สธ.เพิ่มหน่วยสุขภาพใกล้บ้าน1,000แห่ง

โดย
| |
อ่าน : 5,152

      /data/content/2014/02/19616/cms/bkmsvxyz2369.jpg    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วางกรอบการปฏิรูประบบสาธารณสุข 4 เรื่อง ทั้งการจัดบริการดูแลสุขภาพประชาชน การส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกวัย การบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทำงานร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ  โดยในปีนี้ เพิ่มหน่วยสุขภาพใกล้บ้านประชาชนในเขตเมืองและชนบททุกจังหวัด 1,000 แห่ง มีหมอประจำ เพิ่มเวลาให้ประชาชนทุกอาชีพ เข้าถึงสะดวก

          นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลพะเยา และประชุมผู้บริหารเขตบริการสุขภาพที่ 1 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน โดยมีนายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำเขตบริการฯ สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชาชน     

          นายแพทย์ณรงค์กล่าวว่า ในช่วง1-2 เดือนนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะติดตามความก้าวหน้าของการปฏิรูประบบสาธารณสุข เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทุกพื้นที่ ซึ่งได้วางกรอบการพัฒนา 4 เรื่อง ได้แก่ 1.เขตบริการสุขภาพ 2.การบูรณาการทำงานของกรมวิชาการในสังกัดกับสถานบริการ เพื่อดูแลประชาชนตามกลุ่มวัยต่างๆ 3.การดำเนินการปรับภารกิจของกรมวิชาการ และคณะกรรมการตามกฎหมายต่างๆที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อออกเป็นกฎกระทรวง ข้อบังคับ ใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน และ 4.การร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขกับภาคีเครือข่ายภายนอกกระทรวงฯที่เกี่ยวข้อง ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่อง เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

          สำหรับเขตบริการสุขภาพ ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของสถานบริการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานทั่วไปหรือเรียกว่าปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงรักษาโรคเฉาะทาง ให้มีทิศทางชัดเจน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ลงทุนไม่ซ้ำซ้อน ใช้กลไกความร่วมมือช่วยเหลือกันในการบริหารจัดการระหว่างสถานพยาบาลทุกระดับภายในเขตสุขภาพเดียวกัน  ผู้เจ็บป่วยเข้าถึงบริการรวดเร็ว เริ่มต้น 10 สาขาที่จำเป็นหลักก่อน เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เด็กแรกเกิด โรคตา โรคไตวาย เป็นต้น แผนมีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2560 ซึ่งต้องอาศัยการระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อสร้างระบบที่สมบูรณ์แบบและตอบสนองปัญหาสาธารณสุขได้จริง 

          ทางด้านนายแพทย์วชิระ เ/data/content/2014/02/19616/cms/dhjlostw1467.jpgพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปีนี้ กระทรวงฯ ได้ปรับเปลี่ยนการจัดบริการ โดยเพิ่มหรือจัดเวลาบริการให้เหมาะสมกับบริบท วีถีชีวิตของประชาชนแต่ละพื้นที่หรือเรียกว่า เวลาประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการสะดวกขึ้น เช่นบริการเช้าตรู่ หรือหลังเลิกงานทั้งจากท้องไร่ท้องนา จากโรงงานหรือออฟฟิศ และเพิ่มคุณภาพดูแลประชาชน โดยพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เป็นหน่วยสุขภาพใกล้บ้าน 1,000 แห่ง จัดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำการ ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยและสร้างสุขภาพ ลดโรค ลดป่วย ขณะเดียวกันเร่งผลิตหมอเวชศาสตร์ครอบครัวใน 5 ปีข้างหน้า จำนวน 1,000 คน เพื่อส่งประจำหน่วยบริการดังกล่าว โดยเริ่มในปี 2557 เป็นต้นไป  

 

ที่มา : เว็บไซด์กระทรวงสาธารณสุข

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม