สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาแรงงาน

| |
อ่าน : 5,654

          กระทรวงแรงงานจับมือ สสส. ผุดโครงการ 'ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน' รุ่นที่ 1

/data/content/2014/02/19605/cms/dglnrstwy256.jpg

          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามรายงานของโครงการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ หน่วยงาน 3 หน่วย คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงแรงงาน และมูลนิธินิคมจันทรวิทุร ที่มีแนวทางเดียวกันในการพัฒนาสร้างสังคม โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับสังคมและมีแนวคิด ตรงกันว่า "คนคือหัวใจของการพัฒนาและสร้างสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต"

          ทั้งนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ.2555-2559 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า "แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี" และมีกลยุทธ์หนึ่งที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คือ "การเสริมสร้างกลไกการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายแรงงาน" ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินิคม จันทรวิทุร ก็เป็นเครือข่าย ที่มีประสิทธิภาพยิ่งของกระทรวงแรงงาน

          กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงาน ภาครัฐและเป็นกระทรวงหลักในการเสริมสร้าง ศักยภาพ ผลิตภาพ และคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โดยการสร้างโอกาสให้กับผู้ใช้แรงงาน สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการและหลักประกันความมั่นคง ในการทำงาน และการดำรงชีพแรงงานทั้ง ในระบบและนอกระบบได้รับการคุ้มครองสิทธิ และพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนมีหลักประกันในการทำงานทั้งในระหว่างการทำงานและหลังการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน นายจ้าง ลูกจ้าง สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสันติสุข เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ ตลอดจนมีความพร้อม รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

          ดังนั้น การที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธินิคม จันทรวิทุร ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดให้มีโครงการนี้ จึงเป็นเรื่องที่ดี  สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ในนามของกระทรวงแรงงานยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การอบรมตามหลักสูตรนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และให้คำมั่นว่าจะผลักดันให้โครงการนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม