เด็กไทยร้อยละ 30 พัฒนาการไม่สมวัย

โดย
| |
อ่าน : 2,930

ในปี 2542 กรมอนามัย เริ่มทำการสำรวจพัฒนาการเด็กไทยอย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี โดยเก็บข้อมูลในรูปแบบงานวิจัย โดยสุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ใช้แบบคัดกรอง พัฒนาการ Denver 2

จากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 1600 กว่าคน/ครั้ง ครั้งล่าสุด ปี 2553 ผลการคัดกรองพัฒนาการของเด็กตลอดทั้ง 4 ครั้ง ได้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งพบว่าเด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และมีพัฒนาการล่าช้าประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์

 

ที่มา : หนังสือคุณภาพชีวิตเด็ก 2556

  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม