เด็กไทยร้อยละ 30 พัฒนาการไม่สมวัย

โดย
| |
อ่าน : 2,816

ในปี 2542 กรมอนามัย เริ่มทำการสำรวจพัฒนาการเด็กไทยอย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี โดยเก็บข้อมูลในรูปแบบงานวิจัย โดยสุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ใช้แบบคัดกรอง พัฒนาการ Denver 2

จากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 1600 กว่าคน/ครั้ง ครั้งล่าสุด ปี 2553 ผลการคัดกรองพัฒนาการของเด็กตลอดทั้ง 4 ครั้ง ได้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งพบว่าเด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และมีพัฒนาการล่าช้าประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์

 

ที่มา : หนังสือคุณภาพชีวิตเด็ก 2556

 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม