เสริมสร้างทหารไทย หัวใจไร้แอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 6,162

          เครือข่ายงดเหล้าร่วมกับกองอนุศาสนาจารย์ ติดอาวุธทางปัญญา ก่อตัว “แนวรบส่วนหน้า กองกำลังศีลธรรมแห่งกองทัพไทย” เสริมสร้างทหารไทยสมาร์ทหัวใจไร้แอลกอฮอล์

/data/content/2014/02/19730/cms/chlmnwy45678.jpg

          เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้มูลนิธิวิถีสุข โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกองอนุศาสนาจารย์ กองทัพบก ร่วมจัด “เวทีนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อศจ.นักรณรงค์งดเหล้า” ที่ KhaoYai Rock Hill อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หวังให้เกิดกลุ่มอนุศาสนาจารย์เป็นต้นแบบและสร้างพื้นที่เรียนรู้กระบวนการรณรงค์งดเหล้าในกำลังพล ครอบครัว และชุมชน ของกองทัพไทย

          นางสาวกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ ผู้ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ทหาร) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่าเวทีนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าและเสริมสร้างกำลังใจ พร้อมกับการรวมตัวแกนนำในกองทัพไทยในการนำเอาเรื่องการ ลด ละ เลิกเหล้า เข้าไปสู่กำลังพลหน่วยต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ ครอบครัว เพื่อนๆ และผู้บังคับบัญชาได้เข้าใจและเล็งเห็นการมีส่วนร่วมอย่างมีความสุขโดยมีภาพฝันคือ การทำให้ทหารไทยทุกคนไม่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านการทำงานที่เข้มแข็งของเครือข่าย อศจ. นักรณรงค์งดเหล้า ที่ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของปัญหาและมีกระบวนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

/data/content/2014/02/19730/cms/aefjpqrvwz48.jpg/data/content/2014/02/19730/cms/cdgimnpqstu6.jpg

          "กิจกรรมตลอด 3 วัน เน้นความเป็น “เพื่อนร่วมทาง” ที่จะนำประเด็นงานรณรงค์เลิกเหล้าเข้าไปในภารกิจที่ทำกันประจำอยู่แล้วหรือเสริมเพิ่มเป็นการเฉพาะกิจในบางกิจกรรม เพื่อให้เป็นเนื้องานเดียวกัน ไม่ใช่งานงอกเป็นงานส่งเสริมกันและกัน"

          ในวันแรก เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการทำ “สายธารชีวิต ลิขิตอนุศาสนาจารย์” โดยมี นายประญัติ  เกรัมย์ นำกระบวนการ เพื่อให้อนุศาสนาจารย์แต่ละท่าน รวมทั้งภรรยาและลูกๆ ได้เห็นเส้นทางชีวิตและการทำงานของทุกคนอย่างเข้าใจ และแบ่งปันความรู้สึกดีต่อกัน มีการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ สรุปได้ว่า 1.ได้ทบทวนเส้นทางชีวิตและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างมีสติและพร้อมที่จะวางแบบชีวิตในอนาคตอย่างมีหวัง 2.ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของทุกคนที่เข้าร่วมอย่างเข้าใจ เกิดเมตตาและถักทอเป็นสายใยชีวิตที่จะหนุนเสริมการทำดีของกันและกัน 3.ได้ความเป็นกลุ่มเพื่อนที่จะทำงานบนเส้นทางเดียวกัน พร้อมช่วยเหลือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน 4.ได้เห็นทิศทางการทำงานงดเหล้าและสารเสพติดอื่นๆที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในพื้นที่ตนเอง

          วันที่สอง เป็นการนำเสนอคลิปสั้นเกี่ยวกับงานรณรงค์งดเหล้าที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ที่ได้เข้าไปหนุนเสริมและร่วมกิจกรรมในหน่วยงานทหารต่างๆ ทั่วประเทศในเรื่อง “ย้อนรอยวีรกรรมทหารกล้า..สู่ยุคฝ่าดงเหล้า” เพื่อให้เห็นว่า งานรณรงค์งดเหล้ามีการทำกิจกรรมร่วมกับอนุศาสนาจารย์ในหน่วยทหารอย่างต่อมาเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งก่อให้เกิดทั้งนายทหารต้นแบบ ครอบครัวทหารต้นแบบ ค่ายต้นแบบ รวมถึงการประกาศ “บันทึกความร่วมมือ MOU” ระหว่าง 3 เหล่าทัพกับกระทรวงสาธารณสุขที่เครือข่ายงดเหล้าได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่แรกเริ่ม

/data/content/2014/02/19730/cms/bcfhiknou456.jpg

          ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่สำคัญ คือ การได้ให้อนุศาสนาจารย์รุ่นพี่ ที่ทำงานรณรงค์งดเหล้ามาแล้วได้นำเสนอผลงานที่ทำมาทั้งหมดให้กับอนุศาสนาจารย์รุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาร่วมเป็นเพื่อนร่วมทางโดยมีการแลกเปลี่ยนและนำเสนอมุมมองการทำงานอย่างมีพลัง เช่น การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การสื่อสาร การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ตอนท้ายเป็นการร่วมออกแบบกิจกรรมต่อเนื่องของกลุ่มอนุศาสนาจารย์ที่จะไปทำต่อในปี 2557 และปีต่อๆไป ภายใต้ชื่อ "พลังอนุศาสนาจารย์ไทยใส่ใจภัยแอลกอฮอล์" ซึ่งกรอบที่กำหนดไว้ คือ 1.โครงการ/ กิจกรรม ที่อยากทำและทำได้จริง 2.กระบวนการ/ วิธีการ 3.ระยะเวลา/ ห้วงเวลาที่จะดำเนินกาผลลัพธ์/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 4.สิ่งที่อยากได้รับการสนับสนุน อะไร จากใคร แค่ไหน เช่น ค่ายครอบครัวสร้างสุข (เลิกเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด) รณรงค์ให้งานจัดเลี้ยงต่างๆ ในค่ายทหารไม่มีเหล้าเบียร์ การเชิญชวนร้านค้าเลิกขาย หรืองดขายวันพระเทศกาลเข้าพรรษา

          ช่วงเย็นเป็นกิจกรรมเติมเต็ม “ธรรมะสบายๆ สไตล์อนุศาสนาจารย์” โดยมี ร.อ.สุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมการทหารสื่อสาร กทม. มาแนะแนวการทำงานรณรงค์เหล้าผ่านเสียงเพลงที่ได้แต่งขึ้นเอง การบรรยายและกิจกรรมต่างๆ

          วันสุดท้าย เป็นการลงพื้นที่เรียนรู้ดูงานร่วมกันที่ หมู่บ้านพลัมประเทศไทย อ.ปากช่อง ดำเนินการโดยหลวงปู่ ติชนัทฮันห์ (ThichNhatHanh) เป็นพระภิกษุชาวเวียดนาม ผู้นำเสนอความคิด พุทธศาสนาต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและพุทธธรรม เป็นสิ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิธีชีวิตยุคปัจจุบันได้ ในการดูงานครั้งนี้ มุ่งเน้นให้อนุศาสนาจารย์ทุกท่านและครอบครัว ได้เป็นฝึกแนวทางการภาวนาแบบใหม่ๆที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกเพื่อไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยทหารต่อไป

/data/content/2014/02/19730/cms/aghimpuz4569.jpg

          พันโทบุญเรือง จันทรวิมล กองอนุศาสนาจารย์กองทัพบก กล่าวว่า งานรณรงค์งดเหล้าในอาชีพทหาร ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทำยาก เนื่องจากเป็นวถีที่นิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สืบเนื่องกันอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันส่งผลให้กำลังพลส่วนใหญ่ไม่กล้าปฏิเสธการดื่มเพราะเกรงว่าตัวเองจะไม่ถูกยอมรับ เป็นโอกาสอันดีที่ คุณกัญญารัตน์  สุริยะวงค์ จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้เข้าไปกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการทำงานหลายแห่ง เริ่มจากการใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษารณรงค์งดเหล้าตลอดสามเดือน การสร้างต้นแบบค่ายทหารปลอดเหล้า และครั้งนี้เป็นการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางของเหล่าอนุศาสนาจารย์ที่มีใจและมีประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นแกนขับเคลื่อนการณรงค์งดเหล้าอย่างจริงจังในกองทัพต่อไป

          ด้าน นายสงกรานต์  ภาคโชคดีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวเสริมว่า  สังคมไทยสูญเสียมากมายด้วยผลกระทบจากธุรกิจแอลกอฮอล์ที่ชอบธรรมตามกฎหมาย แต่ไม่ชอบธรรมตามหลักศีลธรรม ปัจจุบันนักดื่มหน้าใหม่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ พวกเขาพยายามทำทุกอย่างให้คนกินเหล้าผ่านการโฆษณาชวนเชื่อและช่วยเหลือในทุกกิจกรรมที่จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดตัวเอง ไม่เว้นแม้แต่ในหน่วยทหาร ที่ดื่มกินกันตั้งแต่ระดับพลทหารจนถึงผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้สูญเสียกำลังพลและสิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแลอย่างมาก ซ้ำยังทำให้งานอนุศาสนาจารย์ที่เหมือนพระในค่ายทหารต้องยากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว

          "แต่อย่างไรก็ตาม ความพยายามเกาะเกี่ยวทำให้มีกลุ่มอนุศาสนาจารย์นักรณรงค์งดเหล้านี้ แม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ก็เชื่อว่ามีประสิทธิภาพพอที่จะถ่วงเวลาผลเสียจากเหล้าและสร้างความตระหนักรู้ในโทษ พิษภัยเหล้ามากพอที่จะทำให้กำลังพลมีสุขภาพที่ดี หน่วยงานทหารมีความสง่างามปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมน้ำเมาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวและยั่งยืน”

          ทั้งนี้ จากการเริ่มต้นเข้าไปทำงานกับกองอนุศาสนาจารย์ร่วมกันรณรงค์งดเหล้าตั้งแต่ปี 52 ทำให้เห็นว่า กระบวนการเสริมสร้างแกนนำกำลังพลนักรณรงค์งดเหล้าผ่านกลุ่มอนุศาสนาจารย์ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ได้ผลิดอกออกผลให้ความเชื่อมั่นต่อตนเอง ครอบครัวและผู้บังคับบัญชาว่า เป็นการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้กำลังพลในค่ายทหารมีสุขภาวะที่ดี มีศีลธรรม ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและส่งเสริมความรักความเชื่อมั่นในการทำดี โดยมีนายทหารต้นแบบ ครอบครัวต้นแบบ ค่ายต้นแบบ นโยบายในหน่วยและสื่อรณรงค์งดเหล้าเฉพาะทหารเป็นประจักษ์พยานสำคัญ

 

 

          ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ ผู้ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ทหาร)

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม