สถิติความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ

| |
อ่าน : 10,082

สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชากรไทยในช่วงวันสงกรานต์ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเมาแล้วขับ

แม้สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชากรไทยในช่วงวันสงกรานต์ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันในปี 2547 จะลดลงกว่าปี 2546 ที่มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 668 คน และบาดเจ็บกว่า 44,000 คน ขณะที่ผู้เสียชีวิตในปี 2547 ลดลงเหลือ 654 คน และบาดเจ็บประมาณ 37,000 คน แต่ก็นับว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเมาแล้วขับ การขับรถเร็ว และการไม่รักษากฎจราจร สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะครั้งล่าสุดในปี 2546 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความปลอดภัย

ปัจจัยที่นับว่ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างมากกับความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะต่างๆ ของประชากรไทย มีดังนี้

1. การใช้เข็มขัดนิรภัย

ผลการสำรวจพบว่ามีประมาณร้อยละ 24.0 ของประชากรที่ขับหรือโดยสารรถยนต์ตอนหน้า (42.6 ล้านคน) ใช้เข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ขณะที่กว่า 1 ใน 3 ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยเลย ทั้งนี้ชายและหญิงมีสัดส่วนการใช้เข็มขัดนิรภัยไม่แตกต่างกันมากนัก คือร้อยละ 24.9 สำหรับชาย และร้อยละ 23.1 สำหรับหญิง แต่หญิงกลับมีสัดส่วนการไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยเลยสูงกว่าชาย คือร้อยละ 35.2 และชายร้อยละ 30.7

2. การสวมหมวกกันน๊อค

รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุด ซึ่งผลจากการสำรวจพบว่ากว่าร้อยละ 80 ของประชากรทั้งสิ้นเป็นผู้ที่ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และในจำนวนนี้เป็นผู้ที่สวมหมวกกันน๊อคทุกครั้งเพียงร้อยละ 16.3 เท่านั้น ขณะที่กว่า 1 ใน 3 ของผู้ที่ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน๊อคเลย (ร้อยละ 33.4) โดยหญิงมีสัดส่วนที่ไม่สวมหมวกกันน๊อคสูงกว่าชาย คือร้อยละ 36.0 ขณะที่ชายไม่สวมหมวกกันน๊อคมีประมาณร้อยละ 30.8

สำหรับกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีที่ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มที่ไม่เคยสวมหมวกกันน๊อคเลยสูงสุด คือ ร้อยละ 65.8 ของกลุ่มอายุเดียวกัน รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 57.3 และกลุ่มอายุ 40-59 ร้อยละ 25.8 สำหรับในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 25-39 ปีซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ พบว่าไม่เคยสวมหมวกกันน๊อคขณะขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ร้อยละ 18.6 และร้อยละ 17.6 ตามลำดับ

3. การขับรถภายหลังดื่มสุรา

การขับขี่ยานพาหนะภายหลังการดื่มสุราหรือของมึนเมานับเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางการจราจร แม้จะมีกฎหมายห้ามมิให้ผู้ที่ดื่มสุราหรือของมึนเมาจนมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าที่กำหนดขับรถแล้วก็ตาม จากการสำรวจพบว่า มีผู้ที่เคยขับรถขณะมึนเมาสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูงถึง 4.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 48.5 ของผู้ที่ขับรถยนต์หรือขี่รถจักรยานยนต์ โดยประมาณ 1 ใน 10 ดื่มสุราทุกครั้งที่ขับขี่ ทั้งนี้ชายขับรถขณะมึนเมาทุกครั้งสูงกว่าหญิงอย่างเห็นได้ชัด คือสูงถึงร้อยละ 10.2 ขณะที่หญิงมีเพียงร้อยละ 6.4 เท่านั้น

ข้อเสนอแนะ

แม้จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในปี 2547 จะลดลงจากปีก่อนๆ แต่ยังคงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน และให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนว่าเมื่อจะขับรถต้องไม่เมา ไม่ประมาท เพราะเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อันก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเสี่ยงต่อความพิการและทุพพลภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างภาระให้กับครอบครัว และนับว่าเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกด้วย

ดังนั้นการแก้ปัญหาด้านการจราจรควรต้องทำอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ด้วยการร่วมมือกันของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยภาครัฐควบคุมและเสริมสร้างวินัยการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างจริงจัง และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในความปลอดภัยทางถนนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม