“สยามเมืองยิ้ม แต่ชาวไทยมีสุขเพียงใด?”

โดย
| |
อ่าน : 5,838

องค์การสหประชาชาติ (The United Nations) ประกาศให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันความสุขสากล” (The International Day of Happiness) โดยเชิญชวนประเทศสมาชิกทั่วโลกให้ความสำคัญกับความสุขในฐานะที่เป็นเป้าหมายพื้นฐานของชีวิต และเสนอให้กำหนดเรื่องของความสุข เป็นวัตถุประสงค์สำคัญของนโยบายสาธารณะด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นไปเพื่อความผาสุกของประชาชนโดยรวม ก่อให้เกิดความเป็นธรรม และพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทางสังคม

ในประเทศไทย อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แถลงข่าว เชิญชวนคนไทยร่วมสร้างสุข โดยเข้าใจเรื่องของความสุข และสามารถปฏิบัติตนให้ชีวิตมีความสุขได้รับวันความสุขสากล และเกิดความสุขได้ตลอดปี ตลอดชีวี พร้อมสุขได้ในครอบครัว

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จาก “รายงานว่าด้วยความสุขโลก” ของสหประชาชาติ ที่ได้สำรวจระดับความสุขใน 156 ประเทศทั่วโลก ระบุว่า ความร่ำรวยเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งของความสุขเท่านั้น ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ประกอบรวมกันที่ทำให้คนเรามีความสุข เช่น เสรีภาพทางการเมือง ความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคม การไม่มีคอร์รัปชั่น ส่วนความสุขในระดับบุคคล การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพการงานและครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญของการมีความสุข

ซึ่งประเทศไทยมีความสุข อยู่ในลำดับที่ 52 ของโลก มีความสุขเป็นอันดับที่ 3 ในอาเซียน เป็นรองเพียง สิงคโปร์ ที่อยู่ในอันดับที่ 33 และมาเลเซีย ที่อยู่อันดับที่ 51 นอกจากนี้ ยังมีระดับความมีอารมณ์ดี เป็นลำดับที่ 8 ของโลก มีระดับการมีอารมณ์เสียน้อย เป็นลำดับที่ 14 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยมีพื้นฐานทางจิตใจที่เป็นสุข แต่ยังจำเป็นต้องพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี ตามปัจจัยความสุขที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลก ได้แก่ รายได้ การมีงานทำ ความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจกันในชุมชน การมีค่านิยมที่เอื้อต่อความสุขและศาสนา สุขภาพกาย สุขภาพจิต ความสัมพันธ์ในครอบครัว การศึกษา และความเท่าเทียมทางเพศและสังคม

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเทศไทย กรมสุขภาพจิต ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวัยประชากรและสังคม สำรวจข้อมูลความสุขคนไทยต่อเนื่องมา 5 ปี พบแนวโน้มคนไทย มีระดับความสุขเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง โดยมีความขัดแย้งทางการเมือง และปัญหาเศรษฐกิจปัจจัยลบที่สำคัญ

นอกจากนี้ พบว่า ครอบครัวที่มีเวลาให้กันอย่างเพียงพอ การมีสุขภาพดี ออกกำลังกายประจำ ปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา การทำสมาธิ การมีรายได้ดี การงานมั่นคง ไม่มีหนี้สินนอกระบบ เกษตรกรมีที่ดินทำกิน เป็นปัจจัยความสุขสำหรับคนไทยเช่นเดียวกัน ขณะที่ผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ ผู้มีโรคประจำตัว ครอบครัวหย่าร้าง หรือมีสมาชิกเสพยาเสพติด ติดสุรา ผู้พิการ แรงงานรับจ้างรายวัน เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือจากชุมชนและสังคม

นอกจากนี้ ยังพบว่า แนวโน้มความสุขคนไทยที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ การที่ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ความสุขของผู้สูงอายุเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญของชีวิต ได้แก่ การมีรายได้หรือเงินทองสำหรับจับจ่ายใช้สอย การมีสุขภาพดี มีความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนที่ดี รู้สึกมีคุณค่า ตลอดจนได้เข้าถึงธรรมะ ผู้ที่ยังอยู่ในวัยทำงาน จึงควรจัดเตรียมต้นทุนด้านสุขภาพ การเงิน สายสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดี เนื่องจากจะมีผลต่อความสุขในระยะยาวของชีวิต

โดยหากมีผู้สูงอายุในบ้าน ควรเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างสายสัมพันธ์และความรู้สึกมีคุณค่า นอกจากนี้ การศึกษาและปฏิบัติธรรมนับเป็นปัจจัยความสุขสำคัญของผู้สูงอายุที่ควรเข้าถึงตั้งแต่ในวัยทำงานด้วยเช่นกัน ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้มีกิจกรรมความสุขและปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเติมความสุขให้กับประชากรกลุ่มสำคัญนี้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดย นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

การทำแท้ง  ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  เด็กอายุต่ำว่า 20  ดร.กุลธิดา จันทร์ เจริญ  การคุ้มครองผู้บริโภค  ส่วนภูมิภาค  คลื่นไส้อาเจียน  พื้นที่ปลอดภัย  จมูกอุดกั้น  เข็มกลัดริบบิ้นสีขาว  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ สอนมือใหม่ซ่อมจักรยาน โครงการจักรยานรีไซเคิล เมืองจักรยาน bike to work  นางอรพรรณ ศรีสุขสัฒนา  สารตะกั่ว  อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.  ใช้ระบบขนส่งมวลชน  หมอพื้นบ้าน  เครือข่ายชีวิตสิกขา  โรคมะเร็งตับ  แม่ข่าย  อาเจียน  เฟสบุ๊ค  ท้องอืด ท้องเฟ้อ โรคระบบทางเดินอาหาร พฤติกรรม การรับประทานอาหาร  วัดสระเกศ  โรค  ปวดฟัน