สถิติจำนวนผู้นับถือศาสนาและลัทธิต่างๆ

| |
อ่าน : 31,335

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของศาสนาไว้ว่า “ลัทธิ ความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลัก คือ แสดงกำเนิดและความสิ้นสุดของโลก เป็นต้น อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระทำตามความเห็นหรือตามคำสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ”

ความหมายของลัทธิ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของลัทธิไว้ว่า “คติความเชื่อถือหรือความคิดเห็น เช่น ลัทธิศาสนา ลัทธิการเมือง ลัทธิประเพณี” ลัทธิตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Doctrine ซึ่งแปลว่า คำสั่งสอน หรือการสั่งสอน หมายถึง ความเชื่อในความรู้และประเพณีที่ได้รับสืบต่อกันมา 

จำนวนผู้นับถือศาสนาและลัทธิต่างๆ

ศาสนาคริสต์: 2.1 พันล้านคน

ศาสนาอิสลาม: 1.5 พันล้านคน

ไม่นับถือศาสนา/เชื่อในวิทยาศาสตร์แบบตายแล้วสูญ/อศาสนา: 1.1 พันล้านคน

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู: 900 ล้านคน

ศาสนาพุทธนิกายมหายานของจีน/ลัทธิขงจื๊อ/ลัทธิเต๋า/นับถือบรรพบุรุษ/พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม: 394 ล้านคน

ศาสนาพุทธ: 376 ล้านคน

ศาสนานับถือผีของเผ่าตน: 300 ล้านคน

ศาสนาโยรูบา: 100 ล้านคน

ศาสนาซิกข์: 23 ล้านคน

ลัทธิจูเช (นับถือคิมอิลซุง): 19 ล้านคน

นับถือผี: 15 ล้านคน

ศาสนายิว: 14 ล้านคน

ศาสนาบาไฮ: 7 ล้านคน

อนุตตรธรรม 5 ล้านคน

ศาสนาเชน: 4.2 ล้านคน

ศาสนาชินโต: 4 ล้านคน

ลัทธิโจได: 4 ล้านคน

ศาสนาโซโรอัสเตอร์: 2.6 ล้านคน

ลัทธิเทนริเกียว: 2 ล้านคน

ลัทธิเพแกนใหม่: 1 ล้านคน

ลัทธิเอกนิยม: 8 แสนคน

ขบวนการราสตาฟาเรียน: 6 แสนคน

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม