่อยู่ในภาคกลาง คือ ร้อยละ 3.8 รองลงมาเป็นภาคเหนือ ร้อยละ 3.4 กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 3.2 ภาคใต้ ร้อยละ 3.1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุน้อยที่สุด ร้อยละ 2.3

สำหรับกลุ่มอาชีพของผู้ประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางทางถนน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบเป็นกลุ่ม อาชีพที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ร้อยละ 6.3  รองลงมาเป็นอาชีพขั้น พื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ ร้อยละ 4.1 ผู้ประกอบ วิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่าง ๆ และที่เกี่ยวข้อง  และผู้ปฏิบัติงานด้าน ความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าเท่ากัน ร้อยละ 3.8 ส่วนอาชีพที่ ประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางทางถนนน้อยที่สุดคืออาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มี ฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง ร้อยละ 2.4

สำหรับพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางทางถนน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์มากที่สุด ร้อยละ 74.2 รองลงมาเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 18.3  รถบรรทุก ร้อยละ 2.5  รถโดยสารสาธารณะ ร้อยละ 1.8  และพาหนะอื่นๆ อีกร้อยละ 3.2 ตามลําดับ

กลุ่มที่ 3 ผู้ได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเกิน 3 วัน ร้อยละ 16.8

กลุ่มที่ 4 ได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน ร้อยละ 9.8

ส่วนกลุ่มที่ 5 เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล และต้องสูญเสียอวัยวะ ร้อยละ 0.9

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ประสบอุบัติเหตุถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนให้ความเห็นว่าสาเหตุหลักเกิดจากผู้ขับขี่ขาดวินัยจากการขับขี่ทางจารจรมากที่สุด ร้อยละ 31.8 รองลงมาเกิดจากถนนขรุขระ แสงสว่างไม่พอ ทางคดเคี้ยว ร้อยละ 25.3 เมาแล้วขับ ร้อยละ 11.4 สภาพอากาศ/ทัศนวิสัยไม่ดีร้อยละ 6.4 สภาพพาหนะไม่พร้อม ร้อยละ 5.2 ผู้ขับขี่ไม่มีความรู้ในการขับขี่ที่ ถูกต้อง ร้อยละ 4.6 และที่เหลือเป็นสาเหตุอื่น ๆ

ส่วนความรนแรงที่เ่กิดจากการเกิดอุบัติเหตุ จากการสำรวจ พบว่า ในการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางทางถนนจะมีจำนวนของผู้ได้รับบาดเจ็บร้อยละ 76.9 และผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ ร้อยละ 23.1 หากพิจารณาเฉพาะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เมื่อแยกตามความรุนแรงของการประสบอุบัติเหตุ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งต้องรับการรักษาพยาบาลและกลับบ้านได้ ร้อยละ 37.5

กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องไปรับการรักษาพยาบาล ร้อยละ 35.0

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เด็กฉลาด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association bangkok bicycle show ปั่นเที่ยวตลาดบางน้ำผึ้ง ทริปการกุศลสู่ดอยหลวง เชียงราย ภัยกับจักรยาน ภารกิจรถจักรยานพับ  อาบน้ำร้อน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานผู้บริหาร งานนวัตกรรม แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ project management  รักษาแผลเรื้อรัง  การมีลูก  รัฐ  ปาร์ตี้  หนุ่มสาวออฟฟิศ  ทางเดินหายใจ  บริการบำบัดสุรา  ดอกไม้ไฟ  เืถื่อน  ครูหมอนวดแผนไทย  ชะอม  การดื่มน้ำ  รกเกาะต่ำ  ว้ัยทำงาน  บุคคลรัฐสภา  สมองไหล  พรุน  สสค.  ยาชนิดใหม่  ซิมการ์ดแจกฟรี  สารเคมีย้อมผม