เคล็ด (ไม่) ลับสร้าง ‘เด็กดี’ มีคุณภาพ

โดย
| |
อ่าน : 4,774

‘เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า’ เป็นอีกหนึ่งประโยคยอดฮิตสำหรับ “วันเด็กแห่งชาติ” ซึ่งสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตคนทั่วทุกมุมโลก และคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า หากผู้ใหญ่สามารถปลูกฝังสิ่งที่ดีงามในตัวเด็กๆ ได้ เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น ก็ย่อมเป็นคนคุณภาพในอนาคตได้ต่อไป

หากแต่การจะสร้างเด็กและเยาวชนให้พร้อม ‘เติบโต’ ขึ้นเป็น ‘ผู้ใหญ่’ ที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนั้น ก็ควรจะต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์ และนี่อาจเป็นเหตุผลที่แท้จริงว่า“วันเด็ก” มีความสำคัญและมีความหมายที่ควรจะเป็นอย่างไร

เมื่อไม่นานมานี้ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดงานประชุม “การนำเสนอผลการศึกษาคุณภาพชีวิตเด็กไทย 2556” เพื่อวิเคราะห์และถอดรหัสออกมาว่าแต่ละปีที่ผ่านไป คุณภาพชีวิตของเด็กมีอะไรที่เป็นอุปสรรคทำให้พวกเขาเดินไปไม่ถึงเป้าหมาย และผู้ใหญ่ในวันนี้ จะร่วมช่วยกันแก้ปัญหาและสร้างอนาคตให้กับเด็กๆ อย่างไรได้บ้าง

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส.กล่าวให้ความเห็นว่า “คุณภาพชีวิตของเด็ก” ควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ในครรภ์มารดา เพราะคำว่า ‘เด็ก’ นี้ มิได้หมายความถึง เด็กๆ ที่อยู่นอกท้องของมารดาเท่านั้น ทว่ากินความหมายตั้งแต่การอยู่ในครรภ์ เติบโตเป็นเด็กปฐมวัย เข้าสู่วัยเรียน และวัยรุ่น ซึ่งในแต่ละช่วงวัย ก็ควรจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างเหมาะสม เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในการชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพมากที่สุด

เตรียมพร้อมการตั้งครรภ์ หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า “วางแผนการมีบุตร” เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้เศรษฐกิจของครอบครัวดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุดแล้ว ขั้นตอนนี้ยังช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิดของเด็กอีกด้วย

โดยผลสำรวจที่ผ่านมาพบว่า เด็กไทยมีความพิการแต่กำเนิดจำนวนประมาณ 24,000 – 40,000 คน/ปี โอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพรสวรรค์ วสันต์ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) ให้ข้อมูลที่สำคัญว่า การส่งเสริมโภชนาการและวิตามินที่เหมาะสมแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคน ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาความพิการในเด็ก หากแต่ยังช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์ประสาท ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาเด็กโดยตรง

“แนวทางการพัฒนาเด็กจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ทั้งด้านสุขภาพที่ดี เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีความสุข เพราะหากสุขภาพดี สมองก็จะดี และหากสมองทำงานได้ดี สุขภาพก็จะดีด้วยเช่นกัน”

ดังนั้น การพัฒนาสมองของเด็กจึงเป็นปัจจัยที่จะกำหนดศักยภาพและคุณภาพของชีวิตคนในอนาคต ซึ่งการพัฒนาของสมองควรจะเริ่มต้นตั้งแต่การปฏิสนธิ

ปัจจัยในการพัฒนาสมอง แพทย์หญิงพรสวรรค์ อธิบายเพิ่มเติมว่า สิ่งแวดล้อมและโภชนาการทำให้สมองเกิดการพัฒนาด้านโครงสร้าง พัฒนาด้านการทำงาน และพัฒนาด้านพฤติกรรม โดยการสร้าง ‘เซลล์ประสาท’ จะประกอบไปด้วยอาหารโปรตีน ธาตุเหล็ก ไอโอดีน กรดไขมัน และโฟลิก

“วิตามินต่างๆ มีความสำคัญมากขณะตั้งครรภ์ โดยข้อมูลทางวิชาการระบุว่า วิตามินโฟลิกช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิด หญิงในวัยเจริญพันธุ์ควรกินอย่างน้อยตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ 2 เดือน และหลังการตั้งครรภ์อีก 3 เดือน ขณะเดียวกัน ไอโอดีนมีผลต่อการพัฒนาสมองและการเจริญเติบโต ซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มคนทุกช่วยวัยตลอดระยะเวลาของชีวิต เพราะหากทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 3 ปี ขาดสารไอโอดีนแล้ว ก็จะทำให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ลดความเฉลียวฉลาดหรือระดับสติปัญญาของเด็กลงได้ถึง 10-15 จุด ทำให้เด็กมีปัญหาการเรียน และมีพัฒนาการไม่สมวัย”

ผลจากการพัฒนาสมอง ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมองของเด็กตามช่วงอายุ ในระยะ 6 ปีแรกของชีวิตที่มีการสร้างเซลล์ประสาทมากๆ จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถภาพในการเรียนรู้ การทำงาน การครองคู่ และมีความสำเร็จในชีวิต

นอกจากนี้การให้ความสำคัญกับการพักผ่อนของเด็ก ก็มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาการ สติปัญญา และการเรียนรู้ด้วย

“เด็กๆ ควรนอนอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมงและหลับสนิท เพื่อให้สมองได้จัดระเบียบการเรียนรู้และความจำขณะที่นอนหลับ เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปเป็น Working Memory ทั้งนี้ มีผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนอนหลับในเด็กไทย พบว่าเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิด นอนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 2 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน สุขภาพจิต การเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาสุขภาพในภายหลัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคอ้วน”

โดยเมื่อเตรียมพร้อมทางด้าน ‘สติปัญญา’ และ ‘สุขภาพ’ ให้กับเด็กๆ ดีแล้ว การที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองร่วมแบ่งปัน "เวลา" เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่น รวมถึงอบรมสิ่งดีงามเพื่อสร้าง "ต้นทุนชีวิต" ให้เด็กด้วย ก็จะยิ่งทำให้เด็กๆ เหล่านั้น เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

เพราะหากเปรียบเด็กน้อยบริสุทธิ์เป็นไม้พันธุ์งาม ต้นไม้ทุกต้นล้วนเติบโตขึ้นได้ด้วยแสงสว่างของความอบอุ่น การปลูกฝังดีงามใดๆ ก็ตามแก่พวกเขาในช่วงเวลานี้ จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะทำให้พวกเขาเติบใหญ่และผลิบานขึ้นมาได้ด้วยดี...

 

 

เรื่องโดย: ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ Team Content www.thaihealth.or.th

  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เมืองพัทยา  รมว.สาธารณสุข  จังหวัดปราจีนบุรี  ปัญหาทางสุขภาพ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รายชื่อ คัดเลือก ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล คณะกรรมการคัดเลือก คุณสมบัติ  มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล  ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  สุขภาพของคนในชุมชน  ตราสัญลักษณ์ มหานครแห่งสุขภาพ  เม็ดเลือด  ร่างกายและจิตใจ  Dengue  โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  การตั้งจิต  พรบ.ควบคุมยาสูบ  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการ  ผิวแห้งกร้าน  กรรมกรกลุ่มคนใช้แรงงาน  พระสมุห์ประเสริฐ ยสธโร  สถานีตำรวจ  ท่อแป๊บพลาสติก  Social Return on Investment  พายุฝนฟ้าคะนอง  ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ  พระพรหมวชิรญาณ